Nye tall for barnebortføringer

Dette innholdet er mer enn 11 år gammelt.

Det var i 2012 en nedgang i antall barnebortføringssaker behandlet av Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet sammenlignet med året før – fra 54 til 38 saker.

Det var i 2012 en nedgang i antall barnebortføringssaker behandlet av Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet sammenlignet med året før – fra 54 til 38 saker.

I perioden 1.1.2012 til 31.12.2012 er det registrert 40 barn bortført fra Norge til utlandet, og 14 barn bortført til Norge fra utlandet.

Hvis man sammenlikner med 2011 og 2010 viser tallene en nedgang. For 2011 er det registrert 45 barn bortført fra Norge og 27 barn bortført til Norge. I samme periode i 2010 er det registrert 64 barn bortført fra Norge og 29 barn bortført til Norge.

Selv om tall for 2012 viser at det er registrert færre nye barnebortføringssaker, er tallene små og mindre variasjoner kan derfor forekomme fra år til år.

Noen barnebortføringssaker tar lang tid å løse, men de fleste sakene løser seg imidlertid forholdsvis raskt. I 2012 ble det registrert totalt 38 barnebortføringssaker der barnet ble bortført fra/til Norge. Per 31.12.2012 var 17 (45 %) av sakene avsluttet.

Statistikken oppdateres hvert halvår (i januar og i juli.) Mer informasjon om barnebortføring og om statistikkføringen kan leses på www.barnebortføring.no.

Tabellen viser totalt antall registrerte saker* og totalt antall barn** i de registrerte sakene.

 

År 

Barnebortføringer til Norge

Barnebortføringer fra Norge

Totalt

2012

14 barn – 11 saker

40 barn – 27 saker

54 barn – 38 saker

2011

27 barn – 21 saker

45 barn – 33 saker

72 barn – 54 saker

2010

29 barn – 20 saker

64 barn – 43 saker

93 barn – 63 saker

2009

26 barn – 18 saker

29 barn – 24 saker

55 barn – 42 saker

2008

15 barn – 10 saker

36 barn – 19 saker

51 barn – 29 saker

2007

31 barn – 18 saker

51 barn – 35 saker

82 barn – 53 saker

2006

15 barn – 12 saker

57 barn – 37 saker

72 barn – 49 saker

2005

20 barn – 12 saker

42 barn – 27 saker

62 barn – 39 saker

* Tabellen viser sivile barnebortføringssaker der Justis- og beredskapsdepartementet og/eller Utenriksdepartementet har vært involvert. Det kan også ha forekommet barnebortføringssaker der de to departementene ikke involveres. Disse siste sakene tas ikke med i statistikken. Det kan derfor ha funnet sted flere barnebortføringer til og fra Norge enn det som fremkommer av statistikken.

** Departementene registrerer både antall saker og antall barn. Dersom en sak omfatter flere bortførte barn, dvs. søsken, blir dette kun registrert som en sak. Slike saker vil kunne gi store statistiske utslag. Det anmodes derfor om at tallmaterialet benyttes med forsiktighet.