Vårt felles ansvar – ny retning for barnevernets institusjonstilbud

Til innholdsfortegnelse

Mål 3: Barn som bor på institusjon skal oppleve god omsorg, utviklingsstøtte og beskyttelse

«Etter hvert ble uttrykkene så ille at jeg måtte bytte institusjon. På den nye institusjonen jobbet de ansatte med å hjelpe meg til å håndtere mine egne følelser mens de fjernet begrensningene rundt meg. I starten var det forferdelig å erfare at de ikke stoppet meg hvis jeg gikk ut og risikerte å skade meg selv. Men tilnærmingen gjorde at jeg etter hvert lærte meg å forholde meg til mine egne følelser.»

Fortalt til utvalget fra en ungdom. Hentet fra Boks 18.1 i NOU 2023: 24.

Kvaliteten på institusjonstilbudet blir stadig bedre, og det er lagt ned en betydelig innsats de senere årene i å styrke både fagligheten og systematikken i tilbudet. Samtidig er det fortsatt stor uønsket variasjon i faglig innhold og praksis. Variasjonen bidrar til mangel på forutsigbarhet og trygghet for barna.

Kunnskapen om tjenestene rundt utsatte barn og unge er mangelfull, og den kunnskapen som finnes tas ikke godt nok i bruk. Vi trenger også mer kunnskap om hvordan barna opplever hjelpen de får, og hvordan de kan medvirke til at de får hjelp de har nytte av.

Bufetats egne institusjoner drar nytte av den pågående fagutviklingen i etaten, men fagutviklingen når ikke i tilstrekkelig grad ut til ikke-statlige institusjoner. Institusjonene opplever ulik tilgang på fagstøtte og kompetansetiltak ut fra eierskap og institusjonstype. Bufetat og Barne- og familieetaten i Oslo har eksempelvis parallelle utviklingsløp for målgruppedifferensiering, fagmodeller og kompetansemodeller. Det må vurderes hvordan man best mulig kan dra nytte av økonomiske og menneskelige ressurser i en liten sektor.

Det oppstår lett usikkerhet blant ansatte på institusjonene og hos tilsynsmyndighetene om hvilke grenser ansatte på institusjon kan og bør sette for barna i kraft av omsorgsansvaret. Usikkerheten påvirker institusjonenes evne til å gi barna forsvarlig omsorg og beskyttelse. Dette gjelder også når barn setter seg selv i fare gjennom skadelig bruk av sosiale medier.

Derfor vil regjeringen jobbe for et mer enhetlig institusjonstilbud, hvor fagstøtte og kompetansetiltak gjøres lettere tilgjengelig for alle institusjoner, uavhengig av eierskap. En tydeligere faglig styring skal bidra til likeverdige tjenester for barna som trenger et institusjonstilbud. Det skal fortsatt være rom for spesialisering og at institusjoner har sitt eget særpreg. Innsatsen vil innebære å tydeliggjøre Bufdirs rolle som fagdirektorat for institusjonsbarnevernet.

Regjeringen vil jobbe for å styrke kunnskapsgrunnlaget for hvordan vi best kan hjelpe barn i barnevernsinstitusjon, samtidig som vi hele tiden skal handle med utgangspunkt i den kunnskapen vi har.

Regjeringen vil jobbe for tillit og trygghet mellom barn i barnevernet og deres omsorgspersoner. Tillit er et viktig utgangspunkt når regjeringen ønsker å tydeliggjøre rammene for grensesetting innenfor omsorgsansvaret for å beskytte barn, og hindre at de utsetter seg for alvorlig skade. Forslag om å gi ansatte på institusjonene mulighet til innsyn og kontroll i elektronisk kommunikasjon, dersom det er nødvendig for å gi barnet forsvarlig omsorg og beskyttelse, er sendt på høring.

Regjeringens arbeid skal legge til grunn at barn som bor på institusjon skal lyttes til, samarbeides med og oppleve trygg omsorg.