Kartlegging av endringer i omsetningsutviklingen innenfor detaljvarehandel i et utvalg norske bysentra for 2008-2018

Varehandelen i sentrum faller – kaféer og restauranter vokser

Omsetningen av utvalgsvarer, som klær, sko og sportsartikler, har falt sterkt i de fleste bysentre i 2008-2018, viser en ny kartlegging. Samtidig vokser tjenesteytende næringer, som servering og kultur, Rapporten peker både på klare utfordringer og muligheter for byene i årene fremover.

Handelen er i stor omstilling og utviklingen i norske bysentra står overfor store utfordringer, viser en kartlegging av omsetningsutviklingen for sentrumshandelen i 36 norske byer som er gjort av Vista Analyse AS på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kartleggingen for 2008-2018 viser at for alle bysentrene samlet har omsetningen av utvalgs-varer gått ned med 19%, mens den for servering har økt med 29%. Tallene er prisjusterte og relative og utligner ikke hverandre.

Byer med store kjøpesentra i sentrum har kommet bedre ut enn de uten. Samtidig øker omsetningen i bysentra innenfor servering som restauranter, kafeer og kaffebarer. Økningen i servering er koblet til økt konsum av tjenester som kultur, servering og opplevelser.  

Omsetningen synes å øke mest i byer med attraktive byrom og sjøfront, og med høy andel turister og/eller studenter, men det er store forskjeller mellom byene i utviklingen.

Kartleggingen antyder at byer som arbeider målrettet med sentrumsutvikling og samarbeider tett med gårdeiere, næringsdrivende og innbyggere ser ut til å lykkes bedre enn andre.

Omsetningen av utvalgsvarer utenfor sentrum går også ned, men med fortsatt vekst i plass-krevende varer og dagligvarer. Også kjøpesentra utenfor sentrum satser mer på servering, kultur og opplevelser. Dette kan gi nye utfordringer for bysentra, i tillegg til netthandel.

Rapporten ble først offentligjort 24.09.2019 med tallene for 2008-2017. Rapporten er nå oppdatert med 2018-tallene 18.11.2019.

Rapportens formål var å vise den geografiske omfordelingen av varehandelen fra bysentra til resten av kommunen (og byregionen), ved å se på omsetningsutviklingen. Siden kartleggingen skjer over hele 11 år, dvs. fra 2008 til 2018, ble det valgt å bruke konsumprisindeksens (KPI) totalindeks som prisjustering. Det har i ettertid vist seg at de undersøkte grupper av varehandel og tjenester har utviklet seg med nokså avvikende prisutvikling i fht. KPI totalindeks. Dette betyr at bruken av KPI totalindeks gjør at man ikke kan sammenligne utviklingen over tid mellom vare- og tjenestegruppen i rapporten, selv om rapportens hovedkonklusjon om at tjenester har sterkere vekst enn varer og relative fordeling i hver vare- og tjenestegruppe blir riktig for de 36 byene samlet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har derfor fått utregnet tallvedleggene i rapporten på nytt, med prisutviklingen til de aktuelle vare- og tjenestegruppene som omhandles i rapporten uten prisjustering, i et vedlegg bakerst i rapporten.

Kartlegging av endringer i omsetningsutviklingen innenfor detaljvarehandel i et utvalg norske bysentra for 2008-2018 - oppdatert versjon (pdf)