Videreføring av prøveordningen med distriktskvoter - invitasjon til høringsmøte

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Fiskeri- og kystdepartementet viser til prøveordningen med distriktskvoter som har som formål å legge til rette for tilførsel av råstoff til fiskeriavhengige distrikter. Slik tilførsel av råstoff skal skape aktivitet, sysselsetting og verdiskaping i de aktuelle distriktene.

Evalueringsrapporten utarbeidet av Fiskeriforskning peker på en rekke forhold som medførte til at ordningen, etter departementets oppfatning, ikke er blitt tilstrekkelig prøvd ut. På denne bakgrunn vil departementet videreføre prøveordningen fra 2006, men med mindre justeringer.

Vedlagt følger Fiskeri- og kystdepartementets notat med forslag til videreføring av prøveordningen med distriktskvote for 2007.

Høringsnotat 24. april 2007 (pdf-format)

Departementet inviterer med dette til høringsmøte onsdag 16. mai 2007 kl 1200 - 1400.

Med hilsen

Jan Frederik Danielsen
fung. ekspedisjonssjef

Vidar Landmark
spesialrådgiver


 

 

Adressatliste:

Sametinget
Vestlandsrådet

Fylkeskommunene:
Finnmark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune

Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Sør-Norges Trålerlag
Norges Råfisklag
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag
Fiskekjøpernes forening
Fiskeri- og Havbruksnæringen Landsforening
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Sjømannsforbund
Fiskeridirektoratet