Dokument

Utredning om innlemming av NAV Innkreving i Skatteetaten

Oppdragsbrev til Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) og Skattedirektoratet om å utrede innlemming av Arbeids- og velferdsetatens innkrevingsvirksomhet (NAVI) i Skatteetaten.

Regjeringen har besluttet å utrede innlemming av Arbeids- og velferdsetatens innkrevingsvirksomhet (NAVI) i Skatteetaten. Tiltaket er ment å bidra til at Arbeids- og velferdsetatens virksomhet i større grad kan spisses mot etatens primære samfunnsoppdrag – bidra til økt overgang til arbeid, færre på stønader og sikre utbetaling av økonomiske ytelser. Samtidig vil tiltaket tilrettelegge for en mer helhetlig og effektiv innkreving av offentlige krav ved ytterligere å styrke Skatteetaten som en statlig innkrevings­etat. Innlemmingen av NAVI i Skatteetaten vil også underbygge de intensjonene som har vært lagt til grunn for omorganiseringen av skatte- og avgiftsforvaltningen i de senere år. I dette brevet gis Arbeids- og velferdsdirektoratet og Skattedirektoratet i fellesskap i oppdrag å gjennomføre denne utredningen.

Finansdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet har i fellesskap ansvar for oppfølgingen av Regjeringens beslutning. Dette oppdragsbrevet er omforent mellom departementene. 

1.  Oppdraget til etatene

Regjeringen legger i sin beslutning til grunn at NAVI ved en eventuell overføring innlemmes i Skatteetaten som egen enhet. Endringen skal ikke i seg selv medføre oppsigelser eller relokalisering av etatenes innkrevingsvirksomhet. Skattedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet får med dette i oppdrag å utrede innlemming av NAVI i Skatteetaten. Arbeids- og velferdsdirektoratet og Skattedirektoratet er likeverdige parter i arbeidet og må i felleskap komme frem til en hensiktsmessig organisering av utredningsarbeidet. Vellykket gjennomføring av oppdraget avhenger av et godt samarbeid mellom direktoratene. Finansdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet legger til grunn at direktoratene organiserer arbeidet slik at de ansattes organisasjoner blir involvert på en god og hensiktsmessig måte.

Direktoratene må i samarbeid utrede hvordan en mulig innlemming kan skje. Det må avklares hvordan innlemmingen rent praktisk kan gjennomføres, herunder tekniske, personal- og budsjettmessige konsekvenser. Det må også vurderes hvordan arbeidsdelingen og systemintegrasjonen mellom etatene kan ivaretas etter en ev. innlemmelse. Utredningsarbeidet skal ta utgangspunkt i at innlemmingen ev. gjennomføres fra 1. januar 2018. Vellykket gjennomføring av oppdraget avhenger av nært samarbeid mellom etatene.  Ved uenighet mellom partene, skal saken legges fram for departementene.

En ev. innlemming vil medføre mange praktiske og organisatoriske forhold som i størst mulig grad må være avklart før en beslutning kan tas. Dette inkluderer blant annet personalløpet, tekniske systemtilpasninger, budsjetthåndtering og eventuelle behov for regelverksendringer.

Personalløpet

En ev. innlemming av NAVI i Skatteetaten skal skje innenfor rammen av gjeldende lov og avtaleverk mht. rammebetingelser for omstillingsprosesser i staten. Regjeringen har lagt til grunn at en ev. innlemming av NAVI skal gjennomføres uten oppsigelser eller relokalisering av etatenes innkrevingsvirksomhet. Det må legges en plan for personalløpet ved en ev. beslutning om innlemming. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Skattedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet må kartlegge og redegjøre for de økonomiske og administrative konsekvensene av en ev. innlemmelse av NAVI i Skatteetaten. Det må dokumenteres og lages en oversikt over alle eiendeler i NAVI (inkl. lisenser og lignende), jf. blant annet krav i økonomireglement pkt. 5.3.7 knyttet til registrering av eiendeler. Videre må Arbeids- og velferdsdirektoratet fremskaffe en detaljert oversikt som viser kostnadsbildet for lønn, varer og tjenester, infrastruktur og prosjekter. Dette gjelder både kostnader som i dag inngår i NAVIs eget budsjett, men også kostnader relatert til ulike støttefunksjoner som driftes og administreres fra andre deler av Arbeids- og velferdsetaten. Det samme gjelder oversikt over viktige og langsiktige gjeldende avtaler og forpliktelser. Skattedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet må også estimere forventede omstillingskostnader som følge av en ev. innlemming. Ved en ev. beslutning om innlemming legges det til grunn at samlede utgifter til drift av NAVI per i dag, inkludert kostnader til støttefunksjoner og IT-forvaltning, rammeoverføres fra Arbeids- og velferdsetaten til Skatteetaten.

Regelverksendringer

Skattedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet må redegjøre for behovet for eventuelle regelverksendringer som følge av innlemmingen. Arbeids- og velferdsdirektoratet bes særskilt om å vurdere mulige konsekvenser for samarbeidsavtaler som er inngått med ulike oppdragsgivere.

Det legges i utgangspunktet opp til at det ikke skal vurderes andre endringer av regelverket enn de som følger av å flytte forvaltningsansvaret.

2.  Frister mv.

Departementene ber direktoratene sette i gang arbeidet med å utrede innlemming av Arbeids- og velferdsetatens innkrevingsvirksomhet i Skatteetaten, slik det er beskrevet i dette oppdragsbrevet. 

Det legges til grunn at arbeidet i størst mulig grad gjennomføres bilateralt mellom etatene. Dersom det oppstår problemstillinger underveis i arbeidet som ikke er omtalt i dette brevet, herunder forhold som kan være avgjørende for en vellykket innlemming, skal direktoratene vurdere også slike problemstillinger. Det kan være behov for å avklare enkelte problemstillinger løpende med departementene i utredningsarbeidet. Departementene vi ha behov for informasjon og foreløpige vurderinger underveis i utredningsarbeidet. Departementene vil komme tilbake til tidspunktet for slike orienteringsmøter.

Direktoratenes felles redegjørelse skal foreligge før 15. mai 2017. Det skal arbeides med sikte på at en eventuell beslutning om innlemming kan skje med virkning fra 1. januar 2018. Finansdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet kan ved behov bistå med avklaringer.

Med hilsen                                                                       

Ulf Pedersen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Dagfinn J. Hansen                                                                                          avdelingsdirektør