Jernbane og kollektivtransport

Regjeringens satsing på jernbanen er viktig for å nå de transportpolitiske målene slik disse er beskrevet i Nasjonal transportplan. Flere kollektivtrafikkreiser og mer gods på jernbanen bidrar både til økt framkommelighet, bedre sikkerhet og en mer miljøvennlig transportsektor. Regjeringens satsing på jernbanen handler både om å prioritere tilstrekkelig med budsjettmidler og å få mest mulig igjen for pengene som settes av.

Regjeringen overoppfyller den økonomiske rammen i Nasjonal transportplan 2014-2017. Bevilgningene til jernbanen er om lag 4,6 mrd. kr høyere enn rammen for de fire årene samlet. Prioriteringen av jernbanen har gitt positive effekter både når det gjelder punktlighet, kundetilfredshet og antall reisende.

Regjeringen gjennomfører nå en omfattende reform av jernbanesektoren. Fra årsskiftet blir det flere store endringer - alle gjennomføres for å gi et best mulig togtilbud til de reisende og brukerne av godstransporttilbudene på jernbanen.

Strategisk utvikling av togtilbudet og overordnet styring

Jernbanedirektorat får ansvaret for å fremme forslag om strategisk utvikling av togtilbudet og koordinering av sektoren. Direktoratet skal blant annet drive med analyser og utredninger av langsiktige transportbehov - hva slags togtilbud bør utvikles for å dekke det fremtidige behovet og hvilke infrastrukturinvesteringer krever dette? Direktoratet har ansvaret for å gjennomføre konkurranse om retten til å drive persontransport med tog som forankres i trafikkavtaler med staten.

Jernbanedirektoratet er underlagt Samferdselsdepartementet og ble etablert i februar 2016 for å forberede operativ drift fra 1. januar 2017.

Bane NOR SF

Bane NOR inkluderer mesteparten av dagens Jernbaneverket. Statsforetaket skal forvalte, drifte, vedlikeholde og fornye jernbaneinfrastrukturen og jernbaneeiendommer samt ha ansvaret for trafikkstyringen. Jernbanedirektoratet kjøper infrastrukturtjenester (tilgang til eksisterende infrastruktur, planlegging og bygging av ny infrastruktur) gjennom avtaler med Bane NOR.

Bane NOR vil gjennom sin finansieringsmodell ha forutsigbare rammebetingelser, operasjonell frihet og insentiver til effektiv drift. Bane NOR eies av Samferdselsdepartementet og ble etablert i februar 2016 for å forberede operativ drift fra 1. januar 2017.

Konkurranse på like vilkår

Regjeringen ønsker å gjøre det attraktivt for flest mulig operatører å konkurrere om retten til å kjøre tog i Norge. Lik tilgang til vedlikehold, rullende materiell og salgs- og billetteringsløsninger er viktig for å sikre mest mulig like konkurransevilkår.

Togvedlikeholdsselskapet som i dag er eid av NSB AS overføres i 2017 til Samferdselsdepartementet. I tillegg vil persontogmateriell overføres fra NSB AS til en ny statlig eier.

Internasjonalisering, konkurranse og utvikling av et bredere jernbanemiljø

Regjeringen ønsker at flere aktører skal få mulighet til å utvikle og levere togtilbud. Bakgrunnen er blant annet et ønske om fremme økt innovasjon og høyere effektivitet. Også når det gjelder drifts- og vedlikeholdsoppgaver på oppdrag fra staten vil det bli et større innslag av konkurranse.

Regjeringen legger opp til at norsk jernbane utvikles sammen med sektoren ellers i Europa, og slik at den norske jernbanen kan bli en fullverdig integrert del av det et felles europeisk jernbanemarked.

Bedre opplysninger om rutedata og enklere billettering

Samferdselsdepartementet er i gang med å etablere en ny felles rutedatabase for kollektivtrafikken. Alle selskap som driver kollektivtransport vil ha plikt til å levere rutedata til databasen. Rutedataene vil være tilgjengelige kostnadsfritt for alle som vil lage reiseplanlegger eller andre produkter. Å gjøre rutedata tilgjengelig er også et viktig bidrag til at det kan utvikles en nasjonal og konkurransenøytral reiseplanlegger.

Regjeringen har opprettet et nytt statlig selskap, som driver rutedatabasen for all kollektivtrafikk, legger til rette for en nasjonal og konkurransenøytral reiseplanlegger. Selskapet har også oppgaver knyttet til elektronisk billettering i kollektivtrafikken, og skal også ivareta salg og billettering for togselskapene. Et viktig mål med etableringen av selskapet er å bidra til å gjøre det mulig å kjøpe én billett selv om reisen foregår med flere transportmidler eller med ulike transportselskap.

Andre viktige områder - tiltak og resultater

Elektronisk kommunikasjon - Post - Kyst - Luftfart - Bompenger - Veg - Infrastrukturfond