Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Leter du kun etter innhold om koronasituasjonen, kan du avgrense søket ved å velge "Koronasituasjonen" i tema-boksen under søkefeltet nedenfor.

Viser 1-10 av 30 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Gir 28 millioner til forskning på sjødeponi

  28.03.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Forskningsrådet bevilget onsdag denne uken 187 millioner kroner til norske forskningsmiljøer over de neste fire årene. Dette er en del av regjeringens satsning på næringsrettet forskning.

 • Spørsmål og svar om gruvedrift i Nussir og Ulveryggen med sjødeponi i Repparfjorden

  19.12.2016 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  miljødepartementet har utfra en helhetlig vurdering kommet til at det er miljømessig forsvarlig å tillate gruvevirksomhet med sjødeponi i Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune i Finnmark. Miljøkravene i tillatelsen er strenge.

 • Spørsmål og svar om gruvedrift i Kvalsund kommune, og sjødeponi i Repparfjorden

  25.02.2019 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  14. februar ble det klart at Nærings- og fiskeridepartementet gir Nussir ASA driftskonsesjon for utvinning av kobber i Kvalsund kommune.

 • NFD anbefaler gruvedrift i Repparfjorden

  13.02.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet mener at reguleringsplanen er god nok til at det kan etableres gruvedrift med sjødeponi i Repparfjorden. Reguleringsplanen skal avgjøres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 • Reguleringsplan for Engebøfjellet i Naustdal og Askvoll kommunar - avgjerd i motsegnssak

  17.04.2015 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  behovet for deponering av avgangsmassar. Det blir òg lagt til grunn at det vert sett krav til overvaking av effektar av sjødeponiet mellom anna av omsyn til trygg sjømat. Motsegna frå Fiskeridirektoratet region vest er etter dette ikkje teke til følgje

 • Kvalsund kommune - innsigelse til reguleringsplan for Nussir og Ulveryggen

  26.03.2014 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplanen for Nussir og Ulveryggen. Departementet har lagt avgjørende vekt på hensynet til utnytting av mineralressursene i området og til positive lokale ringvirkninger. Det legges til

 • Om behandling av innsigelsessak for Engebøfjellet

  11.12.2014 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har startet arbeidet med behandling av innsigelsessaken for den planlagte gruvevirksomheten i Engebøfjellet.

 • Spørsmål og svar om gruvedrift i Engebøfjellet

  27.04.2015 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Dette er en sak der ulike hensyn må balanseres mot hverandre. Regjeringen ønsker en mineralnæring i Norge, men det skal stilles strenge miljøkrav. Konsekvensene for naturen er grundig utredet. I dette tilfellet er miljøkonsekvensene begrenset og

 • § 6 - Anmodning om habilitetsvurdering - Jan Helge Fosså

  09.12.2014 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  fra rutilproduksjonen planlegges deponert på 300-350 meters dyp i Førdefjorden. Når uttaket er avsluttet, vil toppen av sjødeponiet ligge på 150 meters dyp. Arealet som er foreslått regulert til deponiområde er 4,4 km2. Nordic Mining opplyser at det hittil

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Forvaltningsloven

 • Utslippstillatelse til gruvevirksomhet i Engebøfjell

  17.04.2015 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet har den 5. juni 2015 formelt gitt Nordic Mining ASA tillatelse til gruvevirksomhet i Engebøfjellet.