Kommuner og frivillige organisasjoner får midler til forebygging av radikalisering

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har gitt 3 millioner kroner til kommuner for prosjekter som skal forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Kommunene skal samarbeide med frivillige organisasjoner, og deler av midlene vil gå direkte til disse.

Målet for tilskuddsordningen er å styrke den frivillige innsatsen for å forebygge at unge rekrutteres til voldelige og ekstremistiske miljø. Midlene skal stimulere til etablering av lokale arenaer for dialog, prosjekter og andre aktiviteter som retter seg inn mot ungdom. Tilskuddsordningen forvaltes av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

IMDi mottok i alt 32 søknader fra til sammen 27 kommuner og 1 fylkeskommune. Den samlede søknadssummen var på 7,9 millioner kroner. Det var avsatt 3 millioner kroner for denne ordningen i statsbudsjett for 2016. I alt 12 kommuner fikk innvilget støtte. Det er stor variasjon i type tiltak som er støttet.

Oversikt over tildelinger

KommuneProsjektnavnBeløp
Bergen Dialogkonferanse for ungdom - Bergen kommune   og Bergen moske  90 000
Bergen  Kurs om forebyggingsarbeid av radikalisering   for imamer i Bergen  160 000
Bømlo  Tidleg innsats mot radikalisering og valdeleg ekstremisme 50 000
Drammen  Kunnskap - nøkkelen til forebygging av   voldelig ekstremisme 300 000
Etne og   Vindafjord Forebygging av radikalisering og voldeleg   ekstremisme 100 000
Fredrikstad Engasjement, bevissthet og kunnskap om   radikalisering og voldelig ekstremisme  200 000
Kristiansand Det er mennesker det handler om - frivillighetens rolle 160 000
Kristiansand Rundebordsmøter og seminar for mødre 120 000
Oslo Forebygging av utenforskap og voldelig ekstremisme (FUVE-prosjektet)  1 000 000
Sandnes Medborgerkompetanse via bevisstgjøring og dialog 120 000
Skien Ungdom i dialog og handling om identitet og fremtid 200 000
Stavanger Ett mål - ett samfunn  200 000
Vestre Toten Kompetanseheving i å forebygge ytringshat mot innvandrere og ekstremisme 300 000

To tilskuddsordninger 

Merk at denne ordningen kommer i tillegg til tilskuddsordningen under Justis- og beredskapsdepartementet, hvor midlene tildeles prosjekter innen forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i regi av kommunene.

Fristen for å søkte på Justis- og beredskapsdepartementets tilskuddsordning er 22. april 2016.