Verdsetting av næringseiendom i ikke-børsnoterte aksjeselskaper og redusert verdsettingsrabatt for sekundærboliger

Brev til Skattedirektoratet om verdsetting av næringseiendom i ikke-børsnoterte aksjeselskaper, jf. skatteloven § 4-12 og om redusert verdsettingsrabatt for sekundærboliger, jf. skatteloven § 4-10.

Vi viser til de nye reglene om verdsettingsrabatt på aksjer og driftsmidler mv. i formuesskatten, jf. Prop. 1 LS (2016-2017) punkt 4.1 og til forslaget om å redusere verdsettingsrabatten på sekundærboliger, jf. Innst. 4 L (2016-2017). Vi vil nedenfor gjøre rede for enkelte forhold knyttet til disse reglene.

Verdsetting av næringseiendom ved fastsetting av skattemessig formuesverdi i ikke-børsnoterte aksjeselskaper
I forbindelse med statsbudsjettet for 2017 ble det som ledd i den nye verdsettings-rabatten for aksjer og driftsmidler fremmet forslag om et nytt syvende ledd i skatteloven § 4-12. Forslaget til lovvedtak i Innst. 4 L (2016-2017) lød:

«§ 4-12 nytt syvende ledd skal lyde:
(7) Ved fastsetting av ikke-børsnotert selskaps skattemessige formuesverdi, jf. FSFIN § 4-12-2, medregnes eiendeler og gjeld til full verdi, uten prosentvis reduksjon etter bestemmelser i dette kapittel. Næringseiendom medregnes til 89 prosent av full verdi. Bestemmelsene i dette ledd gjelder likevel ikke selskap nevnt i skatteloven § 4-13.»

Bestemmelsen skal sikre at verdsettingsrabattene på selskapsnivå og aksjonærnivå til sammen utgjør 20 pst. Se om dette Prop. 1 LS (2016-2017) punkt 4.1.

Fordi formuesverdien på aksjer i ikke-børsnoterte selskaper fastsettes på grunnlag av den skattemessige formuesverdien til selskapet året før, ble det foreslått at bestemmelsen i skatteloven § 4-12 nytt syvende ledd skulle tre i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2016. Skatteloven § 4-12 nytt syvende ledd ble vedtatt ved endringslov 20. desember 2016 nr. 111. Som følge av en endring av skatteloven § 4-12 gjennom en endringsbestemmelse i skatteforvaltningsloven § 16-3 nr. 22 (se lov 20. desember 2016 nr. 120), som trådte i kraft 1. januar 2017, har imidlertid skatteloven § 4-12 syvende ledd utilsiktet blitt opphevet fra og med inntekståret 2017. Etter departementets oppfatning, har opphevelsen ikke virkning for inntektsåret 2016. Det vil si at bestemmelsen i skatteloven 4-12 syvende ledd, som vedtatt ved endringslov 20. desember 2016 nr. 111, er satt i kraft med virkning for inntektsåret 2016.

Reduksjon av verdsettingsrabatten for sekundærboliger
Under forhandlingene på Stortinget om statsbudsjettet for 2017 ble det enighet om at verdsettingsrabatten for sekundærboliger i formuesskatten skal reduseres til 10 pst. Det vises til komiteens merknader under kapittel 4 i Innst. 4 L (2016-2017), der det framgår at:

«Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag med unntak av verdsetting i formuesskatten av sekundærbolig og tilordnet gjeld. Flertallet viser til budsjettavtalen mellom disse partiene og enigheten om å øke verdsettingen i formuesskatten av sekundærbolig og tilordnet gjeld (90/90).»

Reduksjonen av verdsettingsrabatten for sekundærboliger forutsatte endringer i skatteloven § 4-10. Ved en inkurie kom flertallets forslag ikke med i forslaget til lovvedtak i Innst. 4 L (2016-2017). Konsekvensen av dette er at skatteloven § 4-10 annet ledd ikke er endret i overenstemmelse med flertallets forslag.

På bakgrunn av ovennevnte tas det sikte på å fremme forslag om endring av skatteloven § 4-12 nytt syvende ledd og endring av 4-10 annet ledd i løpet av våren. Endringene vil få virkning fra og med inntektsåret 2017.

Med hilsen

Bjørn Berre  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                 Hallvard Wiesener Haga
                                                                 seniorskattejurist