Vedtak om systemviktig finansinstitusjon - DNB ASA

Etter forskrift 12. mai 2014 nr. 627 om identifisering av systemviktige finans­institusjoner § 3 skal Finanstilsynet hvert år innen utgangen av første kvartal gi et begrunnet råd til Finansdepartementet om hvilke finansinstitusjoner som bør anses som systemviktige i Norge.

En systemviktig finansinstitusjon skal oppfylle et særskilt kapitalbufferkrav bestående av ren kjernekapital i tillegg til minstekravet til ren kjernekapital og andre bufferkrav, jf. finansforetaksloven § 14-3 tredje ledd. Kapitalbufferkravet skal oppfylles på selskapsnivå, delkonsolidert nivå og konsolidert nivå, og øker fra 1 til 2 prosentpoeng fra 1. juli 2016.

Finanstilsynet har i brev 31. mars 2016 til departementet gitt råd om at de samme institusjonene som ble utpekt som systemviktige i 2015, jf. vedtak 23. juni 2015, fortsatt anses som systemviktige. I medhold av forskriften § 2 har departementet i dag besluttet at DNB ASA fortsatt skal anses som en systemviktig finansinstitusjon med virkning fra 30. juni 2016.

Vedtaket er et enkeltvedtak og kan innen tre uker fra underretning om vedtaket påklages i henhold til forvaltningslovens kapittel VI. Eventuell klage sendes til Finansdepartementet.

Med hilsen
Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef                                                                  

Mirella E. Wassiluk
avdelingsdirektør

Kopi: Finanstilsynet