Økonomisk hjelp

Dekning av utgifter til rettshjelp

I utgangspunktet må du dekke utgiftene til juridisk bistand selv. Du kan imidlertid søke om å få dekket disse utgiftene gjennom ordningen med fri rettshjelp.

Om du har krav på å få dekket utgifter til rettshjelp er blant annet avhengig av din økonomi, om søknaden gjelder bistand fra norsk eller utenlandsk advokat, og om barnet er bortført til eller fra Norge.

Fri rettshjelp omfatter ikke bistand som dekkes av andre ordninger eller som kan erstattes på annen måte, som for eksempel gjennom private forsikringer som omfatter rettshjelp, det offentliges opplysnings- og veiledningsplikt, eller private eller offentlige rettshjelpsordninger i andre land.

Det skal som hovedregel søkes om fri rettshjelp før bistanden ytes. Fri rettshjelp kan imidlertid innvilges også etter at saken er ferdig behandlet. Slik etterbevilling kan gis av de organer som opprinnelig kunne innvilge fri rettshjelp.

Ordningen med fri rettshjelp dekker utgifter til advokat. Dekning av egne vesentlige og nødvendige utgifter i tilknytning til fri rettshjelp kan dekkes helt eller delvis etter rettshjelpordningen. Det må søkes spesifikt om dette.

Parter i barnebortføringssaker som behandles i Norge kan, som i øvrige sivile saker ved norske domstoler, bli ilagt motpartens saksomkostninger. Etter rettshjelploven er det adgang til å utvide en bevilling til fri sakførsel helt eller delvis til å omfatte saksomkostninger til motparten. Det føres imidlertid en restriktiv praksis i disse sakene.

Grensene for fri rettshjelp er 350 000 kroner for enlige, mens grensen for ektefeller og samboere er 540 000 kroner. Formuesgrensen er 150 000 kroner.

Ved bortføring fra Norge til utlandet:

Ved bortføring fra utlandet til Norge:

Hvem behandler søknaden?

Det er Statsforvalteren i Oslo og Viken som avgjør de fleste søknader om fri rettshjelp i barnebortføringssaker. En eventuell klage på avslag avgjøres av Statens sivilrettsforvaltning. Når et barn er bortført fra utlandet til Norge og gjenværende forelder i utlandet søker om fri sakførsel i Norge, behandles imidlertid søknaden av Oslo tingrett. Avgjørelse fra Oslo tingrett kan ankes til Borgarting lagmannsrett.

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 Moss
Telefon: 22 00 35 90
E-post: sfovpost@statsforvalteren.no

Kontaktpersoner:

fmoahsn@statsforvalteren.no
fmoatra@statsforvalteren.no
fmoatan@statsforvalteren.no
fmoakni@statsforvalteren.no
fmoaekj@statsforvalteren.no (kun fri sakførsel)

Statens sivilrettsforvaltning

Postboks 8027 Dep., 0030 Oslo
Telefon: 22 99 13 25
Telefaks: 22 99 13 26
E-post: post@ssrf.no 

Disse vil også kunne svare på spørsmål om fri rettshjelp.