Begrunnelse for endringer fra 15. februar 2021 av tiltak for kommuner berørt av utbrudd på Vestlandet

Det er fortsatt ikke full oversikt over utbredelsen av de mer smittsomme virusvariantene i vestlandskommunene, og det er ukjent smittevei til flere av de smittede. De forsterkede tiltakene videreføres derfor i stor grad, men det gjøres noen justeringer.

Pressemelding 12. februar 2021:

1. Smittesituasjonen og behovet for tiltak

Det anses fortsatt nødvendig å redusere den samlede mobiliteten i regionen for å hindre spredning av den engelske varianten. Erfaringene med tiltakene så langt viser at de samlet sett har effekt, og har bidratt til å hindre spredning. Erfaringer fra andre land viser at de nye variantene har betydelig og raskt spredningspotensiale.

Det blir stadig funnet flere tilfeller av mer smittsomme virusvarianter i disse kommunene som er omfattet av covid-19 forskriften kapittel 5C og 5D. Det er ikke full oversikt over mulig utbredelse, og det er ukjent smittevei til flere av de smittede. Det er derfor usikkert når og hvor de nye virusvariantene ble introdusert, og det er uklart hvilken utbredelse de kan ha fått. Situasjonen er uoversiktlig, og i rask utvikling.

Regionen er preget av til dels overlappende arbeidsmarked, og kjennetegnes av tett kontakt mellom mennesker, både når det gjelder boforhold og utenfor hjemmet idet innbyggerne bruker tilbud på tvers av kommunene i regionen. Det er stor intern mobilitet, både gjennom arbeid og for barn og unge i skole og fritidsaktiviteter. Det er stor bruk av offentlig transport.

Regjeringen kan med hjemmel i smittevernloven § 4-1 annet ledd treffe vedtak om tiltak for hele landet eller for deler av landet ved et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom og når det er avgjørende å få satt tiltak i verk raskt for å motvirke overføring av sykdommen.

Helsedirektoratets vurdering er at vilkårene i smittevernloven § 4-1 er oppfylt. Den nye virusvarianten er mer smittsom og er påvist i utbrudd i bla. Ulvik, Kvam og Bergen. Hvis virusvariantene får etablert seg vil de etter hvert ta over og dominere. Det er fortsatt helt avgjørende å begrense spredning av disse variantene slik at man forsinker utbredelsen. Hvis de mer smittsomme variantene får fotfeste på Vestlandet, vil de spre seg til resten av landet. Dette kan medføre at man må ha strengere tiltak i hele landet og over lenger tid for å holde epidemien under kontroll. Det er fortsatt behov for å raskt koordinert kontakt- og mobilitetsreduserende tiltak i utbruddskommunene og deres nabokommuner. De aktuelle regionene anses å være regioner med høy mobilitet på tvers av kommunegrenser, og med betydelig pendleraktivitet til og fra Bergen kommune. Dette tilsier fortsatt koordinering av tiltak gjeldende likt for regionene. Helsedirektoratet legger i denne vurderingen særlig vekt på at det er usikkerhet knyttet til hvor effektive enkelte av vaksinene er overfor de nye variantene.

Etatenes anbefalinger:

2. Anbefalte justeringer av tiltak for enkeltkommuner

Kommunene, statsforvalteren, FHI og Helsedirektoratet er enige om de følgende anbefalingene om tiltaksnivåer.

De anbefaler følgende for Bergen, Kvam og Ulvik, som i dag er regulert i strengeste nivå kapittel 5A:

 • Ulvik beholdes i kapittel 5A, begrunnet med at situasjonen fortsatt er ustabil og i utvikling med et fortsatt pågående utbrudd. Kommunen mener at situasjonen er mer oversiktlig, men at det er for tidlig å lempe på tiltakene. Helsedirektoratet viser til at tiltak etter covid-19 forskriften kapittel 5A har vist seg egnet til å slå ned utbrudd med engelsk variant i Nordre Follo og Ås, og mener at tiltaksnivået er forholdsmessig også for Ulvik.
 • I Bergen er smittetallene stabile eller nedadgående. Kommunen mener likevel at det fremdeles er en delvis uavklart situasjon rundt tilfeller og utbrudd knyttet til virusvarianter. Utbruddet med engelsk variant er det nå oversikt over. Det er tegn til at det kan være spredning av sørafrikansk variant utover de arbeidsplassene der utbruddet ble oppdaget, og Bergen har ikke kontroll over dette utbruddet per nå. Alle tilfellene som er oppdaget er likevel nå knyttet til samme klynger. Basert på dette, og fordi tiltakene i kapittel 5A er så inngripende at de ikke opprettholdes lenger enn nødvendig, ønsker Bergen å gå over til kapittel 5C. Formålet er å lempe på tiltakene for barn og unge. Folkehelseinstituttet ga sin støtte til vurderingen.
 • Kvam kommune mener at situasjonen er mer oversiktlig, men at det fortsatt er usikkert og at bemanningssituasjon er sårbar. Kvam har fått et nytt smittetilfelle med ukjent smittevei og mange nærkontakter. Kommunen vurderer likevel at tiltaksnivå 5C er forholdsmessig med tillegg av lokal målrettet regulering. Etatene er enige.

De følgende kommunene foreslås flyttet fra kapittel 5D fordi de selv mener at det er tilstrekkelig gitt situasjonen. Kommunene har stor grad av pendling og kontakt over kommunegrensene med Bergen, Kvam eller Ulvik, og det er behov for å redusere kontakt mellom personer på tvers av kommunegrensene.

 • Alver
 • Askøy
 • Bjørnafjorden
 • Osterøy
 • Samnanger
 • Ullensvang
 • Vaksdal
 • Øygarden

Austrheim kommune har ikke tidligere vært regulert i kapitlene 5A til 5D, men foreslås også regulert i kapittel 5D. Kommunen ønsker dette med samme begrunnelse som de øvrige kommunene.

Helsedirektoratet anbefaler at kommunene Eidfjord og Voss fortsatt reguleres i kapittel 5B. Kommunene Eidfjord og Voss viser til at smittesituasjonen er så usikker at det er mest hensiktsmessig å fortsette med gjeldende tiltak til situasjonen er mer avklart. Helsedirektoratet er enig og anser tiltaksnivået som forholdsmessig. Eidfjord er nærmeste nabo til Ulvik.

Helsedirektoratet forutsetter at kommunene til enhver tid må foreta selvstendige vurderinger av behov for eventuelt forsterkede tiltak.

3. Regjeringens vurdering

Regjeringen har lagt vurderingene fra Helsedirektoratet til grunn for beslutning om tiltaksnivå i de enkelte kommunene og tilhørende vedtak av endringer i covid-19-forskriften.

Tiltakene anses å oppfylle de grunnleggende vilkårene til medisinskfaglig begrunnelse, nødvendighet og forholdsmessighet etter smittevernloven § 1-5, gitt behovet for å forsinke en alvorlig smitteutvikling med muterte varianter. De alternative negative konsekvensene for landet som helhet, og de berørte kommunene spesielt, tilsier at strenge tiltak videreføres nå og at tiltakene ikke er mer inngripende enn nødvendig. Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og kommunene er samstemte. Det er lagt vekt på at tiltakene revurderes jevnlig og at flere beslutningsnivåer er involvert i vurderingene. Helsedirektoratet har formidlet kommunenes vurderinger av forholdsmessighet og det fremgår at etatene deler vurderingene.

Forskrift: