Fra utlandet til Norge – advokat i Norge

Dersom du som har fått bortført barnet ditt har behov for økonomisk støtte til dekning av utgifter til juridisk bistand i Norge, kan du søke om å få dekket utgiftene gjennom rettshjelpsordningen i Norge.

Selv om du ikke er norsk eller bor i Norge, har du samme rett til fri retthjelp som nordmenn bosatt i Norge.

Inntektsgrensene for fri rettshjelp i Norge er brutto årlig inntekt på inntil 350 000 kroner NOK for enslige, og 540 000 NOK for ektefeller eller andre som lever sammen med felles økonomi. Formuesgrensen er 150 000 NOK netto. Dersom du har fått barnet ditt ulovlig bortført til Norge, jf. Haagkonvensjonen 1980 art. 3, og har inntekt og formue innenfor disse grensene har du krav på fri sakførsel i Norge. Du kan også søke om fri rettshjelp selv om du har høyere inntekt eller formue enn ovennevnte grenser.

En søknad om fri sakførsel fra gjenværende forelder avgjøres av Oslo tingrett.

En søknad om fri rettshjelp må inneholde informasjon om hvorfor du søker om fri rettshjelp, om du er gift, samboer eller enslig, og det må legges ved opplysninger om årlige brutto inntekt og netto formue. En norsk advokat, eventuelt Justis- og beredskapsdepartementet, vil være behjelpelig med å videreformidle en søknad om fri rettshjelp til kompetent myndighet i Norge.

Dersom gjenværende forelder i utlandet søker om fritt rettsråd i Norge, for eksempel til å forsøke å få til en minnelig løsning av saken uten domstolsbehandling, kan det søkes om fritt rettsråd. En slik søknad behandles av Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Se Juridisk ordliste for informasjon om forskjellene mellom fri sakførsel og fritt rettsråd.

Utgifter til juridisk bistand til den som har bortført et barn til Norge vil som regel ikke dekkes gjennom den norske rettshjelpsordningen. Dette fordi det som regel vil være urimelig at det offentlige dekker bistand til personer som utfører en barnebortføring. I saker hvor det kan stilles berettiget spørsmål ved om det faktisk foreligger en ulovlig bortføring kan dette stille seg annerledes. Det samme gjelder tilfeller der retten har kommet til at det ikke forelå en ulovlig bortføring. I slike tilfeller vil det kunne søkes om etterbevilling av fri rettshjelp. En søknad om fri rettshjelp fra bortfører avgjøres av Statsforvalteren i Oslo og Viken.