Høring – endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstadarder

Finansdepartementet sender med dette på høring endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.09.2021

Vår ref.: 21/2549

Finansdepartementet sender med dette utkast til høringsnotat om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, på høring.

Høringsnotatet er utarbeidet av Finanstilsynet, på oppdrag fra Finansdepartementet.

Det fremgår av høringsnotatet blant annet at Finanstilsynet foreslår å gjennomføre endringene ved en ny forskrift, fordi endringene har et vesentlig omfang. I tillegg til de materielle endringene er det behov for å revidere store deler av forskriftsteksten på grunn av endringer i IFRS. Det er også behov for å omnummerere paragrafene i deler av forskriften. En ny forskrift vil derfor, etter Finanstilsynets vurdering, være mer tilgjengelig for brukerne.

Høringsfristen er 2. september 2021. Høringsinnspill bes sendt til postmottak@fin.dep.no, med kopi til pf@fin.dep.no.

Vi ber den enkelte høringsinstans vurdere behovet for, og eventuelt sørge for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende etater, medlemsorganisasjoner mv. Høringsinnspill er offentlige i henhold til offentleglova, og vil bli lagt ut på departementets hjemmeside.       

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.

ekspedisjonssjef

Marianne Irgens

avdelingsdirektør