Historisk arkiv

Evalueringsrapport om distriktskvoteordningen overlevert til FKD

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Konstituert fiskeri- og kystminister Dag Terje Andersen mottok i dag en evalueringsrapport om prøveordningen med distriktskvoter i 2006. Rapporten er utarbeidet av Fiskeriforskning, og distriktskvoteordningen evalueres her i sin fulle bredde.

Rapporten vil være et viktig bidrag til Fiskeri- og kystdepartementets videre arbeid med distriktskvoteordningen, og gir en grundig beskrivelse av hvilke faktorer som påvirket ordningenes virkemåte og effekt i 2006.

Rapporten viser blant annet at effekten av ordningen avhenger av at distriktskvotene gir en annen fordeling av fisken enn ordinært fiske, og at utviklingen i det ordinære fisket hadde stor betydning for distriktskvoteordningen. Videre gir rapporten en rekke råd om hvordan ordningen bør innrettes for å sikre at de politiske målene blir oppnådd, og andre virkemidler blir vurdert i forhold til å nå de samme målene.

Fiskeri- og kystdepartementet vil snarlig sette i gang med oppfølgingen av dette arbeidet.

Evalueringsrapport om prøveordningen med distriktskvoter i 2006