Vedlegg 2 - 11/99

VEDLEGG NR 2

Det enkelte departement skal benytte vedlegg nr 1 for følgende grupper og undergrupper i kapitalregnskapet:

61 Spesielle fond og forsikringer
Jf spesifikasjonen i St meld nr 3 (1998-99) s 194

62 Verdipapirer
6250 Obligasjoner
6260 Aksjer
6270 Kapital i statsforetak/selskap med begrenset ansvar m.v.
6280 Leieboerinnskudd m.v.
6290 Innskudd i utenlandske banker

63 Utlån og utestående fordringer
6300 Utlån til statsbankene
6311 Utlån til statens selvstendige bedrifter
6330 Utlån til statsforetak
6340 Utlån til særlovselskap
6351 Andre utlån
6370 Utestående fordringer for virksomheter med særskilt fullmakt
6390 Grunnkjøpsobligasjoner

64 Ordinære fond
6403 Ordinære fond under Kulturdepartementet
6405 Ordinære fond under Kommunal- og regionaldepartementet
6409 Ordinære fond under Nærings- og handelsdepartementet
6415 Ordinære fond under Arbeids- og administrasjonsdepartementet

65 Forskudd
6500 Forskudd

66 Kapital i statsbankene
6600 Grunnfond
6610 Andre fond
6620 Innskuddskapital

68 Fast kapital i statsbedriftene
Her benyttes skjemaet for de statsbedrifter som er underlagt departementet, jf. vedlegg nr 5

76 Valutabytte
Gjelder bare Finansdepartementet

77 Statsobligasjonslån overkurs/underkurs
Gjelder bare Finansdepartementet

78 Valutskursregulering statens utenlandsgjeld
Gjelder bare Finansdepartementet

80 Statsgjelden
Gjelder bare Finansdepartementet

8000 Faste lån, opptatt i utlandet

80 Statsgjelden forst.
8030 Faste lån, opptatt innenlands
8040 Faste innenlandske lån, tilbakekjøpte ikke nedskrevne 1998
8053 Spareobligasjonslån og premieobligasjonslån
8054 Langsiktige kontolån
8055 Statssertifikater, innenlands
8080 Kontolån fra statsinstitusjoner og fond under offentlig forvaltning
8090 Grunnkjøpslån

81 Kontolån fra ordinære fond
8100 Fond under Finansdepartementets forvaltning
8102 Ordinære fond under Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
8103 Ordinære fond under Kulturdepartementet
8105 Ordinære fond under Kommunal- og regionaldepartementet
8109 Ordinære fond under Nærings- og handelsdepartementet
8114 Ordinære fond under Miljøverndepartementet
8115 Ordinære fond under Arbeids- og administrasjonsdepartementet

82 Virksomheter med særskilte fullmakter
8202 Virksomheter med særskilte fullmakter under Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet
8205 Virksomheter med særskilte fullmakter under Kommunal- og regionaldepartementet
8206 Virksomheter med særskilte fullmakter under Sosial- og helsedepartementet
8208 Virksomheter med særskilte fullmakter under Barne- og familiedepartementet
8211 Virksomheter med særskilte fullmakter under Landbruksdepartementet
8217 Virksomheter med særskilte fullmakter under Forsvarsdepartementet

84 Deposita og avsetninger
8400 Deposita og avsetninger under departementenes forvaltning
8420 Særskilte avsetninger
8430 Avsetninger til dekning av tap på statsgarantier
8440 Avsetninger, garantier mv.
8450 Avsetninger i Svalbardregnskapet
8460 Avsetninger til fond
8470 Avsetning til Statens Petroleumsforsikringsfond
8480 Avsetning til Statens Petroleumsfond

85 Utstedte gjeldsbrev for den ikke innbetalte del av grunnfond i statsbankene
Gjelder Landbruksdepartementet (Landbruksbanken) og Kommunal- og regionaldepartementet (Kommunalbanken)

87 Overførte ubrukte bevilgninger
Gjelder i denne sammenheng kun Finansdepartementet.