Høring - utkast til forskrift om obligasjoner med fortrinnsrett

Resultat: Forskrift 25. mai 2007 om kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett i en sikkerhetsmassse bestående av offentlige lån, utlån med pant i bolig eller annen fast eiendom.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.05.2007

Stortinget har på bakgrunn av forslag i Ot.prp. nr. 11 (2006-2007) vedtatt nye lovregler om obligasjoner med fortrinnsrett i finansieringsvirksomhetsloven kapittel 2 underkapittel IV, jf. Besl.O. nr. 55 (2006-2007), bifalt av Lagtinget 8. februar 2007. De nye lovreglene ble sanksjonert 16. mars 2007. FNH og Sparebankforeningen har i fellesskap utarbeidet et utkast til forskrift til de nye reglene om obligasjoner med fortrinnsrett. Forskriftsutkastet sendes nå på høring.