Om innreise til Norge

For å begrense importsmitte, skal vi fortsatt ha innreiserestriksjoner. Nå gir smittesituasjonen imidlertid rom for enkelte lettelser.

Dersom du er en av de som kan reise inn til Norge, må du sette deg inn i hvilke krav som gjelder. Det er er obligatorisk testing, innreisereiseregistrering, karantene og eventuelt karantenehotell for flere av de som kan reise inn i Norge, men det er unntak: Fullvaksinerte, eller de som har gjennomgått koronasykdom i løpet av de siste seks månedene, og som kan dokumentere dette gjennom et verifiserbart koronasertifikat som er koblet til EUs løsning (dette gjelder koronasertifikater fra EU/EØS-landene og Sveits), slipper karantene, test før ankomst, test på grensen og krav til å registrere seg ved innreise. 

Sett deg inn i hva som gjelder ved å lese nedover på denne siden. Gå deretter direkte til innreiseregistrering

Følgende grupper kan reise inn til Norge nå:

 • utlendinger som er bosatt i Norge
 • utlendinger som er bosatt i et «grønt» land eller område i EØS-/Schengenområdet eller Storbritannia, dvs. et land eller område som ikke er omfattet av karanteneplikt etter covid-19-forskriften § 4 første ledd bokstav a, jf. forskriftens vedlegg A. (innreise kan bli nektet ved mellomlanding/gjennomreise i et land som ikke er «grønt»)
 • utlendinger som er fullvaksinert eller som har gjennomgått covid-19 de siste 6 månedene, og som kan dokumentere dette med et EU-koronasertifikat med en QR-kode som kan verifiseres av norske myndigheter.
 • mindreårige barn som reiser sammen med foreldre som har unntak fra innreiserestriksjonene pga. koronasertifikat.
 • mindreårige barn som reiser til Norge sammen med foreldre som har unntak fra innreiserestriksjonene på annet grunnlag enn koronasertifikat. 
 • utenlandske studenter og elever med studieplass eller skoleplass ved en norsk utdanningsinstitusjon. Doktorgradsstudenter som er ansatt og mottar lønn fra et universitet, institutt eller lignende i Norge, er ikke omfattet av dette unntaket og kan ikke reise inn.
 • utlendinger som skal besøke eller bo sammen med nære familiemedlemmer i Norge: 
  • utlendinger som har fått familieinnvandringstillatelse
  • familiemedlem til EØS-borger eller EØS-borgere med tilsvarende familietilknytning til norsk borger, som skal bosette seg i Norge.
  • utlendinger som har en av følgende familierelasjoner til en person bosatt i Norge: ektefelle, registrert partner eller samboer, mindreårige barn eller stebarn og foreldre eller steforeldre til mindreårige barn eller stebarn.
  • utlendinger som er ektefelle/registrert partner/samboer, mindreårige eller voksne barn eller stebarn til norske borgere, når familien bor sammen i utlandet, og de reiser på besøk til Norge sammen med den norske borgeren, eller slutter seg til denne i Norge.
  • utlendinger som er ektefelle/registrert partner/samboer, mindreårige eller voksne barn eller stebarn til arbeidsreisende EØS-borgere som ikke er bosatt i Norge, når de reiser til Norge sammen med EØS-borgeren, eller slutter seg til denne i Norge.
  • EØS-borgere som skal besøke et nært familiemedlem bosatt i Norge eller reise sammen med et norsk familiemedlem.
  • utlendinger som er bosatt i EØS-området eller Storbritannia, med følgende relasjon til person bosatt i Norge: Voksne barn og stebarn og foreldre og steforeldre til voksne barn/stebarn, besteforeldre, stebesteforeldre, barnebarn og stebarnebarn, kjærester og kjærestens mindreårige barn (via en søknadsbasert ordningfor forhåndssamtykke til kjærestebesøk)
  • utlendinger bosatt i utvalgte tredjeland som FHI har vurdert (lilla land), og som har følgende relasjon til en person bosatt i Norge: Voksne barn og stebarn og foreldre og steforeldre til voksne barn/stebarn, besteforeldre, stebesteforeldre, barnebarn og stebarnebarn, kjærester over 18 år og kjæresters mindreårige barn (via en søknadsbasert ordning for forhåndssamtykke til kjærestebesøk). Kjæresteforholdet må ha vart i minimum ni måneder og partene må ha møtt hverandre fysisk tidligere.
 • utlendinger som skal gjennomføre samvær med barn
 • utlendinger som har særlige grunner som tilsier at personen gis rett til innreise, slik som særskilt omsorgsansvar for personer i Norge eller andre sterke velferdshensyn
 • asylsøkere og overføringsflyktninger
 • enkelte yrkesgrupper. Journalister, sjømenn og luftfartspersonell, gods, og persontransport, diplomater og militært personell, samer under utøving av reindrift, forskere og besetningsmedlemmer på havforskningstokt.
 • utlendinger invitert av norske myndigheter og ansatte i internasjonale organisasjoner
 • utlendinger som skal mellomlande på flyplass i Norge (både i internasjonal lufthavntransitt og innad i Schengen)
 • utlendinger som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner
 • helsepersonell fra Sverige og Finland som jobber i den norske helse- og omsorgstjenesten
 • utlendinger som er fastboende på Svalbard, eller som har behov for å reise gjennom det norske fastlandet på vei til eller fra arbeid eller bosted på Svalbard

Er du en av de som kan reise inn i Norge? 

 

Personer som ankommer Norge skal før innreise registrere opplysninger som er nødvendige for å sikre etterlevelse av karanteneplikten. Det gjelder også for innreisende fra "grønne" land/områder.

Hvis du trenger hjelp til registreringen så ta kontakt med Call Center på telefon +47 33 41 28 70 eller e-post support@entrynorway.no

Unntak fra plikt om innreiseregistering:
Personer som kan fremvise EUs digitale koronasertifikat om at de er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder, er fritatt fra innreiseregistrering.

Dersom foreldrene selv ikke har registreringsplikt, må foreldre fylle ut på vegne av barn under 16 år.

Etter fullført registrering får du en kvittering som skal vises til politiet ved grensekontrollen. 

Innreisende til Norge må som hovedregel i innreisekarantene på egnet sted eller på karantenehotell. Innreisekarantene varer i utgangspunktet i 10 døgn. 

Personer som er fullvaksinerte eller har gjennomgått koronasykdom i løpet av de siste seks månedene, og som kan dokumentere dette gjennom et verifiserbart koronasertifikat som er koblet til EUs løsning, vil kunne reise fritt inn i Norge uavhengig av hvilket land de kommer reisende fra.
De slipper karantene, test før ankomst, test på grensen og krav til å registrere seg ved innreise.

De som har fått vaksinedosen for mellom 3 og 15 uker siden, samt barn under 18 må i innreisekarantene hvis de kommer fra røde land eller mørkerøde land. Karantenen kan avsluttes dersom de tester negativt (med PCR-test) tidligst tre døgn etter ankomst.

Det er også unntak fra innreisekarantene for de som bare har vært i land/områder med lavt smittepress i EØS/Schengen og Storbritannia (såkalte "grønne" land/områder, altså land med en insidens på smitte på under 50/100 000 de siste 14 dagene og med en andel positive under fire prosent).

Det avhenger av smittenivået i land den reisende har oppholdt seg i de siste 10 døgnene før innreise, om første delen av innreisekarantenen skal gjennomføres på karantenehotell. Mellomlandinger regnes også som opphold i denne sammenhengen. Personer som skal oppholde seg på karantenehotell, skal gjøre det på ankomststedet i Norge.

Listen over landene som gir plikt til opphold på karantenehotell, følger av vedlegg B til covid 19-forskriften. Har man oppholdt seg i et område oppført i vedlegg B, får man en to-delt innreisekarantene. Den reisende skal oppholde seg på karantenehotell frem til det foreligger et negativt resultat på PCR-test tatt tidligst 3 døgn etter innreise. Resten av innreisekarantenen kan gjennomføres i egen bolig eller på annet egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering. Personer i innreisekarantene som ikke har oppholdt seg i områder oppført i vedlegg B de siste 10 døgnene før innreise, og har egen bolig eller annet egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering, er unntatt fra plikten til opphold på karantenehotell.

Personer som skal oppholde seg på karantenehotell, skal gjøre det på ankomststedet i Norge. Tiden på karantenehotell kan ikke overstige innreisekarantenen.

Beskyttede og mindreårige skal ikke være på karantenehotell.

Personer som kan dokumentere at de er beskyttet, er unntatt fra plikten til opphold på karantenehotell: 

 1. fullvaksinert mot SARS-CoV-2.
 2. har fått 1. vaksinedose, med varighet fra 3 til 15 uker etter vaksinasjonen.
 3. ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV-2, med varighet fra avisolering til 6 måneder etter prøvedato.

Unntaksordning

Det er innført en veldig begrenset ordning, hvor de som kan dokumentere sterke velferdsgrunner kan søke om unntak fra kravet om å bo på karantenehotell ved innreise til Norge. Det er svært få som vil få unntak etter denne ordningen. UDI behandler disse søknadene og kan besvare spørsmål knyttet til ordningen. Her søker du. 

Arbeidstakere som får komme inn til Norge må overholde svært strenge karantenebestemmelser. Hovedregelen er at denne gruppen må på karantenehotell. Se mer informasjon i punktet under. 

 

Arbeidstakere som får komme inn til Norge må overholde svært strenge karantenebestemmelser. Hovedregelen er at denne gruppen må på karantenehotell.

Det gjøres unntak for arbeids- og oppdragstagere der arbeids- eller oppdragsgiveren sørger for et egnet oppholdssted som før innreise er godkjent av Arbeidstilsynet. Det skal legges frem dokumentasjon for godkjenning ved innreise.

Krav om koronatest ved ankomst:

Fullvaksinerte eller de som har gjennomgått koronasykdom i løpet av de siste seks månedene, og som kan dokumentere dette gjennom et verifiserbart koronasertifikat som er koblet til EUs løsning, slipper å å ta koronatest ved ankomst. Alle andre må testes på grensen. Dette gjelder også norske statsborgere, innreisende fra grønne land/områder og barn under 12 år. 

Personer som uten rimelig grunn ikke vil la seg teste kan forlate landet frivillig eller bli straffet med bøter.

Krav om attest på negativ koronatest før ankomst:

Innreisende fra grønne land/områder, fullvaksinerte eller de som har gjennomgått koronasykdom i løpet av de siste seks månedene, og som kan dokumentere dette gjennom et verifiserbart koronasertifikat som er koblet til EUs løsning, er unntatt fra kravet om negativ koronatest før ankomst. Alle andre må vise slik attest når de ankommer Norge. Dette gjelder også norske statsborgere, men ikke for barn under 12 år. 

For personer som ankommer med fly, kan testen være tatt i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid på første del av flyreise. Fullvaksinerte og personer som har gjennomgått covid-19 sykdom siste seks måneder trenger verken fremvise negativ test tatt før innreise eller teste seg på grensen. 

Kravet om attest på negativ test gjelder ikke hvis det har vært umulig eller uforholdsmessig krevende å fremskaffe slik attest.

For personer som reiser videre fra fastlandet til Svalbard er det ikke lenger krav om å fremvise negativt testsvar for SARS-CoV-2 før avreise for personer som kan dokumentere at de er beskyttet og kan fremvise koronasertifikat. 

 

Fullvaksinerte og de som har gjennomgått covid-19 benytte godkjente åpne grenseovergangssteder ved innreise til Norge. Fullvaksinerte må også registreres på grensen og vise sitt koronasertifikat i grensekontrollen.

Enkelte grupper reisende kan imidlertid bruke grensepasseringssteder som ikke er på listen over godkjente passeringssteder over indre Schengen-grense, og fra 17. juni klokka 12, kan personer som er bosatt i Sverige og som dagpendler til arbeid i Norge benytte den gamle Svinesundbroen når de skal krysse grensa.

Grensekontroll av lystfartøy som ankommer Norge fra utlandet

I sommer underlegges lystfartøy som ankommer Norge fra utlandet ordinær grensekontroll og det samme test- og karanteneregelverket som reisende med bil og fly.

Det innføres en midlertidig begrensning i hvilke havner man kan benytte seg av i sommer hvis man kommer fra utlandet med lystfartøy.

Følgende havner fastsettes som lovlige grense­passerings­steder for reisende med lystbåter:

 • Hammerfest
 • Tromsø
 • Bodø
 • Trondheim
 • Ålesund
 • Bergen
 • Stavanger
 • Kristiansand
 • Sandefjord
 • Oslo Havn
 • Halden/Sponvika

Endringene trer i kraft mandag 21. juni kl. 12.00, og gjelder til 30. september 2021.

Informasjonstelefon om innreise, testing og karantene

 • Fra Norge: 815 55 015
 • Fra utlandet: +47 21 89 80 42

Til utlandet i sommer? Se viktig informasjon fra UD.