Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utkast til instruks om sikkerhetstjeneste i Forsvaret

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.01.2010

Vår ref.: 2009/00484-45/FD I 4/FRI

Forsvarsdepartementet legger med dette frem høringsutkast til Instruks om sikkerhetstjeneste i Forsvaret.

I utkastet til instruks er det lagt betydelig vekt på å sette klare rettslige rammer for utøvelse av sikkerhetstjeneste i Forsvaret. Utøvelse av denne virksomheten er svært viktig for å opprettholde sikkerhetstilstanden i militær sektor, både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig er det av avgjørende betydning at denne virksomheten utøves innenfor de rettslige rammer som er satt og at virksomheten har den nødvendige tillit og troverdighet i samfunnet.

Det er videre i instruksutkastet blant annet satt uttrykkelig krav til notoritet i saksbehandlingen på alle nivå i organisasjonen, slik at både egenkontroll og tilsyn fra tilsynsmyndighetene kan gjennomføres på en enkel og hensiktsmessig måte. I tillegg er det satt klare retningslinjer for behandling av personopplysninger i tråd med de krav som stilles i personopplysningsloven med forskrifter.

Forsvarsdepartementet ber om at eventuelle merknader er departementet i hende senest tirsdag 5. januar 2010. Det forutsettes at adressatene i nødvendig grad forelegger høringsutkastet for relevante underliggende etater/organisasjoner.

Med hilsen


Gisle Norheim
ekspedisjonssjef (e.f.)


Severin Vikanes
avdelingsdirektør

Se høringsbrevet med underskrift her.

Statsministerens kontor
Departementene

Akademikerne
Forsvarsbygg
Forsvarsstaben
Forsvarets forskningsinstitutt
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)