Vårt felles ansvar – ny retning for barnevernets institusjonstilbud

Til innholdsfortegnelse

Regjeringens ambisjon for barnevernets institusjonstilbud

Barnevernsinstitusjoner utgjør en nødvendig del av velferdsstatens tilbud, både for de barna som har behov for dem og for samfunnet som en helhet. Omsorg innenfor rammen av biologisk familie eller fosterfamilie er det beste for de aller fleste. Samtidig er det noen barn som har behov for den trygge omsorgsrammen med spesialisert, miljøterapeutisk støtte som en institusjon kan gi. For disse barna skal ikke institusjonen være en siste utvei, men det foretrukne alternativet.

Regjeringen har følgende ambisjon for barnevernets institusjonstilbud:

Alle barn som trenger et institusjonstilbud skal få et helhetlig, forutsigbart og tilpasset omsorgs- og hjelpetilbud som styrker deres ressurser og fremtidsmuligheter.
Tilbudet skal være fleksibelt og legge til rette for at barna får være i ro og slipper å flytte gjentatte ganger. De fleste barn skal kunne få et tilbud i egen region.

Barnevernsinstitusjoner er en del av samfunnets akuttberedskap. Bistandsplikten pålegger staten å gi barn et forsvarlig tilbud, i institusjon eller fosterhjem, når kommunen ber om det. Denne forpliktelsen er absolutt. Barnevernet (Bufetat) forventes å levere et forsvarlig tilbud, også når det er barnas helseutfordringer som gjør at foreldre ikke makter å gi barna omsorgen de trenger eller barna utgjør en fare for samfunnet. Bistandsplikten er et viktig sikkerhetsnett for å forhindre at barn blir stående uten omsorg. Samtidig er Bufetat gitt et oppdrag som ikke kan løses uten forpliktende støtte fra andre sektorer.

Barnevernsinstitusjonsutvalget påpeker at institusjonstilbudets formål er uklart, og at dette fører til ansvarsglidning mellom sektorene og mangel på faglig retning. En sterkere forankring av formålet er viktig for å forbedre kvaliteten på tilbudet og bidra til at barn får riktig hjelp til rett tid.

Regjeringen mener at barnevernsinstitusjonenes skal gi forsvarlig omsorg, utviklingsstøtte og beskyttelse med utgangspunkt i det enkelte barns behov og ressurser. Institusjonene skal bidra til at barn får den hjelpen de trenger fra andre tjenester, men de skal ikke selv tilby helsefaglig behandling. Barn i institusjon skal, som andre barn, motta den helsehjelpen de har behov for og rett til fra helse- og omsorgstjenesten. Formålet med et institusjonsopphold må alltid være barnets beste, og ikke samfunnets behov for beskyttelse. Et opphold i barnevernsinstitusjon kan ha samfunnsvern som resultat, men aldri som formål.

For å sette en tydelig retning for barnevernets institusjonstilbud har regjeringen utformet seks mål:

Flere barn som ikke kan bo hjemme skal kunne få hjelp i kommunal regi.

  1. Barn som trenger det skal få et institusjonstilbud som gir dem ro og tilpasser seg deres behov og ressurser.
  2. Barn som bor på institusjon skal oppleve god omsorg, utviklingsstøtte og beskyttelse.
  3. Barn som bor på institusjon skal få god helsehjelp og et skoletilbud som fremmer mestring og fremtidsmuligheter.
  4. Barn med rusmiddelproblemer skal få trygg og helhetlig hjelp.
  5. Barn med store og sammensatte behov skal få samordnet hjelp og oppleve trygge overganger.