Koronasituasjonen: Ofte stilte spørsmål om karantene

Her finner du de vanligste spørsmålene og svarene om karantene.

Det er viktig å merke seg at: 

 • Du skal være i smittekarantene dersom du har vært i nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av SARS CoV-2, senere enn 48 timer før vedkommende fikk de første symptomene på smitte.
 • Du skal være i innreisekarantene i 10 døgn etter ankomst fra et land eller område som er rødt, det vil si har et høyt antall smittede. Hvilke land som er røde følger av vedlegg A til covid-19-forskriften(lovdata.no). Det er en rekke unntak fra kravet om innreisekarantene, disse unntakene er omtalt nedenfor.
 • Utgangspunktet er at personer som skal i innreisekarantene skal oppholde seg på karantenehotell i karantenetiden. Plikten til å oppholde seg på karantenehotell gjelder ikke for:
  • de som er bosatt i eller eier bolig i Norge, og som oppholder seg i boligen eller på annet egnet oppholdssted
  • de som har kommet til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og har en arbeids- eller oppdragsgiver som har sørget for et egnet oppholdssted med enerom i karantenetiden
  • asylsøkere og overføringsflyktninger
 • Dersom du kan dokumentere at du i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19, gjelder ikke reglene om innreisekarantene, karantenehotell, krav om negativ test ved innreise til Norge og smittekarantene for deg. Det kreves at du kan fremlegge en test for at du var syk, som ble tatt den gangen du var syk. Den positive testen må være minst 4 uker gammel. En test etter at du var syk som kan dokumentere at du har vært syk er ikke tilstrekkelig. Såkalte antistofftester godtas med andre ord ikke. Det er ikke krav om at testen må være tatt i Norge.

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) kapittel 2 har regler om innreisekarantene og smittekarantene.

Forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen har regler om hvem som kan nektes innreise i Norge.

Det er ikke karanteneplikt på reiser innad i Norge, og derfor heller ikke røde områder.

Karantenehotell

Les egen sak

Smittekarantene, innreisekarantene og fritidskarantene

Det finnes tre forskjellige typer karantene: «innreisekarantene» og «smittekarantene» og «fritidskarantene». 

Innreisekarantene er aktuelt når du krysser grensen til Norge etter å ha vært i utlandet. Noen grupper er helt unntatt fra reisekarantene og deet gjelder flere unntak fra innreisekarantene, særlig for arbeidsreisende. Det vises til omtale av disse nedenfor. Ved innreise er det også krav om at personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt fremviser en attest som viser negativ test for SARS-CoV-2. Det gjelder flere unntak fra dette kravet. Se omtale nedefor.

Personer i transitt skal ikke i karantene. 

Smittekarantene er aktuelt når du har vært i nærkontakt med en smittet person, eller som senere får påvist smitte.

Med nærkontakt menes kontakt med en smittet person med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter eller direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter fra andre personer.

Fritidskarantene: Det er i covid-19-forskriften gitt enkelte unntak fra innreisekarantene for arbeidsreisende. Unntakene gir på visse vilkår den som er i innreisekarantene anledning til å jobbe selv om vedkommende er i karantene. Når personen ikke er i arbeid, dvs. på fritiden, må vedkommende følge de samme regler som andre som er i innreisekarantene.

Kan jeg gå på matbutikken mens jeg er i karantene? 

Om du ikke har andre alternativ, kan du gå på nødvendig ærender i butikk eller apotek. Sørg for å holde god avstand til andre. På helsenorge.no står det mer om hvordan du gjennomfører karantene.

Hvem skal i innreisekarantene?

Alle skal som hovedregel i innreisekarantene i 10 døgn etter ankomst fra et land eller område som er rødt, det vil si har et høyt antall smittede. Hvilke land som er røde følger av vedlegg A til covid-19-forskriften(lovdata.no). Det er en rekke unntak fra kravet om innreisekarantene og noen grupper slipper innreisekarantene både i arbeidstiden og på fritiden, disse unntakene er omtalt nedenfor.

Grupper som er helt unntatt fra innreisekarantene både i arbeidstiden og på fritiden:

 • Personer som kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19.
 • Personer som kommer til Norge for å gjennomføre avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn. Tilsvarende gjelder de som kommer tilbake til Norge etter å ha gjennomført samvær i utlandet.
 • Personer som norske statlige myndigheter har invitert av utenrikspolitisk viktige grunner.

Hvor skal innreisekarantene gjennomføres?

Personer som er i innreisekarantene skal som hovedregel oppholde seg på karantenehotell, dette gjelder også for norske statsborgere.

Det er noen viktige unntak:

 • De som er bosatt i eller eier bolig i Norge, og som oppholder seg i boligen eller på annet egnet oppholdssted.
 • De som har kommet til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og har en arbeids- eller oppdragsgiver som har sørget for et egnet oppholdssted med enerom i karantenetiden.
 • Asylsøkere og overføringsflyktninger som har egne ordninger.
 • De som er folkeregistrert som bosatt og de som har meldt flytting til Norge, selv om de ennå ikke er folkeregistrert.
 • Norske studenter som studerer i ett av de nordiske landene. De trenger ikke gjennomføre karantenen på karantenehotell selv om de ikke er folkeregistrert i Norge.

De som ikke plikter å oppholde seg på karantenehotell skal ved innreisen kunne dokumentere egnet oppholdssted for å gjennomføre karantenen.

Personer som ikke plikter å oppholde seg på karantenehotell må gjennomføre karantenen på egnet oppholdssted. Dette kan for eksempel være i eget hjem. Det bør være mulig å unngå kontakt med andre i hustanden. For eksempel kreves det for arbeidsreisende at arbeids- eller oppdragsgiver har sørget for egnet oppholdssted med enerom. Mer om hva som er egnet oppholdssted.

Personer som er i innreisekarantene kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med. De som er i karantene, kan ikke være på en arbeidsplass der også andre oppholder seg, på skole eller i barnehage. Det er ikke tillatt å bruke offentlig transport.

Personer i innreisekarantene kan likevel bruke offentlig transport fra flyplassen, havnen eller lignende ankomststed til karantenestedet. De som forlater Norge i karantenetiden, kan benytte offentlig transport under utreisen. De som er over 12 år, skal bruke munnbind.

De som ikke plikter å oppholde seg i på karantenehotell skal ved innreisen kunne dokumentere egnet oppholdssted for å gjennomføre karantenen.

De som utvikler akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust i karantenetiden, skal kontakte helse- og omsorgstjenesten for test. Ved negativ test skal de fortsatt være i karantene i den resterende tiden.

Hva er kravene til innreisekarantene?

Du skal oppholde deg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Du kan bare oppholde deg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis du kan unngå nærkontakt med andre. Du kan ikke være på en arbeidsplass der også andre oppholder seg, på skole eller i barnehage. Det er ikke tillatt å bruke offentlig transport.

Unntaksvis kan kommunelegen etter en særskilt vurdering gi tillatelse til å bruke offentlig transport for å komme seg til egnet karantenested. De som er over 12 år, skal bruke munnbind.

Du skal kontakte helse- og omsorgstjenesten for å testes dersom du utvikler akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust i karantenetiden. Selv om testen er negativ, skal du fortsatt være i karantene resten av karantenetiden.

Er det reisekarantene innad i Norge?

Regjeringen har ikke innført reisekarantene internt i Norge. Rådet i dag er å unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt.

Hvor lenge varer innreisekarantenen?

Karantenetiden er i utgangspunktet 10 døgn etter ankomst til Norge.

Det skal gjøres fratrekk i karantenetiden for den tiden man eventuelt har oppholdt seg i gule land i tidsrommet fra man forlater et rødt område til man ankommer Norge. Dette kan være praktisk ved bilferie. Hvilke land som regnes som gule og røde avhenger av situasjonen ved ankomst til Norge. 

Hvis du reiser fra et land når det er rødt, men som senere blir gult, har du ikke lenger karanteneplikt fra det tidspunktet landet blir gult.

Hvis du for eksempel reiser fra et område til Norge mens området er rødt og på reisen til Norge reiser kun gjennom områder som er gule, vil du når du kommer til Norge kunne trekke fra den tiden du oppholdt deg i de gule områdene.

Får jeg innreisekarantene dersom jeg drar med båt fra Norge til land som ikke er unntatt karanteneplikt, men ikke forlater båten?

Personer som stiger på og av norske fartøy i Norge, og som kun oppholder seg i fartøyet under reisen, er unntatt fra karanteneplikten selv om fartøyet under reisen har krysset Norges territorialgrenser. For at unntaket skal gjelde kan ikke passasjerer eller mannskap ha gått om bord eller gått i land i utenlandsk havn. Dette unntaket gjelder uavhengig av størrelse på fartøyet.

Jeg har hatt covid-19. Gjelder da karantenereglene for meg?

Dersom du kan dokumentere at du i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19, gjelder ikke reglene om innreisekarantene og smittekarantene for deg. Testen må være tatt da du var syk og ha påvist coronavirus gjennom viral RNA molecular testing (PCR). Såkalt antistofftest er ikke tilstrekkelig. Det er ikke et krav om at testen må ha vært gjennomført i Norge. Testen må være minst 4 uker gammel.

Kan jeg søke om unntak fra plikten til å overholde innreisekarantene?

Nei. Dersom du er omfattet av et av unntakene fra innreisekarantene som er omtalt på denne siden, gjelder det aktuelle unntaket for deg. Du skal med andre ord ikke søke om unntak. Det er heller ingen ordning for forhåndsgodkjenning av din reise. Helse- og omsorgsdepartementet, eller andre myndigheter, kan heller ikke innvilge søknader om andre unntak fra karantene.

Når blir det slutt på innreisekarantene?

I likhet med de andre smitteverntiltakene, er også karantenereglene noe som vurderes løpende. Det er imidlertid vanskelig å anslå hvor lenge det vil være behov for regler om innreisekarantene. Du kan lese mer om karantene og isolering på FHI sine sider.

Når har man rett på sykepenger?

Alle som er syke med covid-19, mistenker å være det, eller som er i karantene, har rett på sykepenger (se unntak i neste punkt).

Personer som bryter myndighetenes reiseråd og får karantene ved hjemkomst til Norge, kan nektes sykepenger. Denne regelen trådte i kraft 17. april.

Kan en person som er i karantene likevel jobbe dersom arbeidsstedet er slik at ikke andre oppholder seg der?

Ja, men med en viktig presisering. Kravet om å unngå nærkontakt gjelder for all aktivitet utenfor karantenestedet. Det vil si at personen også må kunne komme seg til arbeidsplassen uten å komme i nærkontakt med andre.

Unntak for fastsatt samvær foreldre/barn

Personer som må krysse landegrensen i forbindelse med gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn, er unntatt fra plikten til å være i ti dagers innreisekarantene etter ankomst til Norge. Dette gjelder uavhengig av om samværet skal skje i Norge eller i utlandet. Unntaket omfatter med andre ord både foreldre som bor i utlandet og som skal gjennomføre avtalt eller fastsatt samvær med barn som bor i Norge, og foreldre som bor i Norge og skal gjennomføre slikt samvær med barn som bor i utlandet. Unntaket gjelder også dersom det er barnet som krysser landegrensen for å gjennomføre avtalt eller fastsatt samvær med foreldre.

Unntaket gjelder når det er fastsatt samvær og delt bosted for barn under 18 år etter barneloven eller tilsvarende utenlandsk lovgivning. Det vil derfor ikke få anvendelse ved reise i andre situasjoner, for eksempel for å besøke ektefelle og barn som bor i et annet land.

Du trenger ikke å søke om at unntaket skal gjelde for deg, men det kan være lurt å ha med seg en skriftlig avtale e.l. når man krysser grensen. Det er ikke begrensninger på hvor lenge samværet kan vare for at unntaket skal gjelde.

Vi gjør oppmerksom på at andre land kan ha egne restriksjoner for innreise eller karantene. Dette kan få betydning for samværet, og foreldre bør derfor undersøke reglene i det aktuelle landet i forkant av samværet.

Ankomst til Norge

Er det krav til å fremlegge negativ test ved ankomst til Norge, og hvem gjelder i så fall dette kravet for?

Utenlandske reisende til Norge må ved innreisen vise dokumentasjon på negativ koronatest, og testen må være under 72 timer gammel. Dersom du ikke fremviser en slik test, kan du bli nektet innreise.

Godkjent testmetode på testen er PCR eller antigen hurtigtest. Attesten skal være på norsk, dansk, svensk, engelsk, fransk eller tysk.

Kravet har en del unntak, for eksempel:

 • Kravet skal ikke gjelde for norske statsborgere, personer som har oppholdstillatelse i Norge, eller personer i transitt.
 • Personer som kan dokumentere med godkjent laboratoriemetode, gjennomgått covid-19 i løpet av de siste seks månedene
 • Kravet gjelder ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe eller studere. (eget krav for helsepersonell)
 • Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

Se hele listen for unntak av testkravet i covid-19 forskriften.

Hva må dokumenteres ved innreise?

 • En attest som viser negativ test for SARS-CoV-2. Dette kravet gjelder i hovedsak alle utlendinger og det gjelder flere andre unntak. Se nærmere omtale ovenfor.
 • Dokumentasjon på egnet oppholdssted for å gjennomføre karantenen. Dette kravet gjelder personer som ikke plikter å oppholde seg på karantenehotell. Mer informasjon om hva som må dokumenteres. 

Reiser (til/fra grønne, gule og røde land)

Hvor ofte oppdateres listene og kartet?

Vi følger løpende med på utviklingen i ulike land. Utgangspunktet er at vi oppdaterer hver 7. dag dersom et land eller en region endrer status fra gult til rødt, men vi kan oppdatere oftere ved behov. Oppdatering av land og regioner som endrer status fra rødt til gult skjer normalt hver 14. dag.

Hvilke kriterier gjelder for å definere et land eller område til å ha forhøyet smitte?

Områder defineres for å ha særlig høyt smittenivå ut fra følgende kriterier:

 1. Nødvendige data mangler eller at det er 300 eller færre som er testet per 100 000 personer, eller
 2. Mer enn 300 per 100 000 personer som har blitt testet og
  • antall nye tilfeller er mer enn 150 per 100 000 siste 14 dager, eller
  • antall nye tilfeller er 50 eller mer per 100 000 personer siste 14 dager og 4 % eller mer tester positivt.

Hvilke land og områder i EØS og Sveits som medfører at karanteneunntak etter forskriften § 6 c ikke kan anvendes finnes her i vedlegg B på Lovdata

Kan jeg kjøre bil gjennom områder med karanteneplikt (såkalte røde land og områder) uten å havne i innreisekarantene når jeg kommer hjem?

Ja, du kan reise gjennom røde land/områder på vei til eller fra Norge eller andre områder i EØS-Schengen som er unntatt karanteneplikt, uten at det medfører innreisekarantene. Det er under forutsetning av at man ikke bruker offentlig transport, ikke overnatter i området og at man ikke har nærkontakt med andre enn dem man bor sammen med. Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet mener at det utgjør liten smitterisiko.

Hvis en person kommer fra et rødt land, og er i karantene hjemme: Må de andre i husstanden i karantene da? 

Nei, dersom du bor sammen med en person som er i karantene, følger du rådene som gjelder for den generelle befolkningen. Utvikler den du bor med symptomer mens vedkommende er i karantene, anbefaler Folkehelseinstituttet at du også holder deg hjemme i karantene.

Kan jeg mellomlande med fly i røde land på vei til Norge, og være unntatt karanteneplikt?

Nei, dersom du mellomlander i et rødt land må du i 10 dagers innreisekarantene når du ankommer Norge.  

Blir jeg fritatt fra karantene dersom jeg etter å ha oppholdt meg i et rødt land mellomlander i et gult land på vei til Norge?

Nei, for mellomlandinger i gult land på reise til Norge gjelder karantenekravet som om flyet kom rett fra et rødt område. Dersom du flyr fra et rødt land og mellomlander i et gult land må du altså i 10 dagers innreisekarantene når du ankommer Norge.

Hva skjer hvis smittesituasjonen endrer seg mens en er i landet/regionen, slik at det innføres krav om karantene ved innreise fra området samt at FHI/UD ikke lenger anbefaler reiser til det området? Må en reise hjem?

Da vil rådet være å reise hjem, og da vil personen måtte i 10 dagers innreisekarantene etter ankomst til Norge.

Jeg kom fra et "rødt" land rett før landet ble "gult". Må jeg fortsatt sitte i innreisekarantene nå som det fra dette tidspunktet ikke lenger er karanteneplikt?

Nei. Dersom du har vært i et rødt land eller rød region og sitter i karantene på grunn av dette, og dette landet eller regionen blir gult, blir du fritatt fra karantene. 

For en person som har kommet fra et land som var "rødt", og nå sitter i karantene, bortfaller karantenen fra midnatt når landet går over til å bli "gult". Dette forutsetter selvsagt at du ikke har symptomer på at du er smittet.

Jeg reiste fra Norge til et gult land og var der i tre dager, før jeg returnerte til Norge. Må jeg da i karantene?

Nei, gule land er ikke omfattet av innreisekaranteneplikten.

Burde ikke karanteneplikten ha tilbakevirkende kraft når et land går fra å være "gult" til å bli "rødt"?

Vi bør ikke ha mer inngripende tiltak enn det som er nødvendig, men det er selvsagt en risiko for smitte. Det er derfor veldig viktig at personer som kommer hjem fra et land som kort tid etter får status "rød", er særlig oppmerksomme på symptomer på covid-19, tester seg ved behov og er nøye med å holde avstand på minst en meter og følge smittevernrådene. 

Er det unntak for innreisekarantene for hele EØS- Schengenområdet?

Alle  som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt (et rødt land eller en rød region i et Nordisk land), skal i karantene i 10 døgn. Dette gjelder også ved mellomlanding i røde områder. Ankommer du fra et rødt område, via et gult område, forkortes karantenetiden med den tiden som du har oppholdt deg i det karantenefrie området. Når landet eller regionen ikke lenger omfattes av karanteneplikt (et rødt område blir gult), oppheves karanteneplikten.

Disse reglene gjelder også for personer bosatt i Norge som besøker områdene i EØS-Schengen og returnerer til Norge.

Hvilke områder det gjelder finner du i vedlegget til covid-19-forskriften (lovdata.no).

Hva er bakgrunnen for at det er ulike regler for land i EØS- og Schengenområdet?

Kriteriene for å fjerne innreisekarantene i EØS-Schengen-området omfatter antall smittede i forhold til folketallet, hvor stor andel som tester positivt, testregimer og systemer for smittesporing og informasjon. I tillegg gjøres en helhetsvurdering av landene, basert på trender i smittetallene, og annen relevant informasjon. Kriteriene er like for hele EØS/Schengen-området, men vurderingene gjøres på regionalt nivå for Danmark, Finland og Sverige fordi vi har tilgang til regionale data for disse landene. 

Oppdatert liste over land og områder hvor det kreves innreisekarantene ved ankomst til Norge finner du i vedlegget til covid-19-forskriften.

Hvor skal folk finne informasjon om hvilke områder i EØS-Schengen det er greit og ikke greit å reise til?

Helsedirektoratet har i samarbeid med Folkehelseinstituttet til en hver tid oppdatert liste og kart over hvilke områder som har forhøyet smitterisiko på Folkehelseinstituttets nettsider. Du kan også lese vedlegg til covid-19-forskriften.

Hvorfor behandler dere Norden ulikt enn andre europeiske land når det gjelder regional tilnærming?

Folkehelseinstituttet har gode data på regionalt nivå i Norden, mens det i EØS/Schengen-land utenfor Norden er knyttet mer usikkerhet til regionale tall.

Arbeidsreiser

Hvordan defineres arbeidsreise?

Arbeidsreise er en reise hvor formålet for reisen er jobbrelatert.

Hvilke regler gjelder for arbeidsreisende fra EØS- og Schengenområdet?

Arbeidsreisende som kommer fra land eller områder som ikke utløser karanteneplikt kan på lik linje med andre reisende komme til Norge og arbeide uten restriksjoner.

Dersom arbeidsreisende kommer fra land eller områder som utløser karanteneplikt, er utgangspunktet at personen må i karantene i 10 døgn før vedkommende kan arbeide, med mindre det finnes et unntak i covid-19-forskriften §§ 6a til 6f som kan benyttes.

Hva gjelder for arbeidsreisende som ikke kommer fra EØS eller Sveits?

Alle arbeidsreisende som kommer fra land utenfor EØS og Sveits er underlagt karanteneplikt. Arbeidsreisende fra disse landene må i karantene i 10 døgn før vedkommende kan arbeide. Eneste aktuelle unntak fra innreisekarantene er covid-19-forskriften § 6 e for personell i kritiske samfunnsfunksjoner. Se mer om dette unntaket i svar under.

Hva gjelder for arbeidsreisende som pendler fra Sverige og Finland?

Karanteneplikten gjelder ikke i arbeidstiden for personer som mer enn én gang i løpet av en periode på 10 dager krysser grensen til Norge fra røde områder i Sverige og Finland, mens de er under reise mellom bolig og arbeidssted og mens de er i arbeid dersom de i Norge testes for SARS-CoV-2 minst hver syvende dag eller første dag de ankommer Norge, og deretter hver sjuende dag, dersom det er åtte, ni eller ti døgn siden de sist ble testet i Norge for SARS-CoV-2. Tilsvarende gjelder for helsepersonell Sverige eller Finland, dersom de ikke samtidig jobber i svensk eller finsk helse- og omsorgstjeneste. Dette følger av covid-19-forskriften § 6 b.

Unntaket fra karanteneplikten etter § 6 b gjelder bare for arbeidsreisende, ikke for turister.

Hva går unntaket om testing av arbeidsreisende fra EØS og Sveits ut på?

Dette unntaket kan ikke benyttes av utenlandske arbeidstakere som i løpet av de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå. Dette er land som fremgår av vedlegg B i Covid-19 forskriften. For arbeidsreisende fra land i EØS og Sveits som ikke har særlig høyt smittenivå kan unntaket imidlertid benyttes.

Arbeids- eller oppdragsgiver kan velge å legge til rette for at arbeids- eller oppdragstaker gjennomgår testing og har opphold på enerom i stedet for å gjennomføre innreisekarantene i arbeidstiden. Det er imidlertid ikke mulig å unngå karantene i fritiden med denne ordningen.

Testordningen gjelder for personer som er bosatt i og ankommer Norge fra et område i EØS/Sveits med det formål å jobbe eller utføre oppdrag i Norge. Unntaket gjelder også for personer som er bosatt i Norge og som returnerer fra arbeid eller oppdrag utført i EØS eller Sveits.

Arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge velger om slik løsning skal tilbys personer som skal utføre arbeid eller oppdrag for dem. De er i så fall ansvarlige for organisering, gjennomføring og finansiering av testingen og smitteverntiltakene. Dette innebærer at det ikke er kommunene som skal betale for testingen, enerom eller andre smitteverntiltak.

Forutsetningen for å benytte dette unntaket er at arbeids- eller oppdragstakerne:

 1. har testet negativt for SARS-CoV-2 etter ankomst til Norge
 2. testes hver tredje dag i 10 døgn etter ankomst til Norge
 3. har opphold på enerom i de ti første døgnene i Norge
 4. ikke de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå.

. Karantenen må overholdes inntil man har har fått negativt svar på første test for SARS-CoV-2 som er tatt etter ankomst til Norge, først da kan begynne å jobbe. Fram til første negative test foreligger, har personen full innreisekarantene. Fra andre negative test foreligger, har personen innreisekarantene på fritiden.

Ved positiv test skal personen i isolering, og arbeids- eller oppdragsgiver skal varsle kommunen slik at smitteoppsporing kan iverksettes.

Hva gjelder for arbeidsreisende som kommer fra land eller områder med forhøyet smitte?

Utenlandske arbeidstakere som i løpet av de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå,  må være i 10 dagers innreisekarantene og kan ikke ved testing få unntak fra arbeidskarantene etter § 6 c. Det er likevel slik at det kan være andre unntak som kan være aktuelle å bruke, for eksempel unntaket i § 6 b som gjelder for visse arbeids- og oppdragstakere med hyppig grensekryssinger fra Sverige eller Finland eller unntaket i § 6 e som er et særskilt unntak unntak fra innreise- og smittekarantene for personell i kritiske samfunnsfunksjoner.

20.november 2020: Se flere tilpasninger i reglene om innreisekarantene for arbeidsreisende, flypersonell og elever på internat. 

Reisende med kritisk samfunnsfunksjon

Hvilke regler gjelder for personer som kommer fra land/områder som utløser karanteneplikt for å utføre arbeid som har en samfunnskritisk funksjon?

Dersom det er strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av en virksomhet og hvor det ikke er tid til å gjennomføre testregime kan personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, unntas fra karanteneplikt. Disse er unntatt fra karanteneplikt i den tiden de er under reise mellom bolig og arbeidssted og i den tiden de er i arbeid, det vil si at de har karantene på fritiden. Disse personene skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre som ikke er samme husstand. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter fra andre personer. På fritiden vil personene være omfattet av karanteneplikten.

Unntaket kan kun benyttes i tilfeller hvor det er strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av virksomheten og det ikke er tid til å avvente negativ test for SARS-CoV-2 eller mulighet til å bruke andre unntak i §§ 6 a til 6 f før personen går i arbeid. Dersom unntaket i første ledd benyttes, skal personen testes for SARS-CoV-2 så snart det lar seg gjøre. Arbeids- eller oppdragsgiver plikter å planlegge driften av virksomheten slik at bruken av unntaket i størst mulig grad unngås. 

Kan unntaket i § 6 e for personell i kritiske samfunnsfunksjoner benyttes for personer som kommer fra områder med forhøyet smitte?

Ja, i tilfeller hvor personen ikke kan benytte unntaket i covid-19-forskriften § 6 c fordi vedkommende kommer fra et land eller område med forhøyet smitte, så kan unntaket i § 6 e benyttes såfremt vilkårene er oppfylt. Det vises til omtale av unntaket i § 6 e ovenfor.

Det er viktig å påpeke at dersom det er tid til å gjennomføre testing så skal dette gjøres. Dvs. avvente negativ test før personen starter å arbeide og testing hver tredje dag i 10 døgn etter ankomst til Norge.

Må jeg søke om å være omfattet av unntaket for personer som er "strengt nødvendige"?

Nei. Men du må vurdere om du oppfyller vilkårene, i utgangspunktet i samråd med virksomhetsledelsen, og du må kunne vise at vilkårene for unntak er oppfylt. Det er ikke dokumentasjonskrav for dette. For å legge til rette for enklere grensepasseringer, kan arbeidsstedet ditt gi deg en skriftlig bekreftelse på at du er omfattet av unntaket. For eksempel kan arbeidsgiver gi deg en skriftlig bekreftelse på at du har en samfunnskritisk funksjon eller at grensepassering er nødvendig for å ivareta befolkningens grunnleggende behov. Denne kan du vise når du krysser grensen.

Hvordan kan jeg og virksomheten min vite om jeg er omfattet av dette unntaket?

Hvilke funksjoner som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, beror på en vurdering av hvilke samfunnsmessige konsekvenser det vil ha om personen settes i karantene. Justis- og beredskapsdepartementet omtaler hva som er kritiske samfunnsfunksjoner i rundskriv G-12/2020. Denne listen kan fungere som utgangspunkt for unntak fra innreisekarantene etter covid-19-forskriften. Det må imidlertid gjøres en konkret vurdering i hvert tilfelle.

Dersom en virksomhet er i tvil om en ansatt omfattes av unntaket, bør virksomheten be om en vurdering fra sitt aktuelle sektordepartement. Du kan lese mer om unntaket i Rundskriv I-3/2020 - Revidert rundskriv om karantene ved ankomst til Norge.

Kan jeg bruke unntaket i § 6 b selv om jeg kommer fra et område i Sverige eller Finland med forhøyet smitte?

Ja, personer som oppfyller vilkårene i § 6 b kan benytte dette unntaket selv om vedkommende kommer fra et område i Sverige eller Finland med forhøyet smitte. Se mer om vilkårene i § 6 b i svar ovenfor.

Offentlig transport

Kan de som har karanteneplikt fordi de har oppholdt seg i et rødt land ta offentlig kommunikasjon hjem fra norsk flyplass?

De som kommer til Norge og er i innreisekarantene, kan bruke offentlig transport fra flyplassen, havnen eller lignende ankomststed til karantenestedet. De som er over 12 år, skal da bruke munnbind. Det beste er likevel om de kan reise hjem i egen bil eller bli hentet.

Personer som ankommer fra røde land og har symptomer på covid-19 bør umiddelbart ta kontakt med helsetjenesten for testing og eventuell isolering. Dersom personer får symptomer under transporten til Norge, bør de varsle personalet (for eksempel cabinpersonalet i fly eller konduktør på tog). Personer med symptomer bør ikke bruke offentlig transport for å reise hjem.

Kan jeg bruke offentlig transport for å reise i Norge når jeg er i karantene?

Det er som hovedregel ikke tillatt å bruke offentlig transport når du er i karantene. Dette gjelder både innreisekarantene og smittekarantene. Det er likevel noen unntak.

De som kommer til Norge og er i innreisekarantene, kan bruke offentlig transport fra flyplassen, havnen eller lignende ankomststed til karantenestedet. Personer som forlater Norge i karantenetiden, kan benytte offentlig transport under utreisen. De som er over 12 år, skal bruke munnbind.

De som er i smittekarantene, kan unntaksvis bruke offentlig transport for å komme seg til egnet karantenested etter særskilt vurdering fra kommunelege. De som er over 12 år, skal bruke munnbind.

Besøke familie

Jeg vil besøke familien min i Norge, men er ikke norsk statsborger. Kan jeg det?

Helse- og omsorgsdepartementet har ikke ansvar for reglene om innreise, men Utlendingsdirektoratet (UDI) har laget en side med spørsmål og svar om innreise og det er flere svar på en del spørsmål på regjeringens infoside. Du kan nektes innreise til Norge hvis vilkårene for det er oppfylt etter midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og tilhørende forskrifter.

Personer som ankommer Norge, skal være i innreisekarantene med mindre man er omfattet av unntak i covid-19-forskriften. Unntakene er omtalt i svar på spørsmål ovenfor, blant annet det praktisk viktige unntaket for gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn.

Jeg vil besøke familien min i utlandet. Må jeg da i innreisekarantene når jeg kommer tilbake til Norge?

Ja, dersom du reiser til røde områder må du i utgangspunktet i innreisekarantene ved hjemkomst til Norge. Det gjelder likevel ikke dersom du omfattes av et unntak i covid-19-forskriften §§ 6a til 6f.

Karantenen varer i ti dager fra du ankom Norge, med fratrekk av tid som du etter oppholdet i de karantenepliktige områdene har oppholdt deg i karantenefrie områder.

Jeg bor i utlandet, men er norsk statsborger. Kan jeg besøke familien min i Norge?

Ja, men du må i utgangspunktet i innreisekarantene. Se svar på forrige spørsmål.

Hytte/fritidseiendom i Norge eller i utlandet

Jeg vil reise til hytte eller fritidseiendom i utlandet. Må jeg da i innreisekarantene når jeg kommer tilbake til Norge?

Ja, dersom du reiser til områder som ikke er unntatt fra innreisekarantene må du i ti dagers innreisekarantene når du kommer tilbake til Norge.

Hvorfor får ikke personer som har hytter/familie i Sverige eller Finland lov å reise dit? Utgjør det en stor smittefare å reise rett til en hytte over grensen i Sverige eller Finland?

Norske borgere har anledning til å reise til Sverige, men for områder som er definert å ha forhøyet smitterisiko vil det være krav om 10 dagers innreisekarantene ved ankomst til Norge igjen.

Helsedirektoratet anbefaler ikke å åpne for reiser til områder med forhøyet smitterisiko, heller ikke for nordmenn som har hytte eller familie i Sverige eller Finland. Vi vet at dette er viktig for mange, men smitteimport utgir en for stor risiko for nye utbrudd.

Det er imidlertid følgende unntak for nordmenn som har hytter, campingvogn eller lignende i Sverige eller Finland: Personer som krysser grensen mellom områder i Sverige eller Finland som er omfattet av karanteneplikt og Norge, etter å ha utført strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn for å avverge store materielle skader på fritidseiendom, båt, campingvogn eller lignende i Sverige eller Finland, er unntatt fra karanteneplikt ved retur til Norge. Du trenger ikke å søke om at unntaket skal gjelde for deg.

Unntaket fra karanteneplikt gjelder likevel ikke dersom du overnatter på fritidseiendommen eller annet sted i Sverige eller Finland, før retur til Norge. Unntaket gjelder heller ikke dersom du har tatt offentlig transport hatt nærkontakt med andre personer enn dine husstandsmedlemmer. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter fra andre personer.

Hva gjelder for de med hytte/eiendom i Norge, men som er bosatt i utlandet?

For personer som kommer fra utlandet og fra områder med karanteplikt er det karanteneplikt i 10 døgn. Utgangspunktet er at personer i innreisekarantene skal oppholde seg på karantenehotell i karantenetiden. Dette gjelder likevel ikke for de som er bosatt i eller eier bolig i Norge, og som oppholder seg i boligen eller på annet egnet oppholdssted. Bolig omfatter også fritidseiendommer som hytte, men ikke campingvogner og båter. Det er ikke tilstrekkelig at man leier bolig. For personer i samme husstand som reiser sammen, for eksempel ektefeller eller samboere og barn, er det tilstrekkelig at minst én av de reisende eier en bolig i Norge.