Utredning om fremtidig organisering av samarbeidet om areal og transport i hovedstadsområdet

Oslo skal etter regionreformen fortsatt være selvstendig kommune og fylkeskommune. Utredningen har sett på mulige samarbeidsformer i hovedstadsområdet for å få et effektivt samarbeid om areal- og transportløsninger.

Stortinget har besluttet at Oslo fortsatt skal være selvstendig kommune og fylkeskommune. Som en oppfølging av regionreformen har det derfor blitt utredet om etablering av et nytt samarbeidsorgan - et hovedstadsråd - kan bidra til mer effektivt samarbeid om areal- og transportløsninger i hovedstadsområdet. Utredningsarbeidet har vært ledet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med Samferdselsdepartementet.

Akershus fylkeskommune og kommunene Oslo, Bærum, Skedsmo og Oppegård, har deltatt i arbeidet.

Utredningen har hatt som mål å se på alternative løsninger for bedre og mer effektiv samordning av areal- og transportpolitikken i hovedstadsområdet, på tvers av fylkes- og kommunegrensene. Hvordan kommunene i bybåndet kan involveres på en bedre måte enn i dag har blitt særskilt vurdert. Viktige premisser ved vurderingen av de alternative modellene – herunder etablering av et hovedstadsråd – har vært bedre måloppnåelse og økt effektivitet. 

Utredning om fremtidig organisering av samarbeidet om areal og transport i hovedstadsområdet (pdf)