Aktuelt

Bufdir søker etter advokater i saker med internasjonale barnebortføringssaker

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) søker etter engasjerte advokater som ønsker å jobbe med saker om internasjonal barnebortføring. Søknadsfrist er 1. april 2023.

Advokatlisten skal revideres

Norge har tiltrådt Haagkonvensjonen av 25. oktober 1980 om de sivile sider ved internasjonal barnebortføring (barnebortføringskonvensjonen). Formålet med konvensjonen er at barn som er blitt ulovlig bortført fra en konvensjonsstat til en annen skal tilbakeleveres så raskt som mulig. Bufdir er utpekt som sentralmyndighet og har et overordnet ansvar for å sikre at formålet med konvensjonen blir oppfylt.

For å gjøre det enklere for berørte foreldre å raskt komme i kontakt med en kompetent norsk advokat, er det etablert en liste over advokater som ønsker å påta seg denne type oppdrag. Listen er nå under revidering, og vi oppfordrer derfor alle advokater som ønsker å stå på listen om å søke. Advokater som er på listen i dag, må søke på nytt. Listen revideres hvert femte år og opptak er personlig.

Det stilles krav til spesialisert juridisk kompetanse innen barne- og familierett, eventuelt erfaring fra straffesaker om barnebortføring. Omfang av relevant erfaring vil bli tillagt vekt. Videre stilles det krav om gode språkkunnskaper, prosedyreerfaring og gyldig advokatbevilling. Erfaring med bruk av internasjonale konvensjoner vil tillegges vekt.

Opptak på listen forutsetter deltakelse på et heldagsseminar 24. mai 2023 om barnebortføring, i regi av Bufdir. Seminaret vil for øvrig være åpent for alle advokater som ønsker å delta, uavhengig av om de står på listen eller ikke. Nærmere informasjon om påmelding til seminaret vil sendes ut til søkere, publiseres i Bufdirs kanaler og kan mottas på forespørsel. Bufdir vil i etterkant av seminaret utstede kursbevis til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning for medlemmer av Advokatforeningen som vil søke om å få godkjent kurset som obligatorisk etterutdanning.

Listen over advokater vil bli offentliggjort på norske myndigheters nettside om internasjonal barnebortføring; www.barnebortforing.no, og vil også bli formidlet til de som henvender seg til norske myndigheter om dette.

Det er opp til partene selv å avgjøre om de ønsker å bli representert av en advokat. Partene må derfor selv oppnevne den advokaten de i så tilfelle ønsker, og de vil ha full anledning til å velge en advokat utenfor listen.

Det kan søkes om dekning av advokatutgifter etter de alminnelige reglene om fri rettshjelp, se rundskriv om fri rettshjelp, ref. SRF-1/2017, kapittel 9.4. Mer informasjon om advokatens rolle i barnebortføringssakene finnes i rundskrivet om internasjonal barnebortføring. Merk at rundskrivet ikke er oppdatert etter at rollen som sentralmyndighet ble overført til Bufdir i mars 2020.

Søknad, merket saksnummer 2023/68403, om å bli oppført på advokatlisten, sendes innen 1. april 2023 til enten:

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Att.: Sentralmyndigheten for Haagkonvensjonen 1980
Postboks 2233
3103 Tønsberg.

Eller på epost til: postmottak@bufdir.no.

Har du spørsmål til ordningen? De retter du til seniorrådgiver Ingrid Stokkeland, tlf: 466 17 889, avdelingsdirektør Kristin Ugstad Steinrem, tlf: 466 16 809, eller til barnebortforing@bufdir.no