Vedlegg 5-4-1 Aust-Agder sentralsykehus-bedriftsinterne videreutdanninger i sykepleiehøgskolene

4. Kommentarer til sykehusene

4.1 Aust-Agder sentralsykehus

Informasjonsinnhentingen

Det opprinnelige spørreskjemaet ble returnert pr fax 17.02.98. Informasjonen er videre innhentet ved hjelp av faxer og telefonsamtaler med konstituert økonomisjef Ole Stenbro og ass. sjefssykepleier Nils Martin Andersen.

Studieordningen

Sykehuset kjøper teoriutdanningen av Høgskolen i Agder. Praksisen foregår ved sykehuset. Sykhuset har en kombinert sykehus/høgskolemodell (Modell B1). Sykehuset videreutdanner sykepleiere innen anestesi-, intensiv-, operasjons- og pediatrisksykepleie. Pediatrisksykepleie går over 1,5 år, mens de resterende går over 2 år. Det er opptak årlig slik at flere kurs pågår samtidig. Vi har fått opplyst at majoriteten av elevene studerer i 2 år. Det var 10 studenter siste kull. Hvis vi antar at dette er representativt for kullstørrelsen, vil gjennomsnittlig antall studenter i løpet av et år være 20.

Kommentarer til de enkelte kostnadspostene

Kostnadene er estimert av Nils Martin Andersen og Ole Stenbro. Kostnadene som er oppgitt er kostnader pr år for siste kull. Da vi antar at det utdannes 2 kull samtidig er denne kostnaden multiplisert med 2 for å få et estimat på sykehusets totale årlige kostnad. Det er en rekke av kostnadene som deles med den ordinære driften av sykehuset som ikke er besvart. Disse er til en viss grad ført som generelle adm. kostnader, fordi sykehuset ikke anser disse som kostnader til videreutdanning.

- Lønn, studenter

Studentene mottar stipend i den tiden videreutdanningen pågår. Sykehuset har selv kommet frem til den årlige stipendkostnaden. Det gis to årlige stipend. Første året mottar studentene 60 000, mens de det andre året mottar 90 000. Sykehuset har satt den årlige stipendkostnaden til det gjennomsnittlige stipendet anslagsvis 75 000.

Sykehuset har oppgitt at det er avsatt 2,5 stillinger til praksisveiledere. Dette medfører ifølge sykehuset en kostnad på 750 000. Kostnaden er estimert med bakgrunn i hvor mye tid de fire praksisveilederene bruker med studentene.

- Lønn, eksterne

Sykehuset har ikke oppgitt lønn til eksterne.

- Lokaler

Praksisveiledere disponerer kontor med utstyr. Sykehuset har selv estimert denne kostnaden til 40 000 pr praksisveileder. Det er her tatt hensyn til at det er 4 praksisveiledere. Kostnaden til kontor med utstyr er årlig 160 000.

- Sudiemateriell og drift

Sykehuset har estimert sine tøykostnader til 2 000 kr pr student. Med gjennomsnittlig 20 studenter årlig gir dette en årlig kostnad på 40 000. Videre har sykehuset estimert kostnader for eksempelvis porto, telefon og generell administrasjon til anslagsvis 6 000 pr. student.

Totalt ca. 120 000 årlig for 20 studenter.

- Kostnader som deles med den ordinære driften

Eventuelle lønnskostnader for veiledere, sykepleiere etc, er ikke eksplisitt skilt ut men er medtatt under lønn ovenfor.

- Kjøp av tjenester ved Høgskolen i Agder

Årlig kjøpes tjenester fra Høgskolen i Agder for ca. 669 000. Kostnaden er hentet fra regnskapet.

Denne kostnaden inkluderer alle kostnader som påløper ved teoriutdanningen.

Gjennomsnittsberegning

De estimerte kostnadene er fordelt på antall studenter pr år jfr. ovenfor.

Gjennomsnittskostnaden pr student eksl. lønn pr år er

kr 87 700, ca 6 % under gjennomsnittet.

4.2 Buskerud sentralsykehus (BSS)

Informasjonsinnhentingen

Informasjonen er innhentet ved kontakt med økonomisjef Morten Børresen og daglig leder ved videreutdanningen Marit K. Jonassen. Spørreskjemaet ble returnert første gang 17.03.98. Dette er blitt fulgt opp via telefon og fax i ettertid.

Studieordningen

Sykehuset har den såkalte samarbeidsmodellen for sin videreutdanning (modell A3).

Sykehuset utdanner sykepleiere innen anestesi-, intensiv- og operasjonsykepleie. Både teori og praksis foregår på sykehuset. Eksterne studenter har praksis på eget sykehus. BBS har ingen inntekter for de eksterne studentene og de eksterne studentene er lønnet fra sine respektive sykehus. Sykehuset har oppgitt en kapasitet på 28 studenter, med en fordeling på henholdsvis 16 interne og 12 eksterne studenter.

Kommentarer til de enkelte kostnadspostene

Kostnadene som er rapportert er alle hentet fra spørreskjemaet og bygger etter det vi har fått opplyst på sykehusets budsjett. Budsjettet er laget ut fra sykehusets kapasitet. Sykehuset har selv oppgitt kostnadene som er lagt til grunn.

Etter det vi har fått opplyst er det ikke parallelle kull. Kostnadene som er oppgitt gjelder for et studium på 18 måneder. For å få frem årlig kostnad, er det med sykehusets godkjenning, benyttet faktoren 12/18.

For poster hvor Departementets forutsetninger er brukt har, sykehuset vært enig i at beregningene kunne gjøres på denne måten.

- Lønn, studenter

De interne studentene mottar redusert lønn fra BSS under videreutdanning. Total redusert lønn utgjør 5 757 040. Pr år blir kostnaden 3 771 360. Kostnadene er budsjettall for et studie. Sykehuset har også oppgitt lønn til eksterne studenter betalt av andre sykehus. Dette er utelatt da det er sykehusets kostnader som skal beregnes.

- Lønn, daglig leder

Det er ansatt en person som daglig leder. Kostnaden for studietiden er beregnet til 502 402. Den årlige kostnaden blir 334 935.

- Lønn, praksisveiledere

Det er ansatt en praksisveileder. Denne stillingen er beregnet til å ha en kostnad på 291 803 for hele studiet. Dette utgjør en årlig kostnad på 194 535.

- Lønn, faglærere

Det er 3 faglærere ansatt ved videreutdanningen. Disse er belastet studiet med en kostnad på 1 432 485. Den årlige kostnaden inklusive kostnadsgodtgjørelser på 24 920 blir

ca. 980 000.

- Lønn, eksterne sykepleiere

Det er i teoriundervisningen leid inn eksterne sykepleiere. Kostnaden for disse er totalt 91 350, pr år 60 900.

- Lønn, eksterne leger

Legene er leid inn i forbindelse med teoriundervisningen. Totalkostnaden er 132 750, pr år 88 500.

- Lønn, andre

Det har også vært innleid andre personer til videreutdanningen. Dette utgjør totalt 28 800. Den årlige kostanden blir da 19 200.

- Studiemateriell

Sykehuset har beregnet totalkostnadene ved faglitteraturen

til 30 000,dvs 20 000 pr år.

Videre har det vært brukt totalt 16 962 til undervisningsmateriell, pr år 11 308. Det er ikke oppgitt kostnader for engangsutstyr etc. Vi har derfor lagt til grunn departements forslag på 30 000 pr år. Med samme begrunnelse og på tilsvarende måte har vi stipulert kostnadene til tøy for de interne studentene:

kr 4 320 pr studium * 16 studenter *12/18= kr 46 080.

- Eksamensavvikling

Det er beregnet eksamenskostnader til kr 44 500 pr studie. Dette skulle da utgjøre en årlig kostnad på kr 29 667. Største delen av denne kostnaden er lønnskostnader til sensorer og eksamensvakter. I tillegg kommer reisegodtgjørelse til sensorene oppgitt til kr 1 000.

- Kontormøbler

Det er anslått en kostnad på kr 5 000 for inventar/utstyr for 1997.

- Kurs

Er oppgitt til å være kr 16 800 på årsbasis i tillegg kommer kurs/konferanser for lærer kr 30 000 og konsulent/bistand kr 18 000 i året.

- Drift

Siden vi ikke har mottatt opplysninger om kostnader knyttet til renhold, porto, telefon og strøm har vi beregnet dette i tråd med forutsetninger godkjent av Departementet. Det er brukt faktor 12/18 for å få frem årskostnad.

Renhold : 247 m2 * 150 kr *12/18= kr 24 700.

Porto:7 200 kr * 12/18 = kr 4 800.

Telefon : 3 600 * 12/18 = kr 2 400.

Strøm: 247 m2 * 80 kr * 12/18= kr 13 173.

- Lokaler

Med bakgrunn i forutsetningene fra Departementet påløper en beregnet husleie for lokaler disponert av videreutdanningen på 247 000 pr år (247 * 1 500 * 12/18).

- Diverse drift

Avslutning for kullet 6 000 fordelt på år.

- Kostnader som deles med den ordinære driften.

Eventuelle lønnskostnader er oppgitt ovenfor.

Gjennomsnittsberegning

Siden det ikke har vært parallelle kull i løpet av året, er 28 studenter lagt til grunn for beregning av alle andre kostnader enn lønn knyttet til studentene. Lønn til studentene er fordelt på de interne studentene ettersom det kun er disse som har mottatt lønn fra sykehuset.

Kostnaden pr student eksl. lønn pr år er kr 77 737, ca 17 % under gjennomsnittet.

4.3 Fylkessykehuset i Haugesund (FSH)

Informasjonsinnhentingen

Informasjonen er hentet inn i flere faser. Det opprinnelige spørreskjemaet ble returnert 22.01.98. I senere faser har sykehuset blitt fulgt opp av KPMG pr telefon og fax, med diskusjoner rundt enkelte kostnader og prinsipper for vurderingene.

Ansvarlig for utfyllingen av spørreskjemaet var Ingrid Paulsen, sjefssykepleier, og Olav Lystad, økonomikonsulent. Oppfølgingen ble gjort med sistnevnte.

FSH hadde i utgangspunktet oppgitt alle kostnadene for et bestemt kull over 1,5 år. Da målet var årlige kostnader uavhengig av kull, gjorde Olav Paulsen jobben på nytt, og fylte ut spørreskjemaet med 1997-kostnader. De fleste tallene er hentet fra regnskapet, mens noen måtte beregnes ut fra forutsetninger.

Studieordningen

FSH går inn under modell A3, dvs at all teori og praksis gjennomføres ved sykehuset, i tillegg til at sykehuset gjennomfører teori og praksis for studenter fra andre sykehus. FSH har ingen inntekter vedrørende eksterne studenter.

Tre studieretninger er representert ved FSH: anestesi, intensiv og operasjon.

Gjennomsnittlig antall studenter i 1997 var 14. Tallet er beregnet av Lystad på grunnlag av antall studenter i forskjellige kull som hadde undervisning i 1997.

Kommentarer til de enkelte kostnadspostene

- Lønn studenter

Tallen er hentet fra regnskapet i følge spørreskjemaet.

- Internt/ eksternt personale (spesifikt for utdanningen)

Det interne personalet består av leger, sykepleiere, kontaktsykepleiere, lektorer og andre som jobber på timebasis for videreutdanningen. Beregningene er gjort på grunnlag av timeregistreringer og timesatser, og gjelder både teori og praksis. Kostnadene for kontaktsykepleiere er imidlertid gjort på en noe forskjellig måte. Sykehuset har beregnet at 2,6 årsverk går med til praksisveiledningen, og har funnet kostnaden på kr 779 573 ut fra dette.

Sykehuset bruker en lektor fra Høyskolen Stord/Haugesund. Han brukes i teoriundervisningen på sykehuset, og kostnadene klassifiseres derfor som eksterne personalkostnader. FSH hadde i utgangspunktet klassifisert kostnaden som innkjøpt undervisning fra Høyskole.

- Eksamensavvikling

Kostnadene er hentet fra regnskapet og består av sensur og eksamensvakter.

- Drift

Studiemateriell består av litteratur, kopiering etc, og er en blanding av regnskapstall og anslag. Anslagene går på videreutdanningens andel av sykehusets innkjøpskostnad til biblioteket samt kopieringskostnader.

Kostnadene til renhold, porto og telefon er beregnet av FSH på grunnlag av videreutdanningens størrelse i forhold til sykehuset totalt. Tøykostnaden hadde FSH i utgangspunktet ikke oppgitt, men etter diskusjoner med KPMG har de beregnet kr 10,54 pr student pr dag i praksisperioden som kostnad, totalt kr 23 188. Kostnader til engangsutstyr er ikke oppgitt. Departementets forslag til kostnad er derfor lagt til grunn med kr 30 000.

- Husleie

Sykehuset har oppgitt kostnader til drift og vedlikehold av bygningene. I dette beløpet er det også inkludert strøm og renhold.

- Kurs

Kurskostnaden går til oppdatering/ forbereding av kontaktsykepleiere/ praksisveiledere, og er hentet fra regnskapet.

- Kostnader som deles med den ordinære driften

Indirekte administrasjon er beregnet av FSH, med en antagelse om at videreutdanningen bruker sin andel av lønns- og personalavdelingen. Andelen er beregnet ut fra antall tilknyttede personer i forhold til det totale antallet personer ansatt ved sykehuset. Disse kostnadene skal imidlertid ikke tas med, og er derfor utelatt fra modellen.

Inntekter

- Inntekter fra gjestestudentene

Noen sykepleiere fra andre sykehus tar videreutdanning ved FSH, uten av FSH tar seg betalt for det. Antallet i 1997 var i gjennomsnitt 2. De er i beregningene behandlet som interne studenter, dvs at ved beregningen av kostnader per student er de inkludert, jfr. nedenfor.

Gjennomsnittsberegning

Gjennomsnittlig kostnad pr student er beregnet på grunnlag av totale kostnader. Lønnskostnaden er dividert på faktisk antall interne studenter, siden de eksterne ikke mottar lønn fra FSH. Andre kostnader er dividert på totalt antall studenter. Fordi sykehuset ikke mottar inntekter fra de eksterne studentene må disse være med i grunnlaget for gjennomsnittsberegningen.

Kostnaden pr student eksl. lønn pr år er kr 103 573, ca 10 % over gjennomsnittet. Kostnadsstrukturen skiller seg ikke vesentlig fra normalen.

4.4 Gjøvik fylkessykehus

Informasjonsinnhentingen

Spørreskjemaet ble første gang returnert KUF 06.01.98. Dette er senere blitt fulgt opp av både KUF og KPMG. Oppfølging har dels skjedd gjennom fax, og dels gjennom telefon med Einar Halveg leder for videreutdanningen.

Studieordningen

Sykehuset klassifiseres under samarbeidsmodellen

(modell A3).

Sykehuset utdanner sykepleiere innen anestesi-, intensiv-, operasjons-, pediatrisk- og onkologisk sykepleie. For disse utdanningene blir teoriutdanningen kjøpt fra Ullevål Sykehus, mens praksis blir utført ved Gjøvik Fylkessykehus. Studiet går over over 18 mnd. Det er opptak til studiet hver høst. Faktisk antall ved årets opptak var 8 studenter.

Kommentarer til de enkelte kostnadspostene

Sykehuset har på flere av de indirekte kostnadene svart at dette er kostnader som ikke kan belastes praksisdelen av utdanningen.

Kostnadene som er oppgitt er kostnader for sist opptatte kull. Gjøvik har overlappende kull. Med opptak hver høst, innebærer dette at et år vil inneholde tre semestre. Et semester fra kullet som begynte om høsten, og to fra kullet som begynte året før. Da både kull og år inneholder tre semestre bruker vi som en forenkling kullkostnad som årskostnad.

Der hvor ikke annet er opplyst er det estimater fra sykehuset som er lagt til grunn.

- Redusert lønn, studenter

Studentene mottar redusert lønn i den tiden de er under utdanning. Dette innebærer at den kostnaden som er oppgitt gjelder for 18 måneder. Denne er på 2 400 000. Denne kostnaden er en estimert kostnad inkl. sosialkostnader.

- Eksamensavgift

Dette er kostnader ved eksamensavvikling. Kostnaden er fortrinnsvis lønn og utgifter til sensorer. Kostnaden er

på 3 500 pr student pr studie.

- Kjøp av teori

Det er opplyst en kostnad ved kjøp av teori til 58 000 pr student. Anslagsvis 464 000 for dette studiet.

- Studiemateriell

Det er anslått en årlig kostnad på 3 375 årlig pr student pr studie. Kostnaden er beregnet med bakgrunn i praksisperiode på 15 mnd, den årlige kostnaden blir da 2 700 (3 375*12/15). Med et snitt på 12 studenter i året vil dette anslagsvis være kr 32 400 i året. Sykehuset har oppgitt at det ikke brukes engangsutstyr.

- Drift

Dekning av reiseutgifter ved teoriutdanningen er oppgitt til å være kr 100 000, i tillegg er det gitt et estimat på kr 4 600 til porto, telefoner etc. Kopieringskostnader er i forbindelse med praksis og er stipulert til 4 000 pr år. Telefon er anslått

til 2 200 pr år.

- Kostnader som deles med den ordinære driften

Kostnadene ved kontaktsykepleiere er oppgitt til 150 000. Dette er den tiden sykepleierene bruker til å følge opp studentene mens de har teoriundervisning på Ullevål. Det er avsatt en kontaktsykepleier til hver spesialutdanning.

Adm. kostander til planlegging og administrasjon av studiet er estimert til kr 14 000.

Kostnader ved at sykepleiere har studenter med seg under arbeidet er beregnet til 128 000 årlig. (8 * 16 000).

Gjennomsnittsberegning

Relevant antall studenter for beregning av gjennomsnitt er 1,5 kull: 8 * 1,5 lik 12. Det er således forutsatt at de årlige kullene er på 8 studenter.

Kostnaden pr student eksl. lønn pr år er kr 76 917, ca 19% under gjennomsnittet.

4.5 Hammerfest sykehus

Informasjonsinnhentingen

Informasjonsinnhentingen har foregått dels ved telefon og fax. Svarskjemaene var besvart slik at ytterligere oppfølging var nødvendig. For Hammerfest var sjefssykepleier Johanne Berg kontaktpersonen. Enkelte spørsmål er besvart av fylkeskommunen og kontaktpersonen her var Gunnlaug Brenne, sekjsonsleder.

Studieordningen

Sykehuset kjøper all teori hos Høgskolen i Finnmark, sammen med Kirkenes Sykehus (modell B2). Kontrakten med høgskolen forhandles av Finnmark Fylkeskommune på vegne av de to sykehusene. Sykehuset hadde 6 studenter inne ved siste kull (1 sluttet, men i følge Gunnlaug Brenne så sent i studiet at vi bør regne med 6). Da det ikke er overlappende kull vil 6 studenter være bakgrunn for beregningene. Videreutdanningen er innen intensiv(2), operasjon(1) og pediatri(3) og strekker seg over 18 mnd.

Kommentarer til de enkelte kostnadspostene

Høgskolen dekker tilnærmet alle kostnadene ved studiet. Det som ikke dekkes er lønn til studentene og tøy. Høgskolekostnaden har vi fått oppgitt for et studium (inkl alle studieretninger) = 18 mnd for studenter fra begge sykehusene, denne utgjør totalt 2 050 000. Totalkostnaden er da fordelt 6/10 og 4/10 på henholdsvis Hammerfest og Kirkenes, dette er med utgangspunkt i antall studenter fra de respektive sykehusene. I tillegg er kostnaden omregnet med faktor 12/18 for å få frem årlig kostnad da studiekostnaden er oppgitt for 18 mnd.

- Lønn interne studenter

Sykehusene dekker stipend til studentene tilsvarende lønnstrinn 17. Dette utgjør 177 300 pr student. I følge Brenne betales det ikke noen avgifter på dette.

- Driftskostnader

Johanne Berg anslo kostnad ved tøy, anskaffelse og vask, på følgende måte: 150 dager * 10 kr pr vask + innkjøp 235,- dvs en årlig kostnad på 1 735 pr student.

Alle andre driftskostnader er i følge Brenne inkludert i kontrakten med skolen og dekket i beløpet ovenfor.

- Kostnader som ikke kan skilles fra ordinær drift

I følge Brenne blir sykehuset kompensert av Høgskolen for tid med studentene (150,- pr uke pr student). Hun mente at absolutt alle kostnader er dekket inn i kontrakten. I modellen er det da ikke tatt med noen ytterligere anslag.

Forøvrig skal alle kostnader være dekket gjennom sykehusets betaling til høgskolen.

Gjennomsnittsberegning

Gjennomsnittlig kostnad pr student er beregnet på grunnlag av totale kostnader, og dividert på faktisk antall studenter. Det har ikke vært overlappende kull i perioden. Snittkostnad pr student eksl. lønn er 138 402.

4.6 Harstad sykehus

Informasjonsinnhentingen

Informasjonsinnhentingen har foregått via telefon og fax til Gunnar Sørensen, økonomi- og administrasjonssjef ved sykehuset. Besvarelsen på spørreskjemaet var ikke fullstendig slik at ytterligere kontakt var nødvendig.

Studieordningen

Sykehuset utfører all teori og praksis ved sykehuset. Sykehuset utdanner også på oppdrag for andre sykehus, men mottar ikke inntekter for dette (modell A3). Utdanningen strekker seg over 18 måneder og dekker områdene anestesi, intensiv og operasjon. I følge Sørensen er det aldri overlappende kull, da et kull er ferdige før et annet påbegynnes. For 1997 var det samme kull gjennom hele året og antall studenter (11 interne og 1 ekstern) er da bakgrunn for tallene.

Kommentarer til de enkelte kostnadspostene

Alle tall oppgitt av Sørensen er anslag og gjelder et kalenderår.

- Lønn interne og eksterne studenter

Anslag er oppgitt i spørreskjemaet. Det er også oppgitt at sykehuset dekker lønn til en ekstern student. I følge sykehuset blir eksterne studenter tilsatt hos sykehuset og følgelig lønnet av dette.

- Lønn andre

Beløpet gjelder 1 person som er direkte ansatt for å lede videreutdanningen.

- Lønn eksternt personale

Det er her gjort et ansalg under andre som er ment å dekke flere stillingskategorier, og Sørensen mente at det ikke gikk å splitte denne ytterligere, på en fornuftig måte.

- Eksamensavvikling

Dekker diverse kostnader forbundet med eksamensavviklingen

- Studiemateriell

Diversepost er ment å dekke litteratur og undervisningsmateriell med mer.

- Lokaler

Posten er ment å dekke drift og vedlikehold av bygninger.

- Drift

Diverse posten inneholder Sørensens anslag; utlån av utstyr (10 000), porto, tlf, strøm og renhold (100 000), IT-drift (25 000) og kontorutstyr/inventar(20 000).

- Kostnader som ikke kan skilles fra ordinær virksomhet

For sykepleiere er beløpet 750 000 ment å dekke 3 personer. Disse er involvert både i teori- og praksisdelen.

Gjennomsnittsberegning

Totale kostnader er fordelt på totalt antall studenter sykehuset har kostnader knyttet til i perioden (12). Snittkostnad pr student eksl. lønn er 130 750.

4.7 Haukeland sykehus

Informasjonsinnhentingen

Informasjonen er forsøkt innhentet i flere omganger. Det opprinnelige spørreskjemaet ble returnert 13.02.98. Sykehuset vedla da et brev hvor det fremkom at de fant skjemaene lite hensiktsmessige og vanskelige og fylle ut. I brevet fremkom det også at spørsmål 12 til 29 ikke kunne besvares uten å legge ned betydelige ressurser i målinger og analyser av virksomheten, noe sykehuset ikke hadde kapasitet til. Fax med utdypende spørsmål fra KPMG datert 24.03.98 ble ufullstendig besvart 01.04.98 etter flere purringer. Vi hadde da også sendt over Departementet sitt forslag mht beregningsmetoder. Sykehuset hadde ingen innvendinger mot at Departementets forslag til anslag ble benyttet, men sykehuset hadde ikke foretatt beregninger. Sykehuset skrev også at de ikke hadde noen grunn til å anta at deres kostnader på disse punktene avvek vesentlig fra andre sykehus.

Ansvarlige for utfyllingen av skjemaene har vært Stein Magne Låtad (regnskapssjef), Anne Sissel Faugstad (sjefssykepleier) og Berit Waagsbø (koordinator for videreutdanningen).

Studieordningen

Haukeland Sykehus går inn under modell A3 for anestesi-, intensiv-, operasjons- og pediatrisk sykepleie. Studenter i onkologi får teoriundervisning ved Betanien sykepleiehøyskole. All praksis foregår ved Haukeland sykehus.

Oppstart nye kull skjer i august, og avslutning er i februar. Sykehuset har i gjennomsnitt 3 semestre inne hvert år. Kostnadene som er oppgitt er regnskapstall for året.

Kommentarer til de enkelte kostnadspostene

- Lønnskostnader

Regnskapstall er hentet fra 1997-regnskapet. Ved avstemming av spørreskjemaet mot regnskapsutskrift fant vi ut at sykehuset ikke hadde tatt hensyn til pensjonspremie kostnad og arbeidsgiveravgift. Dette ble bekreftet pr telefon av Stein Magne Låstad. Arbeidsgiveravgiften (kr 2 242 164) ble i samråd med Stein Magne Låstad fordelt forholdsmessig mellom interne studenter, internt personale og eksternt personale. Pensjonspremie kostnad (kr 1 025 174) ble i samråd med Stein Magne Låstad fordelt forholdsmessig mellom interne studenter og internt personale.

- Eksternt personale

Disse lønnes, dersom de er ansatt i fylkeskommunen, ihht tariffavtalen med en timelønn som tilsvarer årslønn/600. Selvstendig næringsdrivende/firma betales etter faktura/avtalt pris.

- Eksamensavvikling

1 Kostnader antas å være inkludert i personalkostnader ovenfor.

- Studiemateriell

1.1

Kostnader er hentet fra regnskapet. Tøykostnader er imidlertid beregnet i tråd med Departementets forslag siden dette ikke var oppgitt av sykehuset. Årlig kostnad pr student kr 2 880 * gjennomsnitt studenttall 89 = kr 256 320.

- Lokaler

Videreutdanningen disponerer lokaler på ca 700 m2. Departements forslag til kostnad er lagt til grunn 700m2*1 000 kr = 700 000 i årlig kostnad.

1.1.1 - Drift

1.1.2 Kostnader til renhold, porto, telefon og strøm er ikke oppgitt av sykehuset. Sykehuset har samtykket i å legge Departementets forslag til grunn ved beregningene.

- Kostnader som ikke kan skilles fra ordinær virksomhet

1.2 Sykehuset opplyser at kostnader som praksisveiledere har knyttet til praktisk oppfølging av studentene, er medtatt i kostnadene ovenfor. Sykehuset har ikke kunnet oppgi eventuelle tilsvarende kostnader for sykepleiere og leger.

Inntekter

Haukeland Sykehus tar ikke særskilt betalt for undervisning av studenter fra andre sykehus i Hordaland, men lønn betales av det sykehus studenten kommer fra. For studenter i pediatrisk sykepleie fra Rogaland og Sogn og Fjordane avtales betaling i hvert enkelt tilfelle. Siste avtalte pris var kr 42 000 pr student.

Gjennomsnittsberegning

1.3 Gjennomsnittlig kostnad pr student er beregnet på grunnlag av netto kostnader knyttet til de interne studentene. Siden kostnadene ved de eksterne studentene antas oppveiet av inntektene ved dem, er netto kostnad for sykehuset kun relevant for interne studenter. Det er oppgitt at det har vært 75 interne og 14 eksterne studenter for hele året.

Gjennomsnittlig kostnad pr år pr student eksl. lønn er

kr 78 286.

1.4

4.8 Innherred sykehus

Informasjonsinnhentingen

Svarskjemaet var relativt utfyllende besvart, men noe oppfølging var nødvendig. Oppfølgingen har vært med opplæringslederen Kjell M. Aagård ved sykehuset, både via telefon og fax.

Studieordningen

Sykehuset har all teori og praksis ved sykehuset og selger videreutdanning til Namdal sykehus (Modell A). Inntekten ved salg er spesifisert i modellen. Studiet er på 18 måneder og antall studenter i siste kull var 15 hvorav 6 var eksterne. Det har ikke vært overlappende kull slik at nevnte antall vil danne grunnlag for beregningene. Sykehuset har studenter innen anestesi, intensiv og operasjon.

Kommentarer til de enkelte kostnadspostene

Kostnadene er fra sykehuset oppgitt pr studium (18 mnd) og er regnet om til årlig med en faktor på 12/18, på anbefaling fra Aagård. Hvis ikke annet er nevnt er det regnskapstall som ligger til grunn for beregningene.

- Interne studenter

Lønnskostnadene gjelder 9 studenter med redusert lønn.

- Internt personale

Beløpet er lønnskostnader for 3 lærere.

- Eksternt personale

Dette er egentlig kostnader som inngår i ordinær drift, men Aagård mener at disse anslagene er ganske nøyaktige og er basert på overtidsbruk for de enkelte.

- Studiemateriell

Diverseposten inkluderer trykksaker og diverse UV-matriell.

- Lokaler

Siden vi ikke mottok noe svar fra sykehuset angående disse kostnadene har vi brukt Departementets forslag til kostnad. Antall m2 var oppgitt til 150 (teori) og beregningen er: 150 m2 * 1 000 kr pr m2 = 150 000.

- Drift

Siden vi ikke mottok noe svar fra sykehuset angående renhold har vi lagt departements estimering til grunn. Antall m2 var oppgitt og beregningen er: 100 kr pr m2 årlig * 150 m2. Siden vi ikke mottok noe svar fra sykehuset angående strøm kostnadene har vi lagt departements estimering til grunn. Antall m2 var oppgitt og beregningen er: 53 kr * 150 m2 = 7 950. Telefon og porto er estimert av sykehuset til ca 5 000. Under diverseposten er reisekostnader 31 000 og PC kostnader 21 700 inkludert, disse tallene er hentet fra regnskapet. Det foreligger også et anslag på kostnader over teknisk utstyr.

- Kurs

Kostnaden inkluderer kurs i regi av anestesi-, operasjon- og intensivsykepleiere, kurs i regi av Norsk sykepleierforbund, kurs i regi av lokalgrupper for an/op/in og faglige kurs rettet mot medisinskteknisk utstyr.

- Kostnader som ikke kan skilles fra ordinær drift

Anslagene for kontorpersonale er basert på 1/3 av en kontorstilling. Samme beløp er benyttet og skal gjelde alle kontaktsykepleierene. Anslag gjort av Aagård.

Gjennomsnittsberegning

Gjennomsnittlig total kostnad pr student er beregnet på grunnlag av totale kostnader knyttet til de interne studentene. Sykehusets totale kostnader minus inntekter fra eksterne studenter er fordelt på gjennomsnittlig antall interne studenter gjennom året (9). Snittkostnad pr student eksl. lønn

er 160 630.

4.9 Kirkenes sykehus

Informasjonsinnhentingen

Informasjonsinnhentingen har foregått dels ved telefon og fax. Svarskjemaene var besvart slik at ytterligere oppfølging var nødvendig. For Kirkenes var sjefssykepleier Unni Bente Elde kontaktpersonen. Enkelte spørsmål er besvart av fylkeskommunen og kontaktpersonen her var Gunnlaug Brenne, sekjsonsleder.

Studieordningen

Sykehuset kjøper all teori hos Høgskolen i Finnmark, sammen med Hammerfest Sykehus (modell B2). Kontrakten med høgskolen forhandles av Finnmark Fylkeskommune på vegne av de to sykehusene. Sykehuset hadde 4 studenter inne ved siste kull. Da det ikke er overlappende kull vil 4 studenter være bakgrunn for beregningene. Videreutdanningen er innen anestesi(1), intensiv(2) og operasjon(1) og strekker seg over 18 mnd.

Kommentarer til de enkelte kostnadspostene

Høgskolen dekker tilnærmet alle kostnadene ved studiet. Det som ikke dekkes er lønn til studentene og tøy. Høgskolekostnaden har vi fått oppgitt for et studium (inkl alle studieretninger) = 18 mnd for studenter fra begge sykehusene, denne utgjør totalt 2 050 000. Totalkostnaden er da fordelt 6/10 og 4/10 på henholdsvis Hammerfest og Kirkenes, dette er med utgangspunkt i antall studenter fra de respektive sykehusene. I tillegg er kostnaden omregnet med faktor 12/18 for å få frem årlig kostnad da studiekostnaden er oppgitt for 18 mnd.

- Lønn interne studenter

Sykehusene dekker stipend til studentene tilsvarende lønnstrinn 17. Dette utgjør 177 300 pr student. I følge Brenne betales det ikke noen avgifter på dette. I tillegg får studentene et reisestipend på 7.000kr hver.

- Driftskostnader

Johanne Berg (ved Hammerfest) anslo kostnad ved tøy, anskaffelse og vask, på følgende måte: 150 dager * 10 kr pr vask + innkjøp 235,- dvs en årlig kostnad på 1 735 pr student.

Alle andre driftskostnader er i følge Brenne inkludert i kontrakten med skolen og dekket i beløpet ovenfor.

- Kostnader som ikke kan skilles fra ordinær drift

I følge Brenne blir sykehuset kompensert av Høgskolen for tid med studentene (150,- pr uke pr student). Hun mente at absolutt alle kostnader er dekket inn i kontrakten. I modellen er det da ikke tatt med noen ytterligere anslag.

Forøvrig skal alle kostnader være dekket gjennom sykehusets betaling til høgskolen.

Gjennomsnittsberegning

Gjennomsnittlig kostnad pr student er beregnet på grunnlag av totale kostnader, og dividert på faktisk antall studenter. Det har ikke vært overlappende kull i perioden. Snittkostnad pr student eksl. lønn er 138 402, samme som for Hammerfest, og er litt over snittet.

4.10 Lillehammer fylkessykehus

Informasjonsinnhentingen

Spørreskjemaet ble returnert fra sykehuset 06.01.98. Det er i ettertid blitt fulgt opp via telefon og fax med sjefssykepleier Elisabeth Johnsgaard.

Studieordningen

Sykehuset har en samarbeidsmodell for utdanningen (Modell A1).

Sykehuset kjøper teoriundervisningen fra Ullevål Sykehus, mens de selv har praksisundervisningen. Sykehuset utdanner studenter innen fire av de fem retningene Det er anestesi-, intensiv-, operasjons- og pediatrisk sykepleie.

Studietiden er på 18 mnd, og det er opptak hver høst. På det siste kullet ble det tatt opp 7 studenter.

Kommentarer til de enkelte kostnadspostene

Kostnadene som fremkommet avgitt av Elisabeth Johnsgaard.

Det er opplyst at kostnadene er oppgitt pr år. Sykehuset har overlappende kull og et kull går over 1,5 år. Ettersom der er opptak hver høst inneholder året 3 semestre. Et semester fra det kullet som begynte om høsten, og to semestre fra det kullet som begynte året før. Som en forenkling kan vi da bruke kostnaden for siste kull som anslag på årskostnad. Relevant antall studenter for å beregne snitt pr student vil da være 1,5 * 7 tilnærmet 10, dette under forutsetning av det tas opp 7 studenter årlig.

Der hvor annet ikke er opplyst, er det estimater som er lagt til grunn.

- Lønn, studenter

Studentene mottar redusert lønn i den tiden de er studenter. Lønnen er 75 % av opprinnelig lønn. Lønnskostnaden pr student er oppgitt til å være 182 000 inkl. sosiale kostnader pr år. Med et snitt på 10 studenter årlig er kostnaden estimert til kr 1 820 000.

- Lønn, lærere

Det er ved Lillehammer Fylkessykehus opprettet en stilling ved videreutdanningen. Dette er en 75 % stilling. Kostnaden med denne stillingen er 205 000 inkl. sosiale kostnader. Det er opplyst at denne kostnaden er årlig.

- Kjøp av teori

Kjøp av teori utgjør 59 000 pr elev. Ved årlig opptak på 7 studenter blir dette anslagsvis 413 000 pr år.

- Studiemateriell

Når det gjelder faglitteratur, har sykehuset oppgitt en årlig kostnad på 2 000. Dette er ajourhold av pensumlitteratur.

Sykehuset har oppgitt en tøykostnad pr student som er 60 % av kostnadene for en fulltidsansatt sykepleier. Dette utgjør på årsbasis 4 080 (6 800 * 3/5). Med 10 studenter utgjør dette 40 800.

- Eksamensavvikling

Avgiften er årlig og er på 200 pr student. Med 10 studenter i snitt utgjør dette 2 000.

- Drift

Reisekostnader ved undervisning er 7 740 pr student. Med 10 studenter i snitt utgjør dette 77 400. Andre kostnader knyttet til drift antas å være medtatt i prisen sykehuset betaler for kjøp av teoridelen ved andre sykehus.

- Kostnader som ikke kan skilles fra ordinær virksomhet

Praksisveiledere har ingen lønnskompensasjon for jobben som veiledere. Dette ligger innbakt i stillingen. Det er estimert at det medgår ca 1 800 timer årlig til veileding. Johnsgaard har opplyst at det er en timelønn på 117,23. Den årlige kostnaden er således estimert til kr 211 000. Timeantallet er beregnet av Johnsgaard som også har opplyst om timelønnen.

Gjennomsnittsberegning

Relevant antall studenter for å beregne snitt pr student vil da være 1,5 * 7 tilnærmet 10, dette under forutsetning av at det tas opp 7 studenter årlig.

Gjennomsnittskostnaden pr student ekskl. lønn pr år er

kr 92 798.

4.11 Nordland sentralsykehus

Informasjonsinnhentingen

Kontaktperson ved sykehuset var saksbehandler, Elisabet Mensoni. Sykehuset fant skjemaet vanskelig å fylle ut. Det ble derfor laget et nytt skjema spesielt for sykehuset, hvor Departementet kom med forslag til anslag. Ut fra dette klarte sykehuset å gjøre sine egne anslag, som ble sendt pr brev.

Studieordningen

Studiet er organisert etter A3 "sykehus samarbeidsmodellen", ved at all teori foregår ved Nordland sentralsykehus og praksisstudier skjer ved alle sykehusene i fylket. Sykehuset gjennomfører kursene anestesi-, intensiv-, pediatrisk- og operasjonsykepleie. Alle kursene blir gjennomført på 18 måneder og det er usikkert om der er overlapping mellom kullene. Til sammen er det 36 studenter ved videreutdanningene.

Kommentarer til de enkelte kostnadspostene

Kostnadene ble fra sykehusets side beregnet for hele utdanningen på 18 måneder (09.95 -03.97). Disse er blitt omregnet til én budsjettperiode, dvs 12 måneder, ved å gange med 12/18. Tabellen gir kommentarer til hvordan kostnadene er fremkommet.

- Lønn studenter og personale

Tallene er oppgitte regnskapstall.

- Studiemateriell

Litteraturkostnad er hentet fra regnskapet.. Tøykostnader er anslått for vask av klær: 9 mnd x 20 studiedager x 40 ganger x 36 studenter x 4,50 kr = 58 320. Dette gir kr 48 880 for 12 mnd. Anslag kopiering: 7 mnd x 20 studiedager x 288 kopier x 1 kr = 40 320. Dette gir kr 26 880 for 12 mnd. Anslagene er gjort av sykehuset. Det er også medtatt 10 000 for diverse forbruksvarer.

- Eksamensavvikling

Tallene er hentet fra regnskapet.

- Lokaler

Anslag gjort av sykehuset.

- Drift

Anslag på renhold er gjort av sykehuset.

Porto, anslag gjort av sykehuset:

Porto: 12 mnd x 20 studiedager x 10 brev x kr 6 = 14 400.

Telefon : 12 mnd x 20 studiedager x 5 samtaler x kr 2 x 4 linjer = 9 600 ,

Fax: 12 x 29 x 1 x 2 = 696.

Sykehuset har også gjort anslag på strøm. Andre kostnader er anslag vedrørende avgifter, administrasjon, forsikring, drift og ettersyn.

- Kurs

Tallene er hentet fra regnskapet.

- Kostnader som ikke kan skilles fra ordinær drift

Slike kostnader er ikke oppgitt og antas medregnet ovenfor.

Gjennomsnittsberegning

Relevant antall studenter å fordele kostnadene på er 36 jf ovenfor.

4.12 Regionsykehuset i Tromsø (RiTø)

Informasjonsinnhentingen

Informasjonen er hentet inn i flere faser. Det opprinnelige spørreskjemaet ble returnert 12. februar. I senere faser har sykehuset blitt fulgt opp av KPMG per telefon og fax, med diskusjoner rundt enkelte kostnader og prinsipper for vurderingene. Generelt er det å si at RiTø fylte ut spørreskjemaet fra KUF tilfredsstillende, og at noen punkter har blitt tilføyet underveis gjennom diskusjoner med KPMG.

Ansvarlig for utfyllingen av spørreskjemaet var Eli Wang, leder for videre-utdanningen, og Elin Wetting, økonomikonsulent. Oppfølgingen ble gjort med sistnevnte.

Studieordningen

RiTø går inn under modell A3, dvs at all teori og praksis gjennomføres ved sykehuset, samt at sykehuset gjennomfører teori og praksis for studenter fra andre sykehus. De fleste gjeste-studentene gjennomfører imidlertid praksisen ved eget sykehus.

Samtlige fem studieretninger er representert ved RiTø: anestesi, intensiv, operasjon, pediatri og onkologi.

Antall studenter var for siste kull 44 egne studenter og 4 gjestestudenter.

Forutsetning bak årets kostnader

Kostnadene som er oppgitt fra RiTø er for det siste kullet. De kan også brukes som kostnader for et år med følgende begrunnelse:

· et kull går over 1,5 år, dvs 3 semestre

· et nytt kull starter nå fra hver høst

· følgelig vil hvert år inneholde 3 semestre; ett semester fra det kullet som begynner om høsten og 2 semestre fra det som begynte året før. Både et kull og et år vil dermed inneholde 3 semestre, og vi kan som en forenkling bruke kostnaden for siste kull som et anslag på årets kostnad. Det er også forutsatt at kullene er like store.

Et mål ved undersøkelsen er å beregne kostnad pr student, og må da dividere kullkostnad (=årskostnad) på gjennomsnittlig antall studenter i løpet av et år. Gjennomsnittlig antall studenter er 1,5 kull. RiTø oppgir imidlertid at kostnadene ved de fire gjeste-studentene i siste kull begrenser seg til eksamenskostnaden, siden de tar praksisen på sine respektive sykehus. Dermed er det mest fornuftige å dele kostnaden til RiTø på antall egne studenter; nemlig 66 (44*1,5).

Beregningene har blitt utført av KPMG, og akseptert av RiTø ved Elin Wetting.

Kommentarer til de enkelte kostnadspostene

- Lønn/ stipend studenter

Tallene er hentet fra regnskapet. Det dreier seg om lønn og stipendier til de 44 interne studentene fra RiTø.

- Internt/ eksternt personale (spesifikt for utdanningen)

Det interne personalet er åtte sykepleiere, en undervisningskonsulent og en kontoransatt direkte underlagt videreutdanningen. Kostnadene ved disse er hentet fra regnskapet.

Det eksterne personalet er leger, sykepleiere, lærere etc som er innleid på timebasis til teoridelen av videreutdanningen. Tallene er hentet fra regnskapet.

- Eksamensavvikling

Kostnaden til eksamensavvikling er hentet fra regnskapet, og består av sensurkostnader.

- Studiemateriell

1.5 Kostnad til tøy, innkjøp og vask i praksisperioden er beregnet til kr 250 800 på grunnlag av følgende forutsetninger gitt av sykehuset: kr 19 per student (66 stk.) per dag i 40 uker.

- Drift

Direkte kostnadene til drift er hentet fra regnskapet, og består av pensumlitteratur, generelle driftsutgifter samt noe utstyr. Generelle driftsutgifter dekker f eks. kopiering, engangsutstyr og rekvisita. IT-kostnaden dekker tilknytning til PC i nettverk, og er oppgitt av RiTø's IT-avdeling.

Driftskostnader som porto, telefon, strøm og renhold er anslag gjort av RiTø basert på sykehusets totale kostnader til disse postene.

- Lokaler til teoriundervisning

Kostnaden er et anslag på bakgrunn av RiTø's eksterne leieavtaler, med grunnlag i en kvadratmeter pris pr måned.

1.6 - Kurs

Kurskostnaden er til oppdatering/ forbereding av kontaktsykepleiere/praksisveiledere, og er hentet fra regnskapet.

- Kostnader som deles med den ordinære driften

Kostnaden til kontaktsykepleiere i praksisperioden hadde RiTø i utgangspunktet ikke oppgitt. Etter diskusjoner med KPMG om effektivitetstapet til kontakt sykepleierene ved å ha med seg en student, sa de seg enige i at et 10% effektivitetstap synes rimelig. Sykehuset har på det grunnlaget beregnet kostnaden til 10% av kontakt sykepleiernes lønn, inklusive sosiale avgifter.

Indirekte administrasjon er beregnet av RiTø, med en antagelse om at videreutdanningen bruker sin andel av lønns- og personalavdelingen. Andelen er beregnet ut fra antall tilknyttede personer i forhold til det totale antallet personer ansatt ved sykehuset. Denne kostnaden skal i henhold til retningslinjer fra KUF ikke tas med, og utelates derfor fra modellen.

1.7

- Inntekter fra gjestestudentene

RiTø mottar kr 82 000 fra Sentralsjukehuset i Sogn og Fjordane som kompensasjon for teoriundervisningen som de fire gjestestudentene har fått ved RiTø.

1.8

Gjennomsnittsberegning

Gjennomsnittlig kostnad per student er beregnet på grunnlag av totale kostnader knyttet til de interne studentene, og dividert på faktisk antall interne studenter (66 stk). Vi har lagt til grunn at kostnadene ved de eksterne studentene blir oppveiet av inntektene ved dem, derfor er netto kostnad for sykehuset kun relevant for interne studenter.

Kostnaden pr student eksl. lønn pr år er kr 108 361, ca 15 % over gjennomsnittet.

1.9

4.13 Regionsykehuset i Trondheim (RiT)

Informasjonsinnhentingen

Informasjonen er hentet inn i flere omganger. Det opprinnelige spørreskjemaet ble returnert 23.01.98. Fax med utdypende spørsmål fra Departementet datert 09.02.98, ble besvart 17.02.98. Fax med utdypende spørsmål fra KPMG datert 23.03.98 ble besvart 26.03.98. Ansvarlig for utfyllingen av skjemaene var Grete Samstad, leder for videreutdanningen.

Studieordningen

RiT går inn under modell A3, dvs at all teori og praksis gjennomføres ved sykehuset, i tillegg til at sykehuset gjennomfører teori for studenter fra andre sykehus (Namdal sykehus).

Kommentarene som følger under vedrører anestesi, intensiv og operasjon.

Sykehuset har også videreutdanning innen onkologi. Praksis foregår her ved sykehuset i samarbeid med Det Norske Radiumhospital, mens undervisningen foregår ved Høgskolen i Nord-Trønderlag (Modell B2).

Sykehuset har estimert 52 studenter for et kalenderår, samt 3 eksterne. I tillegg er det 3 studenter på onkolgistudiet.

Kommentarer til de enkelte kostnadspostene

Kostnader vedrørende onkologi er beskrevet til slutt under "Annet"

- Direkte lønnskostnader

Sykehuset oppgir her regnskapstall med unntak for eksternt personale. Interne studenter mottar redusert lønn (ltr 6).

Vedr. eksternt personale:

-Lektorer - 60 timer á kr 700

-Spesialsykepleiere 60 timer á kr 375

-Leger - 300 timer á kr 500

- Eksamensavvikling

Kr 11 000 oppgis som kostnader vedr eksamensvakter og sensorer. Dette oppgis som regnskapstall. Det gis et anslag på kr 14 000 for sensur av skriftlige hjemmeoppgaver, 20 oppgaver á kr 700.

- Studiemateriell

Regnskapstall er oppgitt for følgende:

faglitteratur, bøker - kr 9 200

undervisningsmateriell, utstyr - kr 5 000

kontorrekvisita - kr 14 000

trykksaker, kopiering - kr 14 000

Det er oppgitt anslag for følgende:

Utstyr for leie og vedlikehold, video, lysbilde apparat, overhead inkl undervisningsarealer (standardkost kr 250 pr time). Anslaget er på kr 135 000 pr år.

- Lokaler

Her henviser sykehuset til spørsmål 10 og 14.

Sykehuset leier 250 m2. Det oppgis regnskapstall vedr husleie på kr 62 500. Vedlikehold er anslått til kr 12 500.

- Drift

Alle anslag er foretatt av sykehuset.

Telefon anslås til 7 500

Renhold er anslått til 16%, dvs kr 150 pr m2. Sum anslag blir kr 37 500.

Porto anslås til kr 5 000.

Vask av tøy anslås til kr 140 000.

Det er oppgitt regnskapstall vedrørende arbeidstøy, kr 27 000.

Strøm, regnskapstall på kr 20 000

Leie av kopimaskin, regnskapstall på kr 10000.

Det er anslått 5 års nedskriving på 8 stasjonære PC'er, 1 skriver og 1 bærbar PC. Sum anslag er kr 40 000.

Det er beregnet 10 års nedskrivingstid, kr 2 000 pr år * kontor. Sum anslag er kr 18 000.

- Kurs

Det er her oppgitt regnskapstall. Det er inkludert noe reiseutgifter.

- Kostnader som videreutdanningen deler med den ordinære driftenIndirekte administrasjon.

Sykehuset har beregnet 20% redusert effektivitet for kontaktsykepleiere . Dette gjelder i følge sykehuset det første året. Mot slutten av utdanningen tar spesialelevene økende ansvar og gir en stor arbeidsinnsats tilbake til de aktuelle avdelingen. Sykehuset anslår likevel at ca 5 årsverk gikk med til å veilede spesialelever i 1997. Beregnet kostnad bli i følge sykehuset da kr 1 359 000.

Inntekter

Inntekter vedrørende 3 studenter fra Namdal sykehus. Se nedenfor.

Annet

Onkologi.

Høyskolen i Nord-Trøndelag driver videreudanning innen onkologisk sykepleie i samarbeid med Det Norske Radiumhospital (DNR). Det er DNR som står for opptaket, og det er deres fagplan som følges. Teoriundervisningen avvikles ved høyskolen, mens mesteparten av praksisstudiene avvikles ved RiT. RiT har dermed ingen spesielle utgifter til praksis bortsett fra at de tre RiT elevene får sin lønn. Imidlertid har RiT litt inntekter idet høyskolen betaler veiledningshonorar til RiT tilsvarende kr 135 pr student pr uke i praksisen. Dette gjelder 8 til 10 studenter i ca 10 uker.

Studentene er fra både Nord- og Sør-Trøndelag. 3 studenter lønnes av RiT i ltr. 6. RiT betaler også høyskolen en studieavgift på kr 50 000 for disse tre RiT-elevene.

Varighet: 10 mnd

Antall ganger: 1

Heltid

Antall studenter: 3

Lønn studenter (ltr 6): kr 450 000

Kostnader ved eksternt kjøp (3*50 000): kr 150 000

Inntekter: kr 14 000

Gjennomsnittsberegning

Gjennomsnittlig kostnad pr student er beregnet på grunnlag av totale kostnader knyttet til de interne studentene, og dividert på faktisk antall interne studenter (55 stk). Vi har lagt til grunn at kostnadene ved de eksterne studentene blir oppveiet av inntektene ved dem, derfor er netto kostnad for sykehuset kun relevant for interne studenter.

Gjennomsnittlig kostnad pr år pr student eksl. lønn er kr 79 348, ca 16 % lavere enn gjennomsnittet. En mulig årsak er at sykehuset videreutdanner et stort antall sykepleiere, og kan høste stordriftsfordeler av dette.

4.14 Rikshospitalet

Informasjonsinnhentingen

Informasjonsinnhentingen ble innledningsvis utført i form av møte med sykehuset. Den videre kontakten har vært via fax og telefon. Kontaktperson har hovedsakelig vært Per Eric Ståhlbrand, økonomisjef. Avslutningsvis har også Torunn Eik, leder for videreutdanningen vært involvert. Svarene på spørreskjemaet har vært relativt bra, men noen forklaringer og oppsplittinger måtte avklares.

Studieordningen

Sykehuset gjennomfører all teori og praksis ved sykehuset og har bare interne studenter (Model A1). Studietiden er 18 måneder og det undervises i anestesi, intensiv, operasjon og pediatri.

Et kull avsluttet juni 97 og et nytt begynte på høsten. Begge kullene var på 56 studenter, slik at dette vil danne grunnlag for eventuelle beregninger. Det har ikke vært overlappende kull.

Kommentarer til de enkelte kostnadspostene

Vi har fått oppgitt alle tall pr år. Hoveddelen av de direkte kostnadene er regnskapstall. Der det er anslagsvis er dette kommentert særskilt.

- Lønn interne studenter

Vi fikk oppgitt lønn til alle studentene eksl. avgifter. På anbefaling fra Ståhlbrand har disse blitt multiplisert med 1,23 for å inkludere arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader. Dette gjelder alle lønnskostnadene.

- Lønn personale

Opprinnelig fikk vi oppgitt samlede kostnader uten spesifikasjon på stillinger etc. Dette har vi i ettertid fått oppsplittet fra Ståhlbrand. Lektorer og lærere er fordelt av totalt 982 000 på undervisningspersonell, med 2/9 og 7/9 basert på antall lektorer og lærere involvert i studiet. Leger inkluderer både overleger og assistentleger. Andre inkluderer fysioterapeuter samt diverse personell.

- Lønn eksternt personale

Posten inkluderer konsulenttjenester (leier inn forelesere for 4 000 kr).

- Studiemateriell

Diverseposten inkluderer kopiering, trykksaker osv. Det er ikke gitt opplysninger om kostnader til engangsutstyr etc., vi har derfor lagt forslaget til Departementet til grunn for å estimere denne (kr 30 000). Tøykostnader er anslått av Ståhlbrand til kr 90 000.

- Kostnader forbundet med lokaler

Ståhlbrand har oversendt oversikt over anslagssatser på kostnader forbundet med lokaler. Han anslo at lokalene utgjorde ca 100 m2 i kontorer og 45 m2 undervisningsrom. Med disse som bakgrunn blir: Vedlikehold 145 m2 * 50 kr/m2/år, Renhold/drift 145 m2*220 kr/m2/år, Strøm 145 m2*80 kr/m2/år. Renhold og strøm er presentert under drift.

- Drift

Porto er anslått av Ståhlbrand med følgende resonnement: 10 forsendelser til hver elev utgjør ca. 600 forsendelser * 5 kr pr forsendelse. Telefon er tatt direkte ut av regnskapet.

- Kostnader som deles med den ordinære driften ved sykehuset

I samtale med Eek anslo hun praksisveilederkostnaden til å utgjøre; 0,5 t pr dag*20 dager*9 mnd*56 studenter. Timesats 150 kr. Praksisen er løpende gjennom hele studiet og utgjør 50 % av studiet. Derfor er tallet multiplisert med 12/18 for å representere årlig kostnad. Eek sa at eventuell veiledning fra leger var såpass sporadisk og ikke formelt lagt inn i studieplanen at det var lite hensiktsmessig å komme med anslag. Resterende personalkostnader er dekket inn i direkte kostnader.

Gjennomsnittsberegning

Gjennomsnittlig kostnad per student er beregnet på grunnlag av totale kostnader, og dividert på faktisk antall studenter. Snittkostnad pr student eksl. lønn er 78 433.

4.15 Radiumhospitalet (DNR)

Informasjonsinnhentingen

Informasjonsinnhentingen har i tillegg til spørreskjema skjedd via telefon og fax. Hovedkontaktperson har vært Tolv Hillestad, økonomi. Noe av informasjonen har også kommet fra Tore Schøllberg, leder videreutdanningen.

Studieordningen

Sykehuset har teori og praksis ved sykehuset (6 interne + 9 eksterne) og har også ansvaret for undervisning ved høgskolen i Nord Trøndelag (15) og Sentralsykehuset i Rogaland (15) . I tillegg (dvs de 9 ovenfor) har DNR eksterne studenter på vegne av Akershus Fylkeskommune. Radiumhospitalet har kun kostnader i form av lærerkrefter og reiseutgifter vedrørende denne undervisningen. Sykehuset har inntekter fra disse sykehusene som spesifisert under inntekter. Studiet varer i 10 måneder og gjelder kun onkologi. Studiet gjennomføres årlig.

Kommentarer til de enkelte kostnadspostene

Vi har fått oppgitt kostnadene pr år og det er ikke overlappende kull. Alle anslag er utført av sykehuset med mindre annet er kommentert.

- Interne studenter

Kostnaden gjelder lønn til 6 studenter inkludert avgifter.

- Internt personale

Alle kostnadene gjelder lønn til undervisningspersonale som er direkte tilknyttet studiet. For leger og sykepleiere er det gjort anslag basert på henholdsvis 250 t*300 kr og 50 t*150 kr, alt i følge Hillestad. Disse er direkte timer til undervisning.

- Drift

Diverseposten inneholder diverse driftskostnader herunder blant annet telefon og porto. Vi har ikke fått denne splittet fra sykehuset.

Kostnader inkludert i ordinær drift er estimert av sykehuset med bakgrunn i Departementets forslag til beregninger, men med noen justeringer.

- Leger

Denne er ikke aktuell da legene ikke tilbringer tid med studentene på indirekte basis.

- Sykepleiere

Anslag basert på 15 studenter*12 uker* 30 t pr uke * 130 kr/t og 15% av dette.

Praksisveiledere er ikke aktuelt ifølge Hillestad, og administrasjon er inkludert i lønnskostnadene tidligere.

- Studiemateriell

For kopiering er det gjort anslag basert på 10mnd*20 dager*10 kopier pr dag*15 studenter * 1 kr. Med hensyn til tøykostnader var Hillestad enig i anslaget gjort av Hammerfest Sykehus på 1 735 kr pr student.

- Lokaler

For teorirom har sykehuset gjort anslag basert på 40 m2*1 500 kr*12 mnd (ikke 10 mnd da klasserommet ikke brukes av andre). Anslag for kontorer, grupperom og bibliotek er 50 m2* 1 500kr * 12 mnd.

- Drift

For renhold er det gjort anslag basert på (40+50)m2* 100 kr . Strøm: 20.000kr anslått av Hillestad. PC og kontorinventar er beregnet med henholdsvis 5 PC'er*20 000 kr over 5 år og 5 kontor * 20 000 kr over 10 år. Begge disse ligger under diverseposten.

- Inntekter

Inntektene knytter seg til de eksterne studentene som er nevnt ovenfor.

Gjennomsnittsberegning

Ved snitt beregningene har vi gjennomgående lagt til grunn at kostnader skal fordeles på det antall studenter de vedrører. I tilfeller med eksterne studenter der man også mottar inntekter antar man at sykehusets kostnader knyttet til de eksterne studentene oppveies av inntektene. Gjenværende netto kostnader antas følgelig å knytte seg til de interne studentene. I tråd med dette er netto årlige kostnader dividert på gjennomsnittlig antall interne. Snitt kostnadene for sykehuset er litt høyere enn gjennomsnittet for andre sykehus. En av årsakene kan være at inntektene vedrørende de eksterne studentene ikke dekker kostnadene knyttet til dem.

4.16 Sentralsykehuset i Akershus (SIA)

Informasjonsinnhentingen

Svarskjemaet var meget bra utfylt og krevde relativt lite etterarbeid, kun mindre avklaringer. Informasjonsinnhenting har hovedsakelig foregått per telefon med Ebba Parelius, undervisningsleder, i Akershus Fylkeskommune.

Studieordningen

Sykehuset har egen avdeling for videreutdanning hvor teoriundervisning forgår. Praksis skjer ute på sykehus rundt i fylkeskommunen (Modell A2). Sykehuset har anestesi, intensiv og operasjon. Sykehuset avsluttet et kull i september og startet opp et nytt kull med en gang. Avsluttende kull var på 43, begynnende på 45. Det har ikke vært overlappende kull, dvs det ene kullet var ferdig før det neste begynte.

Kommentarer til de enkelte kostnadspostene

All informasjon er basert på regnskapsutskrift fra undervisningsavdelingen og gjelder kalenderåret 1997 (det foreligger eget regnskap for undervisningen - eget kostnadssted). I følge Parelius blir lokaler og tjenester fra sykehuset betalt/leid, slik at absolutt alle kostnader skal være inkludert. Ved diskusjon om praksis ute ved sykehusene i kommunen 5 stk og eventuelle kostnader forbundet med dette, svarte Parelius at praksis blir koordinert fra sykehuset og lærere kommer også fra SIA. Dvs at telefon, porto, kopiering osv er dekket inn.

- Lønn internt personale

En post på 1 772 750 som utgjør overtid og arbeidsgiveravgift har blitt fordelt på interne lønnskostnader pro rata.

- Lønn studenter

Posten består av redusert lønn til 45 studenter.

- Lønn personale

Utregninger baserer seg på 5,5 lærere. Kontorpersonale er kostnaden ved 1 stilling.

De videre kostnadstypene krever ingen ytterligere forklaring utenom posten under drift som er en samlepost for en rekke kostnader som reise, kjøregodtgjørelse, serviceavgifter, strøm, renhold, porto, telefon, tøykostnader, engangsutstyr etc.

- Kostnader som ikke kan skilles fra ordinær drift

Det er ikke spesifisert noen kostnader her da Parelius mener dette ikke ville være riktig siden det ikke lønnes for f.eks praksisveileders tid med studenter.

Gjennomsnittsberegning

Gjennomsnittlig kostnad pr student er beregnet på grunnlag av totale kostnader, og dividert på faktisk antall studenter i perioden. Snittkostnad pr student eksl. lønn er 70 788.

4.17 Sentralsjukehuset i Rogaland (SiR)

Informasjonsinnhentingen

Informasjonen er hentet inn i flere faser. Det opprinnelige spørreskjemaet ble returnert 12. januar. I senere faser har sykehuset blitt fulgt opp av KPMG per telefon og fax, med diskusjoner rundt enkelte kostnader og prinsipper for vurderingene.

Ansvarlig for utfyllingen av spørreskjemaet var Astrid Kjøllesdal, leder for videreutdanningen.

SiR har ikke et regnskap for videreutdanningen, hvor de kan hente de nødvendige kostnadene. Følgelig måtte de gjøre anslag på alle postene.

Studieordningen

SiR går inn under modell B1, dvs at praksis gjennomføres ved sykehuset mens teoridelen foregår ved Høgskolen i Stavanger (HIS).

Tre studieretninger er representert ved SiR: anestesi, intensiv og operasjon.

Antall studenter for siste kull var 23.

Forutsetning bak årets kostnader

Kostnadene som er oppgitt fra SiR er for det siste kullet. De kan også brukes som kostnader for et år med følgende begrunnelse:

· et kull går over 1,5 år, dvs 3 semestre

· et nytt kull starter nå fra hver høst

· følgelig vil hvert år inneholde 3 semestre; ett semester fra det kullet som begynner om høsten og 2 semestre fra det som begynte året før. Både et kull og et år vil dermed inneholde 3 semestre, og vi kan som en forenkling bruke kostnaden for siste kull som et anslag på årets kostnad.

Et mål ved undersøkelsen er å beregne kostnad per student, og må da dividere kullkostnad (=årskostnad) på gjennomsnittlig antall studenter i løpet av et år. Gjennomsnittlig antall studenter er 1,5 kull: 23*1,5 tilnærmet lik 35 stk.

Beregningene er utført av KPMG, og akseptert av SiR ved Astrid Kjøllesdal.

Kommentarer til de enkelte kostnadspostene

- Lønn studenter

Tallen er beregnet av SiR på grunnlag av kjente lønnssatser, og er dermed ikke gjenstand for særlig tvil.

- Internt/ eksternt personale (spesifikt for utdanningen)

Det interne personalet består av en lektor og fire lærere, som alle er direkte knyttet til videre-utdanningen. Tallene er beregnet på grunnlag av kjente timesatser.

Det eksterne personalet er sykepleiere og andre som er innleid på timebasis til videre-utdanningen. Tallene er beregnet på grunnlag av kjente timesatser.

- Studiemateriell

Tøykostnaden (diverse) hadde SiR i utgangspunktet ikke oppgitt, men etter diskusjoner med KPMG sa de seg enige i at en kostnad på kr 19 per student per dag i praksisperioden er rimelig. Satsen på kr 19 kom fram på grunnlag av diskusjoner med andre sykehus, og ble akseptert av Astrid Kjøllestad. Se også kjøp av oppdragsundervisning nedenfor.

- Drift

Kostnadene til renhold, porto, telefon og strøm er beregnet av SiR på grunnlag av videreutdanningens størrelse i forhold til SiR totalt.

- Kurs

Kurskostnaden er til oppdatering/ forbereding av kontaktsykepleiere/praksisveiledere, og er beregnet av SiR på grunnlag av forventninger om antall deltakere og kostnader fra tidligere år.

- Kostnader som deles med den ordinære driften

Kostnaden til kontaktsykepleiere i praksisperioden hadde SiR i utgangspunktet ikke oppgitt. Etter diskusjoner med KPMG om effektivitetstapet til kontaktsykepleierene ved å ha med seg en student, sa de seg enige i at et effektivitetstap synes rimelig i starten av praksisperioden. I slutten av perioden derimot, har kontaktsykepleieren positiv nytte av studenten, slik at en over hele praksisperioden ikke har noe netto effektivitetstap. Sykehuset mener derfor at de ikke har slike kostnader ved praksis-sykepleiere.

Den eneste de har oppgitt av kostnader som deles med den ordinære driften er en liten post på kr 12 000.

- Kjøp av oppdragsundervisning fra høyskole

SiR kjøper teoridelen av videreutdanningen fra Høyskolen i Stavanger. Prisen de betaler inkluderer lokaler, lærekrefter, eksamen, kort sagt alt som kommer inn under teoridelen av studiet. Kostnaden er hentet fra regnskapet.

Gjennomsnittsberegning

Gjennomsnittlig kostnad per student er beregnet på grunnlag av totale kostnader, og dividert på faktisk antall studenter (35 stk), se ovenfor.

Kostnaden pr student pr år eksl. lønn er kr 91 361, ca 3 % under gjennomsnittet. Kostnadsstrukturen skiller seg ikke vesentlig fra normalen.

4.18 Sentralsykehuset i Sogn og Fjordane (SSF)

Informasjonsinnhentingen

Det opprinnelige spørreskjemaet ble returnert til KUF 06.02.98. Dette har i ettertid blitt fulgt opp av KPMG med telefonsamtaler og faxer. Informasjonen fra SSF er innhentet fra sjefssykepleier Anne Margrethe Øvsthus.

Studieordningen

Sykehuset kjøper i hovedsak videreutdanninger fra høgskoler, modell B1.

Videreutdanning innen anestesi-, intensiv- og operasjonsykepleie utføres i regi av Høgskolen i Sogn og Fjordane (HSF) med hensyn til teori og praksis. Teoriundervisningen foregår ved Høyskolen, mens praksis foregår ved sykehuset. Sykehuset har ikke utgifter til praksisutdanningen. Sykehuset betaler 1 540 000 for 18 mnd utdanning (15 studenter). Pediatrisk sykepleie foregår ved Haukeland Sykehus. SSF betaler for både teori og størsteparten av praksisen, noe av praksisen foregår imidlertid på sykehuset. Det betales 44 000 pr år pr student for dette studiet (1 student). Onkologisykepleie foregår ved Betanien Sykepleiehøgskole i Bergen. Både teori og praksis foregår ved Betanien. Prisen som betales er 44 000 pr student (2 studenter).

Kommentarer til de enkelte kostnadspostene

Studiene går over 18 mnd, foruten onkologistudiet som er på 12 måneder.

Det er lagt til grunn at sykehuset har kostnader knyttet til 18 elever gjennom året. Sykehuset har i hovedsak oppgitt kostnader pr student. Vi har derfor måttet utregne totalkostnadene for sykehuset med å multiplisere med antall studenter. Med hensyn til studenter ved HSF så startet disse høsten 97. For å få representative og sammenlignbare tall har vi beregnet kostnadene for et år.

- Lønn, studenter

Studentene mottar stipend fra sykehuset. Dette utgjør 50 000 pr semester (18 * 50 000 * 2 = 1 800 000.)

- Drift

Utgifter til tøy er av sykehuset beregnet til 36 000 pr studie. Pr år blir kostnaden 24 000.

Porto, tlf og diverse er av sykehuset beregnet til 5 000.

- Kostnader ved praksisrettleding

Sykehuset har ikke kostnader til praksisveiledere, dette er kostnader som ligger på Høgskolen.

- Kjøp av undervisning

Det er for utdanningen som startet i 1997 kjøpt plasser for 15 studenter. Det er betalt 1 540 000 for 18 mnd. Den årlige kostnaden blir da 1 030 000. Da denne ordningen er ny i 1997, har vi valgt å ikke generalisere kostnaden med forutsetninger om like opptak hvert år, men kun lagt til grunn en periodisert kostnad. Videre har sykehuset kostnader for 3 studenter ved kjøp fra Betanien og Haukeland på til sammen 132 000.

- Kostnader som ikke kan skilles fra ordinær virksomhet

Kostnaden er av sykehuset beregnet til 900 000. Dette er den andel som det er antatt at videreutdanningen belaster vanlige sykepleiere gjennom praksisperioden. Kostnader vedrørende praksisveiledning er inkludert i prisen som betales til HSF.

Kostnaden ved generell administrasjon av studiene er av sykehuset beregnet av sykehuset til 10 000.

Gjennomsnittsberegning

Gjennomsnittlig kostnad per student er beregnet på grunnlag av totale kostnader og dividert på faktisk antall studenter.

Kostnaden pr student eksl. lønn pr år er kr 117 204 ca 24 % over gjennomsnittet.

4.19 Sentralsykehuset i Møre og Romsdal

Informasjonsinnhentingen

Informasjonen fra Møre og Romsdal er innhentet gjennom samtaler og faxer med økonomisjef Egil Korsnes. Det opprinnelige spørreskjemaet ble returnert KUF 30.01.98, og er blitt fulgt opp av KPMG med telefonsamtaler og faxer.

Studieordningen og kostnadene

Sykehuset utdanner sykepleiere innen alle fagretningene. Sykehuset har praksisen ved alle studiene. Hele teoriundervisningen vedrørende anestesi, intensiv og operasjonssykepleie kjøpes fra Høgskolen i Ålesund. Når det gjelder de to siste utdanningene, så foregår teoriundervisningen ved et annet sykehus og praksis ved eget sykehus. Møre og Romsdal betaler ikke for disse plassene.

Prisen på hele teoriundervisningen er opplyst til å være kr 1 355 000 for 18 måneders studie.

Ifølge Korsnes har ikke sykehuset andre kostnader ved utdanningen enn innkjøp av teori, stipend 6 480 000 og praksisveiledere 215 460 for 18 måneders studie.

Kostnadene som er oppgitt er som nevnt for 18 måneder. Det har ikke vært overlappende kull. For å finne årets kostnad må derfor oppgitte tall multipliseres med 12/18.

Korsnes var ikke villig til å fordele indirekte kostnader på studiet, dels fordi studentene over tid ble ansett som en ressurs for sykehuset som oppveier kostnaden. Videre mente Korsnes at antall sykepleierstillinger vil være uavhengig av videreutdanningen.

Gjennomsnittsberegning

Gjennomsnittlig kostnad pr student er beregnet på grunnlag av totale kostnader og dividert på faktisk antall studenter (35).

Kostnaden pr student eksl. lønn pr år er kr 29 914, ca 66 % under gjennomsnittet. Noe som skyldes at 19 eksterne studenter er medtatt i beregning. Disse øker ikke andre kostnader enn lønn og praksissykepleier.

4.20 Telemark Sentralsykehus

Informasjonsinnhentingen

Informasjonsinnhentingen har foregått hovedsakelig pr telefon og noe pr fax. Svarskjemaet var relativt bra utfylt, men noen avklaringer har vært nødvendig, spesielt med hensyn på indirekte kostnader og oppsplitting. Kontaktperson har vært Øyvind Løken, leder for videreutdanningen ved sykehuset.

Studieordningen

Sykehuset har det meste av teorien på sykehuset sammen med praksis, men deler av teorien kjøpes fra høyskole, kombinert sykehus/høgskolemodell B1. Sykehuset hadde en klasse som avsluttet i 97 og en som begynte etterpå. Begge var samme antall studenter (20) slik at kostnadene vil gjelde for 20 studenter hele kalenderåret.

Kommentarer til de enkelte kostnadspostene

Alle tall angående direkte kostnader er hentet rett fra regnskap som spesifiserer videreutdanningen som eget kostnadssted (alle tall er regnskapstall med mindre annet er spesifisert, eventuelle anslag er gjort av sykehuset).

- Lønn interne studenter

Lønnen gjelder 20 studenter i en regnskapsperiode. Arbeidsgiveravgift og overtid er egne poster i regnskapet, disse har blitt forholdsmessig lagt til alle lønnskostnader, basert på hvor mye de enkelte utgjør av totale lønnskostnader.

- Lønn lærere

Kostnaden gjelder 3 lærere.

- Lønn leger og sykepleiere

Vi fikk oppgitt en kostnad som dekket både lærere og sykepleiere. Denne har blitt fordelt ihht timebruk hhv 300 og 100 pr time.

- Studiemateriell

Engangsutstyr er av sykehuset estimert til 40 000. Diverseposten innholder 10 000 i kopiering. I tillegg er både vask (40 000) og kjøp (15 000) inkludert.

- Lokaler

Anslaget består av 150 000 til klasserom teori, 15 000 lokale for praksis og 55 000 til kontor.

- Drift

Sykehuset har gjort anslag på kostnader knyttet til renhold, strøm, telefon, porto etc.

- Kostnader som ikke kan skilles fra sykehusets ordinære drift

Lønn kontaktsykepleiere/sykepleiere er basert på 30 uker for et studium, med 4 hele dager i uken sammen med praksissykepleier. Årlig kostnad er da 2/3, dvs 20 uker. Lønn er ca lønnstrinn 25. Alt i hht Løken. Dette utgjør 204 000. Med utgangspunkt i ca 1 800 arbeidstimer i et år og med tillegg for arbeidsgiveravgift blir dette ca 130 pr time.

Gjennomsnittsberegning

Gjennomsnittlig kostnad pr student er beregnet på grunnlag av totale kostnader, og dividert på faktisk antall studenter. Snittkostnad pr student eksl. lønn er 186 313 som er en del over snittet. Skyldes hovedsakelig høyt anslag på kostnadene forbundet med praksisveiledere.

4.21 Ullevål Sykehus

Informasjonsinnhentingen

Informasjonen er hentet inn i flere omganger. Det opprinnelige spørreskjemaet ble returnert 25.01.98. Fax med utdypende spørsmål fra Departementet datert 11.02.98, ble besvart 18.02.98. Fax med utdypende spørsmål fra KPMG datert 20.03.98 ble besvart 27.03.98.

Ansvarlig for utfyllingen av skjemaene har vært Karen Bjøro (sjefssykepleier), Anne Eikeland (undervisningsleder), Hanne Reinertsen (undervisningsleder) og Jon Rygh (økonomisjef).

Svarene er enkelte steder lite spesifisert på de ulike kostnader. Sykehuset oppgir samlebolker som sum driftsutgifter og sum adm. kostnader.

Studieordningen

Ullevål Sykehus går inn under modell A3, dvs at all teori og praksis gjennomføres ved sykehuset, i tillegg til at sykehuset gjennomfører teori/praksis for studenter fra andre sykehus. For studenter fra andre sykehus er det først og fremst teori Ullevål sykehus gjennomfører, men det er også noe praksis fra Helseregion I og II.

Ullevål Sykehus gjennomfører alle studieretninger med unntak av onkologisk sykepleie. Sykehuset betaler heller ikke for at videreutdanning i onkologi gjennomføres ved andre sykehus.

Sykehuset har opptak av studenter hver høst, dvs opptak en gang i året. Av den grunn har sykehuset 6 måneder pr kalenderår to kull i videreutdanning. Sykehuset har opplyst antall studenter som er sammenlignbart med årlig kostnad. P.g.a justering fra opplysninger vedrørende ett kull til opplysninger pr kalenderår er det opplyst antall studenter som et måltall og ikke et faktisk antall. Sykehuset har således opplyst at de har 57 interne studenter og 43 eksterne studenter.

Kommentarer til de enkelte kostnadspostene

- Direkte lønnskostnader

Sykehuset oppgir her regnskapstall. Interne studenter mottar full lønn under utdanningen. Dette gjelder både for teori og praksis delen. Eksterne studenter mottar ingen godtgjørelse fra Ullevål sykehus.

Kostnader vedrørende praksisveiledere/kontaktsykepleiere er inkludert som en del av videreutdanningen.

Timelønnen for eksterne forelesere er kr 450 pr time uansett yrke.

"Andre" under eksterne forelesere er jurist, sosionom, filosof og en teolog.

Eksamensavvikling

Sykehuset har her oppgitt regnskapstall.

Studiemateriell

Første gang sykehuset besvarte spørreskjemaet oppga de kr 117 000 som sum diverse driftsutgifter knyttet til fag og undervisningsmateriell.

Sykehuset opplyser at de har utgifter til bandasje, sprøyter o.l, men disse utgiftene belastes den enkelte klinikk. Videreutdanningen har ingen reelle utgifter her, fordi de ikke har øvingspost eller lignende. Alle praksisstudier foregår ved sykehusets spesialavdelinger.

Vask av tøy: Sykehuset oppgir et anslag. Anslaget er tatt med utgangspunkt i ett års forbruk av 57 studenter.

- Lokaler

Sykehuset oppgir beregnet antall m2 til 1 005. Sykehuset anslår en årlig kostnad på kr 80 040.

- Drift

Renhold: Dette er et estimat. Sykehuset har anslått dette ut fra m2 som videreutdanningen har til disposisjon. Anslaget her utgjør 0,32 årsverk., dvs kr 59 000.

Porto: Sykehuset har hverken oppgitt regnskapstall eller anslag. De skriver i brev at de har undersøkt angående porto, men at det ikke er mulig å få dette spesifisert. Alt går inn under Ullevål sykehus.

Telefon: Ved første gangs besvarelse av spørreskjemaet oppga sykehuset et anslag på kr 15 000. Vi har videreført dette anslaget selv om det ikke fremkommer ved andre gangs besvarelse.

Diverse: Her er det gitt et estimat for drift IT på kr 5 000.

- Kurs

Sykehuset oppgir her regnskapstall. Dette er kurs og konferanser i ett år for 15 ansatte innenfor fagområdene anestesi, pediatri, intensiv, operasjon og generell sykepleie.

- Kostnader som videreutdanningen deler med den ordinære drift - Indirekte administrasjon

Kostnader vedrørende praksisveiledere/kontaktsykepleiere er medtatt under direkte lønnskostnader.

Inntektene

Inntektene fordeler seg som følger:

Lillehammer fylkessykehus (4 stk) 232 000

Aker sykehus (13 stk) 754 000

Buskerud sentralsykehus (1 stk) 58 000

Loisenberg Diakonale sykehus (3 stk) 174 000

Diakonhjemmet sykehus (3 stk) 174 000

Gjøvik sykehus (6 stk) 348 000

Tynset sykehus (1 stk) 58 000

Vi har registrert at det er noe avvik mellom inntekter som Ullevål oppgir og tilsvarende kostnader som det kjøpende sykehus oppgir (f eks Gjøvik sykehus). I tillegg er det noe avvik mellom måltall for eksterne studenter og inntekter for eksterne studenter.

Annet

Sykehuset har opplyst i brevs form at leger i prinsippet ikke er sammen med studentene. De er bare tilstede når legene har undervisning i klasserom som timelærere. Videreutdanningen har faste leger som underviser i sine ulike spesialiteter. I praksisstudiene i spesialavdelingen er det spesialsykepleierne som underviser og veileder studentene.

Gjennomsnittsberegning

Gjennomsnittlig kostnad per student er beregnet på grunnlag av totale kostnader, og dividert på faktisk antall interne studenter. Siden kostnadene ved de eksterne studentene teoretisk blir oppveiet av inntektene ved dem, er netto kostnad for sykehuset kun relevant for interne studenter.

Gjennomsnittlig kostnad pr år pr student eksl. lønn er

kr 51 297, ca 45 % lavere enn gjennomsnittet.

4.22 Vest-Agder sentralsykehus (VAS)

Informasjonsinnhentingen

Informasjonen er hentet inn i flere faser. Det opprinnelige spørreskjemaet ble returnert 14.01.98. I senere faser har sykehuset blitt fulgt opp av KPMG per telefon og fax, med diskusjoner rundt enkelte kostnader og prinsipper for vurderingene.

Ansvarlig for utfyllingen av spørreskjemaet var Anna Marià Andrèsdòttìr, leder for videreutdanningen, og Jan Ø. Karlsen, økonomikonsulent. Oppfølgingen ble gjort med førstnevnte.

VAS har ikke et regnskap for videreutdanningen, hvor de kan hente de nødvendige kostnadene. Følgelig måtte de gjøre anslag på alle postene.

Studieordningen

VAS går inn under modell B1, dvs at praksis gjennomføres ved sykehuset mens teoridelen foregår ved en høyskole (HIA).

Fire studieretninger er representert ved VAS: anestesi, intensiv, operasjon og pediatri.

Gjennomsnittlig antall studenter i 1997 var 22. Tallet er beregnet av VAS på grunnlag av antall studenter i forskjellige kull som hadde undervisning i 1997.

Kommentarer til de enkelte kostnadspostene

- Stipend studenter

Tallen er beregnet av VAS på grunnlag av kjente satser.

- Internt personale (spesifikt for utdanningen)

Det interne personalet består av leder for videreutdanningen i 5 % stilling, og tre heltidsansatte kontaktsykepleiere. Kostnaden for leder er beregnet av VAS etter samtaler med KPMG. Grunnlaget for beregningen er lederens anslag på hvor mye tid hun bruker på videre-utdanningen. Kostnaden for kontaktsykepleierne er basert på kjente lønnssatser. De tar all belastning ved praksisen til studentene, og derfor vil ikke andre sykepleiere få et effektivitetstap av veiledningen, som de fleste sykehus har.

- Drift

Kostnadene til renhold, porto, telefon og strøm inngår i kostnaden til leder for videreutdanningen (kr 15 000). Siden teoridelen foregår ved høyskole, har VAS minimale slike kostnader. Tøykostnaden hadde VAS i utgangspunktet ikke oppgitt, men etter samtaler med KPMG har de funnet at kr 17 per student per dag i praksisperioden er rimelig. Fire dager i uken i 29 uker gir dermed kr 43 400 i tøykostnad.

- Kurs

Kurskostnaden er til oppdatering/ forbereding av kontaktsykepleiere/praksisveiledere, og er beregnet av VAS på grunnlag av forventninger om antall deltakere og kostnader fra tidligere år.

- Kostnader som deles med den ordinære driften

Kostnader til veiledning av studentene i praksis inngår i personalkostnadene ovenfor.

- Kjøp av oppdragsundervisning fra høyskole

VAS kjøper teoridelen av videreutdanningen fra Høyskolen i Agder. Prisen de betaler inkluderer lokaler, lærekrefter, eksamen, og er ment å dekke alt som kommer inn under teoridelen av studiet. Kostnaden er hentet fra budsjettet.

Gjennomsnittsberegning

Gjennomsnittlig kostnad per student er beregnet på grunnlag av totale kostnader, og dividert på faktisk antall studenter.

Kostnaden pr student eksl. lønn pr år er kr 69 427, ca 26 % under gjennomsnittet

4.23 Vestfold sentralsykehus

Informasjonsinnhentingen

Kontaktperson Ivar Myrhen ved sykehuset var leder for videreutdanningen. Informasjon ble innhentet i 3 omganger. Sykehuset returnerte i første omgang det utfylte skjemaet. Det var en del opplysninger som manglet og det ble derfor bedt om tilleggsopplysninger pr brev. De nye opplysningene som ble gitt omfattet fortsatt ikke indirekte kostnader. Departementet sendte derfor forslag til hvordan anslag for indirekte kostnader kunne beregnes. Sykehuset godkjente en del av disse forslagene og der forslagene ikke ble godkjent gjorde sykehuset sine egne anslag. Dette ble gjort pr brev, i tillegg til at en del ble tatt over telefon da noen av anslagene var feil beregnet.

Studieordningen

Studiet er organisert etter A3 "sykehussamarbeidsmodellen", ved at all teori foregår ved Vestfold Sentralsykehus, mens praksisstudier skjer ved alle akuttsykehusene i fylket. Sykehuset gjennomfører kursene anestesi-, intensiv- og operasjonsykepleie. Alle kursene blir gjennomført på 24 måner og det er ingen overlapping mellom kullene. Til sammen er det 36 studenter ved videreutdanningene.

Kommentarer til de enkelte kostnadspostene

Kostnadene ble fra sykehusets side beregnet for hele utdanningen på 24 måneder ( 01.95 - 01.97). Disse er blitt omregnet til en budsjettperiode, dvs 12 måneder, ved å dele på 2.

Nedenfor følger kommentarer til hvordan en er kommet fram til de enkelte kostnadene:

- Lønn studenter, personale

Dette er tall hentet fra regnskapet. Legene lønnes bare for forberedelser til teoriundervisning. De har ikke noe ansvar i praksisundervisningen. Spesialsykepleiere lønnes for forberedelser til teoriundervisning. Regnskapstallene gjelder dessuten for arbeidstid utover ordinær stilling. Det er ikke oppgitt kostnader for merarbeid ved ordinær drift.

- Studiemateriell

Litteratur og diverse anslag er gjort av sykehuset.

Diverse inkluderer kopiering, leie av klær, forbruksmaterialet og steril påkledning.

- Eksamenskostnader

Eksamenskostnader er hentet fra regnskapet.

- Lokaler

Anslag gjort av sykehuset. Dette baserer seg på en dagsleie på 800 kr pr dag for 95 m2. I tillegg kommer leie av kontor på 1 000 kr pr kvm i året.

- Drift

Renhold og strøm er inkludert i lokal kostnader ovenfor. Vedrørende porto og telefon godkjente sykehuset Departementets anslag.

- Kurs

Regnskapstall er benyttet.

Gjennomsnittsberegning

Årlig kostnad er fordelt på det gjennomsnittlige antall studenter som kostnadene knytter seg til (18).

4.24 Østfold sentralsykehus

Informasjonsinnhentingen

Kontaktperson ved sykehuset var leder for videreutdanningen, Finn Samuelson. Informasjon ble innhentet i 2 omganger. Sykehuset returnerte i første omgang det utfylte skjemaet. Dette var svært bra utfylt, det eneste som manglet var spesifisering av lønnskostnadene på personalet. Sykehuset fant det vanskelig å etterkomme dette ønsket, men klarte å spesifisere kostnadene på internt og eksternt personalet. En del missforståelser i de tidligere oppgitte lønnskostnadene ble dessuten oppklart.

Studieordningen

Studiet er organisert etter A2 "separat institusjonsmodell", ved at all teori foregår ved skolen og praksisstudier skjer ved alle sykehusene i fylket. Sykehuset gjennomfører kursene anestesi-, intensiv- og operasjonsykepleie. Alle kursene blir gjennomført på 20 måneder (09.95 - 06.97) og det er ingen overlapping mellom kullene. Til sammen er det 24 studenter ved videreutdanningene.

Kommentarer til de enkelte kostnadspostene

Kostnadene ble fra sykehusets side beregnet for en budsjettperiode på 10 måneder. Nedenfor følger kommentarer til hvordan en er kommet fram til de enkelte kostnadene:

- Lønn studenter, personale.

Det er opplyst at tallene er hentet fra regnskap.

- Studiemateriell.

Oppgitte kostnader til litteratur og diverse kostnader er regnskapstall.

- Lokaler og Drift

Sykehuset har gjort et anslag på kr 312 500 som er ment å dekke kostnader til lokaler samt andre kostnader som renhold, strøm, telefon, porto etc. Det nevnes at renholdet er beregnet ut fra 1 250 kr pr m2 i året x 250 m2.

- Kurs

Det er opplyst at dette er regnskapstall.

Gjennomsnittsberegning

Årlig kostnad er fordelt på det gjennomsnittlige antall studenter som kostnadene knytter seg til (24).

Lagt inn 23. juni 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen