Bompenger

Regjeringen ønsker lavere bomsatser, effektiv innkreving og enkle betalingsløsninger. En rekke tiltak er gjennomført eller i arbeid gjennom bompengereformen:

Færre bompengeselskap

I dag er det om lag 60 bompengeselskap. Som en del av reformen er nå de fem regionale bompengeselskapene etablert og disse skal stå for bompengeinnkrevingen i fremtiden. Selskapene skal eies av fylkeskommunene.

Utsteder av brikker

For å blant annet sikre økt brukervennlighet, skal rollen som utsteder av brikker skilles fra bompengeselskapene. Dette vil gi økt mulighet for å utarbeide spesifikke kundevennlige løsninger. Det skal vurderes nærmere på hvilken måte det kan legges til rette for en utskilt utstederfunksjon, herunder en kommersialisering av disse tjenestene.

Takst- og rabattstruktur

Stortinget har gitt sin tilslutning til at ny, enhetlig takst- og rabattstruktur skal legges til grunn i nye bompengeprosjekt fra 2016. Hensikten er å redusere kompleksiteten med sikte på å redusere driftskostnadene og øke brukervennligheten i bompengeinnkrevingen. For eksisterende bompengeprosjekt er det viktig med et godt samarbeid med fylkeskommuner og kommuner for å gjennomføre omleggingen til ny struktur og ta ut det effektiviseringspotensialet som ligger i reformen.

Tilskuddsordningen

I budsjettet for 2017 er det bevilget omlag 500 mill. kr. til en årlig tilskuddsordning. Beløpet benyttes til en generell reduksjon i bompengetakstene utenfor byområdene, anslagsvis på minst 10 pst. Hovedformålet med ordningen er redusert bompengebelastning. Tilskuddet er videre ment til å motivere bompengeselskapene til gjennomføring av bompengereformen. Det stilles som krav for å kunne motta tilskudd, at bompengeselskapene må knytte seg til ett av de regionale bompengeselskapene og legge om til nytt takst- og rabattsystem. Det gis kun tilskudd til bompengeprosjekter der bompengeopplegget er lagt frem for Stortinget innen utgangen av 2016.

Obligatorisk bompengebrikke

Regjeringen har også innført obligatorisk bompengebrikke for tunge kjøretøy. Dette sikrer en mer likeverdig konkurranse mellom norske og utenlandske selskap, og gjør at alle som bruker de bompengefinansierte norske vegene også er med på å betale.

Andre viktige områder - tiltak og resultater

Elektronisk kommunikasjon - Post - Kyst - Luftfart - Jernbane og kollektivtransport - Veg - Infrastrukturfond