Vårt felles ansvar – ny retning for barnevernets institusjonstilbud

Til innholdsfortegnelse

Oppsummering

Regjeringens strategi for barnevernets institusjonstilbud bygger videre på forslagene i NOU 2023: 24, og gir en tydelig retning for å nå seks konkrete mål.

Mål 1: Flere barn som ikke kan bo hjemme skal kunne få hjelp i kommunal regi

Regjeringen vil se nærmere på bruk av kommunale botiltak, og vurdere tiltak som kan bidra til at flere barn kan få hjelp nærmere familie og nettverk.

Regjeringens arbeid skal legge til grunn at barna skal oppleve ro og normalitet.

Mål 2: Barn som trenger det skal få et institusjonstilbud som gir dem ro og tilpasser seg deres behov og ressurser

Regjeringen vil utvikle mer fleksible institusjoner, som ivaretar barnas behov for ro, normalitet og individuell tilpasning.

Regjeringens arbeid skal legge til grunn at barn på institusjon skal oppleve forutsigbarhet og trygge relasjoner, og slippe unødvendige flyttinger.

Mål 3: Barn som bor på institusjon skal oppleve god omsorg, utviklingsstøtte og beskyttelse

Regjeringen vil jobbe for et mer enhetlig institusjonstilbud, hvor fagstøtte og kompetansetiltak gjøres lettere tilgjengelig for alle institusjoner, uavhengig av eierskap. Regjeringens arbeid skal legge til grunn at barn som bor på institusjon skal lyttes til, samarbeides med og oppleve trygg omsorg.

Mål 4: Barn som bor på institusjon skal få god helsehjelp og et skoletilbud som fremmer mestring og fremtidsmuligheter

Regjeringen vil styrke tilgangen til helsehjelp for barn som bor på barnevernsinstitusjon og arbeide for at barn på institusjon skal ha en skoleoppfølgingsplan som vektlegger kontinuitet og fullføring.

Regjeringens arbeid skal legge til grunn at barn som bor på institusjon har rett til nødvendig helsehjelp ved behov og gis gode muligheter til å fullføre opplæring.

Mål 5: Barn med rusmiddelproblemer skal få trygg og helhetlig hjelp

Regjeringen vil at barnevernsinstitusjonene skal ha god kompetanse på rusmiddelbruk, styrke ruskompetansen i helse- og omsorgstjenesten og tydeliggjøre hvordan spesialisert rusbehandling til barn og unge skal tilbys i spesialisthelsetjenesten. Dette omfatter å planlegg for at ansvar for rusbehandling flyttes fra barnevernet til spesialisthelsetjenesten.

Regjeringens arbeid skal legge til grunn at barn som har utfordringer som følge av bruk av rusmidler har rett til både omsorg og nødvendig helsehjelp.

Mål 6: Barn med store og sammensatte behov skal få samordnet hjelp og oppleve trygge overganger

Regjeringen vil tydeliggjøre forpliktelser og ansvar mellom sektorene for tilbudet til barn med store og sammensatte behov.

Regjeringens arbeid skal legge til grunn at barn med store og sammensatte behov skal oppleve helhetlige og sammenhengende hjelpetilbud.