Juridisk bistand

Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet gir veiledning i barnebortføringssaker.

Det vil ofte også være behov for juridisk bistand fra advokat/rettshjelper.

Advokat

Du må selv ta stilling til om du har behov for advokat. Enkelte land (ikke Norge) krever bruk av advokat når saken skal behandles av domstol eller forvaltningsorgan. I spesielt kompliserte saker kan det være behov både for norsk og utenlandsk advokat. Dette gjelder særlig der bortføringen skjer til/fra land som ikke er tilsluttet en konvensjon om barnebortføring.

Advokat i Norge

Justis- og beredskapsdepartementet har etablert en liste over advokater med særlig kompetanse på og kjennskap til barnebortføring.

Du står fritt til å velge en advokat som ikke står på listen. I disse tilfellene kan du ta kontakt med Den Norske Advokatforening.

Den Norske Advokatforening
Juristenes Hus
Kristian Augusts gate 9
0164 Oslo
Tlf.: 22 03 50 50
Faks: 22 11 53 25
E-post: post@advokatforeningen.no
Internett: www.advokatforeningen.no

Advokat i utlandet

Alle norske utenriksstasjoner har lister over lokale utenlandske advokater som kan benyttes i saker om barnebortføring, og kan bistå deg med å finne frem til en advokat. På Utenriksdepartementets sider finner du en Oversikt over norske utenriksstasjoner og Landsider.

Dekning av utgifter til rettshjelp

I utgangspunktet må du dekke utgiftene til juridisk bistand selv. Du kan imidlertid søke om å få dekket disse utgiftene gjennom ordningen med fri rettshjelp. Les mer om dette under Dekning av utgifter til rettshjelp.