Utredning av indikatorsystem for levekårsutsatte områder

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har Sopra Steria utredet mulighetene for, samt kostnadene av, en innsynsløsning som legger til rette for et bedre og mer tilgjengelig kunnskapsgrunnlag om levekår for kommuner og andre interessenter.

I NOU 2020:16 Levekår i byer – gode lokalsamfunn for alle, konkluderer by- og levekårsutvalget at det er behov for mer systematisk informasjon om hvilke områder som er ansett som levekårsutsatte og hvilke utfordringer som preger disse områdene. Utvalget peker på at det er behov for dette i et stort antall kommuner over hele landet.

Utredningen baserer seg på kartlegging av krav og forventninger hos et utvalg kommuner.

Utredning av indikatorsystem for levekårsutsatte områder (pdf)