Et sterkere sosialt sikkerhetsnett

Vårt samfunn har gode velferdsordninger. Likevel er det mennesker som ikke får den hjelpen de trenger. Vi forbedrer vårt sosiale sikkerhetsnett i dag, slik at flere inkluderes i samfunnet og bidrar til å skape fremtidens velferd.

I de relaterte artiklene til høyre på siden og i nyhetsstrømmen nedenfor kan du lese mer om hva regjeringen gjør for å skape et sterkere sosialt sikkerhetsnett.

Viser 1-10 av 68 treff.

 • Vil øke beskyttelsen av volds- og overgrepsutsatte barn

  01.11.2016 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  Regjeringen sender nå på høring forslag til endringer i barneloven og straffeloven. Domstolen skal på eget initiativ ta opp sak og avgjøre om en forelder som er dømt for vold eller overgrep mot egne barn, skal miste foreldreansvaret og andre rettigheter overfor barnet.

 • Innovative grep i norsk boligpolitikk

  28.10.2016 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Digitalisering og innovasjon er tema for den boligsosiale lederkonferansen som Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Husbanken og KS arrangerer i Oslo 1. november. Årets konferanse samler 235 ordførere og rådmenn fra hele landet.

 • Første evaluering av forsøksprosjektet

  14.10.2016 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  1. april i år startet forsøksprosjektet for ny ansvarsdeling i barnevernet. Kommunene Nøtterøy, Alta og Røyken har fått økt ansvar for barnevernet.

 • Statsbudsjettet 2017: Vil auke kompetansen i barnevernet

  06.10.2016 Pressemelding Barne- og likestillingsdepartementet

  Regjeringa tek sikte på å fremme ei barnevernsreform for Stortinget våren 2017. Reforma vil gi kommunen eit større ansvar for barnevernet. Derfor foreslår regjeringa å styrke kompetansehevinga i barnevernet med 20 millionar kroner.

 • Statsbudsjettet 2017: 176 millionar kroner til opptrappingsplan mot vald og overgrep

  06.10.2016 Pressemelding Barne- og likestillingsdepartementet

  Regjeringa styrker innsatsen for å førebygge og kjempe mot vald i nære relasjonar og ivareta barn som er utsette for vald og overgrep. Regjeringa foreslår til saman 176 millionar kroner knytt til opptrappingsplanen mot vald og overgrep som vert lagt fram for Stortinget i haust.

 • Styrker innsatsen for å få flere i arbeid og aktivitet

  06.10.2016 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen styrker innsatsen for å få flere i arbeid, og foreslår 1 000 nye tiltaksplasser, en ungdomssatsing på 30 millioner kroner, 60 millioner kroner til aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere og 13 millioner kroner til et hurtigspor inn i arbeidsmarkedet for flyktninger med etterspurt kompetanse.

 • Betre bruk av kompetansen til innvandrarane

  06.10.2016 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Arbeid er nøkkelen til god integrering. Derfor vil regjeringa gjere det enklare for innvandrarar å ta fag dei manglar, slik at utdanninga og kompetansen deira kan bli godkjende i Noreg.

 • Foreslår utvidet rett til tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde

  06.10.2016 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge 18,3 millioner kroner til en utvidelse av retten til tolke- og ledsagerhjelp i folketrygden.

 • Flere får barnehageplass

  03.08.2016 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Denne uken har mange norske ettåringer sin aller første dag i barnehagen. − Som forelder skal du kunne føle deg trygg på at barnet ditt blir tatt godt vare på og får utvikle seg gjennom lek og trygge opplevelser, sier fungerende kunnskapsminister Elisabeth Vik Aspaker.

 • Felles innsats for fritidsaktivitet til alle barn

  07.06.2016 Pressemelding Barne- og likestillingsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kulturdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Statsministerens kontor

  Nå går kommunene, frivilligheten og staten sammen om en felles innsats for at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal få mulighet til å delta jevnlig i én organisert fritidsaktivitet. I dag signeres den nye Fritidserklæringen.