Virkemidler i distriktspolitikken

Formålet med dette notatet er å diskutere virkemidlene som bevilges over kapittel 551.60 i perspektiv. Vi har derfor sett på omfanget av virkemidlene (i forhold til andre virkemidler), på bruken av dem og på i hvilken grad fylkeskommunene bruker dem i tråd med de nasjonale rammene for bruken og i tråd med fylkeskommunenes egne oppfatninger av hva de skal/kan brukes til.