Historikk for regjeringen.no

Regjeringen.no ble lansert for første gang 12. februar 2007.

 Portalen er en videreføring av Odin som ble lansert som et prøveprosjekt i 1995 og som ble en permanent tjeneste fra 1997 under forutsetning av at det ble gjennomført en ekstern evaluering og brukerundersøkelse. Konklusjonen av evalueringen, foretatt av Norsk regnesentral, var at tjenesten «trass i svakheter og mangler må betraktes som en verdifull tjeneste som fyller viktige behov både for politiske myndigheter, forvaltningen og publikum».

Regjeringen ga i mars 1998 sin tilslutning til at Odin fortsatt skulle være den sentrale internettjenesten for departementene og SMK. Statens forvaltningstjeneste (Ft) fikk av tidl. Arbeids- og administrasjonsdepartementet det operative ansvaret for at videreutviklingen av Odin ble gjennomført i tråd med regjeringens beslutning og anbefalinger.

I mai 2006 vedtok regjeringen strategi og organisering av regjeringen.no som skulle erstatte Odin-tjenesten. Tjenesten hadde ved overgangen fra Odin gjennomsnittlig en million besøk per måned og inneholdt over 300 000 sider og var en av de største offentlige nettsteder i Norge. regjeringen.no har ambisjoner om å vokse både i forhold til antall besøk og antall dokumenter som tilbys.