Et sterkere sosialt sikkerhetsnett

Vårt samfunn har gode velferdsordninger. Likevel er det mennesker som ikke får den hjelpen de trenger. Vi forbedrer vårt sosiale sikkerhetsnett i dag, slik at flere inkluderes i samfunnet og bidrar til å skape fremtidens velferd.

I de relaterte artiklene til høyre på siden og i nyhetsstrømmen nedenfor kan du lese mer om hva regjeringen gjør for å skape et sterkere sosialt sikkerhetsnett.

Viser 1-10 av 87 treff.

 • Finansiering av barnehager

  23.01.2018 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Regjeringens mål er at barnehagene skal være tilgjengelige for alle barn og uavhengig av foreldrenes økonomi.

 • Nye 26 millionar kroner til styrking av tiltak mot barnefattigdom

  08.09.2017 Nyheit Barne- og likestillingsdepartementet

  I revidert nasjonalbudsjett vart samarbeidspartia einige om å styrke Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom med 26 millionar kroner. No er pengane fordelt på 126 ulike tiltak over heile landet.

 • Over 24 millionar til førebygging i kommunane

  09.06.2017 Nyheit Barne- og likestillingsdepartementet

  34 kommunar får tilskot til å utvikle arbeidet med å fange opp og følgje opp utsette barn.

 • Rekordmange søknader til tiltak mot barnefattigdom

  19.05.2017 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  Aldri før har flere søkt på Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, som i år er på 193,4 millioner kroner. Nå er det klart hvilke tiltak som får støtte til å legge til rette for at flere barn og unge kan delta på sosiale arenaer.

 • Funksjonshemmede

  26.04.2017 Artikkel regjeringen.no

  Regjeringen vil bedre levekårene for personer med nedsatt funksjonsevne. Selv om man har nedsatt funksjonsevne skal man i størst mulig grad kunne delta i arbeidsliv og samfunnsliv på lik linje med andre. Personer med ulike funksjonsnedsettelser skal ha mulighet til en meningsfull fritid og kunne delta på sosiale arenaer. Regjeringen vil iverksette flere tiltak for å realisere disse målene.

 • Barnevernsreformen: Bedre hjelp der barna bor

  31.03.2017 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) la fredag 31. mars fram barnevernsreformen, som skal gi mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet. Endringene skal styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats.

 • Nett-tv

  – Det handler om en enklere hverdag

  06.02.2017 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Statsråd Anniken Hauglie mottok rapport som gjennomgår hjelpemiddelpolitikken. - Økt deltakelse i arbeidslivet og retten til en aktiv fritid er målet med hjelpemiddelpolitikken, sier Hauglie.

 • Prop. 48 L (2016–2017) - Endringer i folketrygdloven mv. (pleiepenger ved pleie av syke barn)

  13.01.2017 Proposisjon Arbeids- og sosialdepartementet

  I proposisjonen foreslås det å utvide pleiepengeordningen ved å inkludere flere grupper syke barn som i dag er faller utenfor ordningen, blant annet ved å lempe på sykdomskravet, en generell 18 årsgrense og å inkludere varig syke barn. Det foreslås samtidig å tidsbegrense ordningen til 1300 stønadsdager, og at ytelsen gis med lavere kompensasjon etter 260 dager. Pleiepengeperioden skal imidlertid kunne forlenges ved uttak av gradert ytelse, men maksimalt i inntil ti år. Proposisjonen følger opp regjeringens forslag om en ny pleiepengeordning i statsbudsjettet for 2017 og Stortingets budsjettvedtak av 16. desember 2016.

 • Regelendringer fra 1. januar 2017

  14.12.2016 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Her er en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2017 på Arbeids- og sosialdepartementets ansvarsområde.

 • Statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

  16.11.2016 Artikkel Kulturdepartementet

  På denne siden finner du oversikt over statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner. Ordningene nevnes her under hvert departement. For informasjon om ordningene, klikk på lenkene og gå inn på departementenes egne oversikter.