Et sterkere sosialt sikkerhetsnett

Vårt samfunn har gode velferdsordninger. Likevel er det mennesker som ikke får den hjelpen de trenger. Vi forbedrer vårt sosiale sikkerhetsnett i dag, slik at flere inkluderes i samfunnet og bidrar til å skape fremtidens velferd.

I de relaterte artiklene til høyre på siden og i nyhetsstrømmen nedenfor kan du lese mer om hva regjeringen gjør for å skape et sterkere sosialt sikkerhetsnett.

Viser 1-10 av 83 treff.

 • Nett-tv

  – Det handler om en enklere hverdag

  06.02.2017 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Statsråd Anniken Hauglie mottok rapport som gjennomgår hjelpemiddelpolitikken. - Økt deltakelse i arbeidslivet og retten til en aktiv fritid er målet med hjelpemiddelpolitikken, sier Hauglie.

 • Prop. 48 L (2016–2017) - Endringer i folketrygdloven mv. (pleiepenger ved pleie av syke barn)

  13.01.2017 Proposisjon Arbeids- og sosialdepartementet

  I proposisjonen foreslås det å utvide pleiepengeordningen ved å inkludere flere grupper syke barn som i dag er faller utenfor ordningen, blant annet ved å lempe på sykdomskravet, en generell 18 årsgrense og å inkludere varig syke barn. Det foreslås samtidig å tidsbegrense ordningen til 1300 stønadsdager, og at ytelsen gis med lavere kompensasjon etter 260 dager. Pleiepengeperioden skal imidlertid kunne forlenges ved uttak av gradert ytelse, men maksimalt i inntil ti år. Proposisjonen følger opp regjeringens forslag om en ny pleiepengeordning i statsbudsjettet for 2017 og Stortingets budsjettvedtak av 16. desember 2016.

 • Regelendringer fra 1. januar 2017

  14.12.2016 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Her er en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2017 på Arbeids- og sosialdepartementets ansvarsområde.

 • Vil øke beskyttelsen av volds- og overgrepsutsatte barn

  01.11.2016 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  Regjeringen sender nå på høring forslag til endringer i barneloven og straffeloven. Domstolen skal på eget initiativ ta opp sak og avgjøre om en forelder som er dømt for vold eller overgrep mot egne barn, skal miste foreldreansvaret og andre rettigheter overfor barnet.

 • Innovative grep i norsk boligpolitikk

  28.10.2016 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Digitalisering og innovasjon er tema for den boligsosiale lederkonferansen som Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Husbanken og KS arrangerer i Oslo 1. november. Årets konferanse samler 235 ordførere og rådmenn fra hele landet.

 • Første evaluering av forsøksprosjektet

  14.10.2016 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  1. april i år startet forsøksprosjektet for ny ansvarsdeling i barnevernet. Kommunene Nøtterøy, Alta og Røyken har fått økt ansvar for barnevernet.

 • Statsbudsjettet 2017: 176 millionar kroner til opptrappingsplan mot vald og overgrep

  06.10.2016 Pressemelding Barne- og likestillingsdepartementet

  Regjeringa styrker innsatsen for å førebygge og kjempe mot vald i nære relasjonar og ivareta barn som er utsette for vald og overgrep. Regjeringa foreslår til saman 176 millionar kroner knytt til opptrappingsplanen mot vald og overgrep som vert lagt fram for Stortinget i haust.

 • Statsbudsjettet 2017: Vil auke kompetansen i barnevernet

  06.10.2016 Pressemelding Barne- og likestillingsdepartementet

  Regjeringa tek sikte på å fremme ei barnevernsreform for Stortinget våren 2017. Reforma vil gi kommunen eit større ansvar for barnevernet. Derfor foreslår regjeringa å styrke kompetansehevinga i barnevernet med 20 millionar kroner.

 • Styrker innsatsen for å få flere i arbeid og aktivitet

  06.10.2016 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen styrker innsatsen for å få flere i arbeid, og foreslår 1 000 nye tiltaksplasser, en ungdomssatsing på 30 millioner kroner, 60 millioner kroner til aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere og 13 millioner kroner til et hurtigspor inn i arbeidsmarkedet for flyktninger med etterspurt kompetanse.

 • Betre bruk av kompetansen til innvandrarane

  06.10.2016 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Arbeid er nøkkelen til god integrering. Derfor vil regjeringa gjere det enklare for innvandrarar å ta fag dei manglar, slik at utdanninga og kompetansen deira kan bli godkjende i Noreg.