Vilkår og statusheving for vervede

(01.10.04) I St.prp.nr.42 (2003-2004) legges det opp til å øke innslaget av vervede, da dette er nødvendig for å øke anvendbarheten, reaksjonsevnen og kvaliteten i Forsvarets operative avdelinger. En partssammensatt arbeidsgruppe nedsatt av Forsvarsdepartementet har nå levert sin rapport. Les rapporten her.

Vilkår og statusheving for vervede

(01.10.04) I St.prp.nr.42 (2003-2004) legges det opp til å øke innslaget av vervede, da dette er nødvendig for å øke anvendbarheten, reaksjonsevnen og kvaliteten i Forsvarets operative avdelinger. I samme dokument tok Forsvarsdepartementet initiativ til å nedsette en partssammensatt arbeidsgruppe for å gjennomgå ordninger med lønn og kontrakter. Arbeidsgruppen har nå levert sin rapport til Forsvarsdepartementet.

Arbeidsgruppen skulle blant annet utrede et kostnadseffektivt system som bygger på fastlønn, og som vil gi forutsigbarhet for den enkelte og for Forsvaret. Det ble forutsatt at et slikt lønnsystem skulle belønne lang tjeneste og deltakelse i utenlandsoperasjoner. Videre skulle arbeidsgruppen se på ulike tiltak som kan gi personellet økt status og gjøre tjenesten som vervet meritterende i forhold til det sivile, f.eks. i form av utdanningspoeng, fagbrev og yrkesrelatert praksis.

I forbindelse med arbeidet ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant vervede i Forsvaret. Denne undersøkelsen viste blant annet at svært mange av de vervede trives på jobben. Videre viser undersøkelsen at 85% ønsker videre kontrakt med Forsvaret og at 66% ønsker befalsutdanning. De fleste vervede er fornøyd med total inntekt, men mange synes grunnlønnen er for liten.

Den partssammensatte arbeidsgruppen har nå levert sin rapport til Forsvarsdepartementet. I rapporten foreslår arbeidsgruppen blant annet:

  • en mer synlig og aktivt rekruttering av vervede
  • at kontraktslengde og arbeidsvilkår på sikt blir harmonisert med vilkårene for avdelingsbefal. Inntill videre foreslås dagens ordning videreført, men slik at en kontraktstid på 3 + 3 år blir det normale
  • at korttidskontrakter ikke lenger bør benyttes
  • det foreslås et nytt modulbasert fastlønnssystem
  • egne kurs for overgang til befalskarriere
  • økt mulighet til å ta sivil utdanning i løpet av tjenesten
  • at ”fritt kvarter” inkluderes i lønn og deretter betaler vervede for kvarter på lik linje med befal
  • en ny differensiert gradsordning under sersjantsgraden
  • at hver internasjonale operasjon synliggjøres med en medalje/merke

Rapporten vil bli sendt ut på høring til alle involverte parter. Deretter vil Forsvarsdepartementet behandle forslagene som fremlegges i rapporten og orientere Stortinget om det videre arbeidet i St.prp.nr 1 (2005-2006).

Rapporten
Vedlegg 1: Spørreundersøkelse blant vervede
Vedlegg 2: Sammenligning av vilkår for vervet personell i utvalgte land

Eventuelle kommentarer til rapporten kan sendes til tha@fd.dep.no