Forsiden

Begrunnelse for endringer fra 23. februar 2021 av nasjonalt fastsatte tiltaksnivåer for kommuner berørt av utbrudd

Regjeringen Solberg har besluttet å forenkle de regionale tiltakene ved lokale koronautbrudd i covid-19-forskriften. Antallet tiltaksnivåer reduseres fra fire til tre, og begrepene "ring 1" og "ring 2" skal ikke lenger brukes.

Pressemelding 21. februar 2021:

Helsedirektoratet og Folkehelseinstuituttet anbefaler at forskriften justeres slik at det legges opp til tre nivåer, mot tidligere fire nivåer. De tre tiltaksnivåene må kunne rette seg mot ulike situasjoner: hhv. utbrudd som sprer seg ukontrollert i samfunnet, utbrudd i ferd med å bringes under kontroll og omkringliggende område der det er fare for spredning uten tiltak.

På grunn av de store konsekvensene av stenging av skoler foreslår etatene at videregående skoler ikke reguleres i forskriften, men at kommunene regulerer dette selv etter dialog med statsforvalteren og helsemyndighetene. For universiteter, høyskoler og fagskoler anbefaler etatene at det gis tilgang til lesesaler og bibliotek i kapitlene 5B og 5C, og at det i kapittel 5C åpnes for gruppeundervisning i grupper på inntil 10 personer.

Etatene foreslår at stenging av butikker på det strengeste nivået 5A opprettholdes, men at stengingspåbudet for kjøpesentre og varehus i kapitlene 5B og 5C oppheves. Det begrunnes med usikkerhet om stenging virker etter sin hensikt, at det nylig er forskriftsfestet krav til smittevernfaglig drift, bransjen selv har utviklet standarder og at kommunene gjennom tilsyn kan reagere overfor aktører som ikke driver ansvarlig. Det vil likevel kunne fattes lokale vedtak ved behov, og en reversering av opphevelsen er mulig dersom det er tegn til økt smitte.

Helsedirektoratet foreslår at treningssentre, utenom på det strengeste nivået 5A, kan åpnes for rehabilitering og opptrening individuelt eller i mindre grupper, i tillegg til individuell trening og behandling som kan timebestilles. Dette inkluderer trening med personlig trener. Begrunnelsen er antatt lav smitterisiko og mulighet for smitteoppsporing, i likhet med tillatte en-til-en virksomheter.

Tros- og livssynslokaler skal i dag holde stengt på de to strengeste tiltaksnivåene, med unntak av ved begravelser og bisettelser. Etatene viser til at det har vært flere store utbrudd knyttet til tros- og livssynssamlinger, og at det derfor er nødvendig med restriksjoner. Etatene foreslår at tros- og livssynshus kan holde åpent for sjelesorg og annen lignende en-til-en-kontakt med sjelesørger, prest, diakon, trossamfunnets forstander o.l. også i 5A. En forutsetning er at det vil være mulig å overholde smittevernregler og enkelt å drive smitteoppsporing. Etatene mener også at det ikke lenger er forholdsmessig fullt ut å stenge for utøvelse av tros- og livssyn sammen med andre, men at det likevel er behov for å begrense antall personer og mobilitet på nivå 5B. I kapittel 5C foreslås at de nasjonale reglene skal gjelde fullt ut.

Regjeringen har lagt vurderingene fra Helsedirektoratet til grunn for beslutning om endringer i covid-19-forskriftens kapitler om tiltaksnivå i kommuner.

Begrunnelsen for regulering av tiltakene i kapittel 5A-5C er muligheten til å iverksette tiltak raskt og samordnet i flere kommuner. De strengeste tiltakene er forbeholdt de alvorligste utbruddene. De mest inngripende tiltakene som følger av kapittel 5A forutsettes å vare kun for en kort periode og i de mest alvorlige situasjonene. Den konkrete forholdsmessigheten av tiltakene må vurderes ved innplassering av kommuner på tiltaksnivåene.

Etatenes anbefalinger:

Forskrift: