Karantene - spørsmål og svar

Her finner du de vanligste spørsmålene og svarene om karantene og koronasertifikat.

Det er viktig å merke seg at: 

 • Du skal være i smittekarantene dersom du har vært i nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av SARS CoV-2, senere enn 48 timer før vedkommende fikk de første symptomene på smitte eller fra prøvetidspunktet dersom personen som testet positivt ikke utvikler symptomer. Karanteneplikten gjelder i 10 døgn etter nærkontakten.
 • Norske borgere har alltid rett til innreise, mens for utlendinger er hovedregelen at kun utlendinger som er bosatt i Norge kan reise inn.. Se omtale her Om innreise til Norge.
 • Du skal være i innreisekarantene i 10 døgn etter ankomst fra et land eller område som ikke er grønt, det vil si har et høyt antall smittede. Hvilke land eller områder som ikke medfører innreisekarantene (er grønne) følger av vedlegg A til covid-19-forskriften (lovdata.no). Der fremgår det også hvilke land og områder som medfører krav om karantene ved innreise. Det er en rekke unntak fra kravet om innreisekarantene, disse unntakene er omtalt nedenfor.
 • Reisende som de siste ti døgnene før innreise kun har oppholdt seg i land innenfor EØS og Schengen med mindre enn 500 nye smittetilfeller per 100.000 de to siste ukene og det heller ikke foreligger særlige smittevernfaglige hensyn, er i utgangspunktet unntatt kravet om karantenehotell. Se hvilke land som er unntatt i vedlegg B til covid-19-forskriften
 • Hovedregelen for reisende som de siste ti døgnene før innreise har oppholdt seg utenfor EØS og Schengen, er at de skal oppholde seg på karantenehotell frem til negativ PCR-test tatt tidligst tre døgn etter innreise.
 • Mindreårige er unntatt fra krav om karantenehotell. For mer informasjon om plikten til å være på karantenehotell, se her: Koronasituasjonen: Informasjon om karantenehotell
 • Før innreise er det krav om å registrere seg på entrynorway.no Se mer informasjon her Om innreise til Norge - regjeringen.no
 • Ved innreise er det krav til å fremvise test tatt i løpet av de siste 24 timene før innreise. Les mer om dette her.
 • Det er også krav til å teste seg ved ankomst til Norge. Dette gjelder ikke for de som er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19 og kan verifisere dette med .
 •  

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) kapittel 2 har regler om innreisekarantene og smittekarantene.

Forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen har regler om hvem som kan nektes innreise i Norge.

Det er ikke karanteneplikt på reiser innad i Norge, og derfor heller ikke røde områder.

Informasjonstelefon om innreise, testing og karantene:

 • Fra Norge: 815 55 015
 • Fra utlandet: +47 21 93 78 40

Hva skjer dersom jeg ikke rekker å komme til Norge i løpet av 24 timer etter å ha tatt test?

Det følger av covid-19-forskriften § 4a og innreiserestriksjonsforskriften § 4a at testen skal være tatt i løpet av de siste 24 timene før ankomst til Norge. Utlendinger som kommer til Norge uten slik attest kan bortvises. Norske statsborgere og utlendinger som er bosatt i Norge kan ikke bortvises, men kan få bot for manglende attest.

For personer som ankommer Norge med fly kan testen være tatt i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid på første del av flyreise. Flyreisen kan være direkteflygning til Norge eller sammenhengende flyreise til Norge med mellomlandinger på andre flyplasser.

Kravet om fremleggelse av attest gjelder ikke personer som

 1. er fullvaksinert og kan dokumentere dette med EU-koronasertifikat
 2. i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19, og kan dokumentere dette med EU-koronasertifikat eller med test tatt med godkjent laboratoriemetode
 3. er norske statsborgere og utlendinger som er bosatt i Norge med oppholdstillatelse eller oppholdsrett etter utlendingsloven hvis det har vært umulig eller uforholdsmessig krevende å fremskaffe slik attest.

Karantenehotell

Se egen sak om karantenehotell

Råd, regler og unntak for vaksinerte

Se helsenorge.no

Smittekarantene, innreisekarantene, fritidskarantene og ventekarantene

Det finnes fire forskjellige typer karantene: «innreisekarantene» og «smittekarantene», «fritidskarantene» og «ventekarantene».

Innreisekarantene er aktuelt når du krysser grensen til Norge etter å ha vært i utlandet. Noen grupper er helt unntatt fra reisekarantene og det gjelder flere unntak fra innreisekarantene, særlig for arbeidsreisende. Det vises til omtale av disse nedenfor. Ved innreise er det også krav om at personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt fremviser en attest som viser negativ test for SARS-CoV-2. Det gjelder flere unntak fra dette kravet. Se omtale nedenfor.

Personer i innreisekarantene som ikke oppholder seg på karantenehotell skal også teste seg døgn 7 med PCR-test etter ankomst. Kommunen eller testsenter skal kontaktes for å få gjennomført slik testing.

Personer i transitt skal ikke i karantene. 

Personer som er beskyttet og barn under 12 år vil ved negativ test tatt tre døgn etter ankomst kunne gå ut av innreisekarantene. Les mer

Personer er beskyttet mot SARS-CoV-2 når man:

 1. er fullvaksinert mot SARS-CoV-2.
 2. har fått 1. vaksinedose, med varighet fra 3 til 15 uker etter vaksinasjonen.
 3. ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV-2, med varighet fra avisolering til 6 måneder etter prøvedato.

Innreisekarantene gjelder ikke for personer som kan dokumentere med EU-koronasertifikat at de:

 1. er fullvaksinert mot SARS-CoV-2
 2. ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV-2, med varighet fra avisolering til 6 måneder etter prøvedato.

Smittekarantene er aktuelt når du har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomer på smitte, eller fra prøvetidspunktet dersom personen som testet positivt ikke utvikler symptomer. Karanteneplikten gjelder i 10 døgn etter nærkontakten. Med nærkontakt menes kontakt med en smittet person med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter eller direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter fra andre personer.

Innreisekarantene og smittekarantene kan forkortes dersom personen dokumenterer negativt testresultat i karantenetiden ved PCR-test som tidligst er tatt syv døgn etter ankomst eller syv døgn etter nærkontakten.

Det er ikke mulig å bruke antigen hurtigtest for å forkorte karantenetiden.

Personer i innreisekarantene skal teste seg med PCR-test syv døgn etter ankomst. Kommunen eller testsenter skal kontaktes for å få gjennomført slik testing. Kommunen skal tilby personer som oppholder seg på karantenehotell, test 3 døgn etter ankomst. Personer som tilbringer hele karantenetiden på karantenehotell, skal tilbys test 7 døgn etter ankomst Muligheten for forkorting av karantene ved testing er ikke en rettighet for den enkelte og er avhengig av testkapasitet. Ved begrenset testkapasitet bør kommunene prioritere å håndtere utbrudd framfor test for å forkorte karantenetiden.

Fritidskarantene: Det er i covid-19-forskriften gitt enkelte unntak fra innreisekarantene for arbeidsreisende. Unntakene gir på visse vilkår den som er i innreisekarantene anledning til å jobbe selv om vedkommende er i karantene. Når personen ikke er i arbeid, dvs. på fritiden, må vedkommende følge de samme regler som andre som er i innreisekarantene. Med fritid menes tid som ikke er arbeidstid.

Ventekarantene: 

Regjeringen avviklet ordningen med ventekarantene for personer som deler bolig med en i smittekarantene 1. juli 2021

Kan jeg gå på matbutikken mens jeg er i karantene? 

Om du ikke har andre alternativ, kan du gå på nødvendig ærender i butikk eller apotek. Sørg for å holde god avstand til andre. På helsenorge.no står det mer om hvordan du gjennomfører karantene.

Hvem skal i innreisekarantene?

Alle skal som hovedregel i innreisekarantene i 10 døgn etter ankomst fra et land eller område som ikke er grønt, det vil si har et høyt antall smittede. Hvilke land som ikke medfører innreisekarantene (er grønne) følger av vedlegg A til covid-19-forskriften (lovdata.no). Der fremgår det også hvilke land og områder som medfører krav om karantene ved innreise.

Personer som er har fått første vaksinedose med varighet fra 3 til 15 uker etter vaksinasjon og kan dokumentere det med EU-koronasertifikat og barn under 18 år vil ved negativ PCR-test tatt tre døgn etter ankomst til Norge kunne gå ut av innreisekarantene.

De som krysser Norges grenser i forbindelse med gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn eller delt bosted for barn etter barnelova og barnevernloven, er unntatt fra innreisekarantene i både arbeidstiden og skoletiden, når de har testet negativt på test for SARS-CoV-2 med testmetoden PCR tatt tidligst tre døgn etter ankomst. Samvær kan gjennomføres i karantenetiden. Barn under 12 år er unntatt fra karantene, selv om de ikke har tatt test.

De som norske statlige myndigheter har invitert av utenrikspolitisk viktige grunner er unntatt fra innreisekarantene i både arbeidstiden og fritiden.

De som har vært i områder med karanteneplikt jf. vedlegg A, på vegne av norske statlige myndigheter og av utenrikspolitiske viktige grunner, er unntatt fra innreisekarantene i både arbeidstiden og fritiden dersom de ved ankomst til Norge er fullvaksinert mot SARS-CoV-2 eller har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste seks månedene. Personer som har fått 1. vaksinedose mot SARS-CoV-2 i løpet av siste 3 til 15 uker er unntatt fra innreisekarantene i både arbeidstiden og fritiden når det foreligger negativt resultat fra PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomst. Det stilles krav om at det kan fremlegges dokumentasjon fra norsk helse- og omsorgstjeneste på at de er beskyttet eller fullvaksinert. Utenriksdepartementet skal på forhånd godkjenne bruk av dette unntaket

Hva er kravene til innreisekarantene?

Du skal oppholde deg på karantenehotell dersom det er plikt til det, jf. særskilt omtale, eller i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Du kan bare oppholde deg utenfor karantenestedet hvis du kan unngå nærkontakt med andre. Du kan ikke være på en arbeidsplass der også andre oppholder seg, på skole eller i barnehage.

Dersom du ikke oppholder deg på karantenehotell skal du teste deg døgn syv etter ankomst til Norge. Kommunen eller testsenter skal kontaktes for å få gjennomført slik testing. Karantenetiden forkortes dersom testresultatet er negativt.

Du skal kontakte helse- og omsorgstjenesten for å testes dersom du utvikler akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust i karantenetiden. Selv om testen er negativ, skal du fortsatt være i karantene resten av karantenetiden hvis du har symptomer.

Dersom du bor sammen med noen som ikke er i innreisekarantene bør du holde minst to meters avstand til dem og dere bør ha adskilte soverom og bad. Dersom dette ikke er mulig bør de andre husstandsmedlemmene også gå i karantene. Et alternativ er å benytte karantenehotell eller andre hotelløsninger i kommunen. Dersom du bor sammen med personer som ikke er i karantene bør disse også testes døgn syv etter innreise.

Er det reisekarantene innad i Norge?

Nei, det er ikke reisekarantene internt i Norge. Vær oppmerksom på at det kan være lokale tiltak i kommunen du reiser til, sjekk derfor kommunens nettside før du reiser.

De som ikke er beskyttet bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress. (Beskyttet = fullvaksinerte, de med 1 dose vaksine etter tre uker, de som har hatt covid-19 siste 6 måneder) 

Personer som ikke er beskyttet og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen der de har oppholdt seg i tiden før reisen.

Hvor lenge varer innreisekarantenen?

Karantenetiden er i utgangspunktet 10 døgn etter ankomst til Norge.

Det skal gjøres fratrekk i karantenetiden for den tiden man eventuelt har oppholdt seg i grønne land eller områder i tidsrommet fra man forlater et område som medfører karanteneplikt, til man ankommer Norge. Dette kan være praktisk ved bilferie. Hvilke land som medfører og ikke medfører karanteneplikt (sistnevnte kategoriseres som grønne) avhenger av smittesituasjonen i landet/området.Hvis du kommer fra et land som ikke har karanteneplikt, men mellomlander i et land med karanteneplikt vil det medføre at du omfattes av karanteneplikten. Hvis du reiser fra et land som medfører karanteneplikt, men som senere blir grønt, har du ikke lenger karanteneplikt fra det tidspunktet landet blir grønt.

Hvis du for eksempel reiser fra et område som ikke er grønt og på reisen til Norge reiser kun gjennom områder som er grønne, vil du når du kommer til Norge kunne trekke fra den tiden du oppholdt deg i de grønne områdene.

Innreisekarantenetiden kan forkortes til sju dager dersom personen dokumenterer negativt testresultat i karantenetiden ved PCR-test som tidligst er tatt syv døgn etter ankomst.

Beskyttede og barn under 18 år kan forkorte innreisekarantenen til tre dager ved negativ PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomst.

Muligheten til å teste seg for å komme tidligere ut av karantene gjelder bare dersom personen tester seg i tråd med kravene i covid-19-forskriften.

Muligheten til å forkorte innreisekarantene ved testing er ikke en rettighet for den enkelte og er avhengig av at oppholdskommunen eller private har kapasitet til å gjennomføre testene, eller at arbeidsgiver står for testene.

Får jeg innreisekarantene dersom jeg drar med båt fra Norge til land som ikke er unntatt karanteneplikt, og ikke forlater båten?

Personer som stiger på fartøy i Norge, og som kun oppholder seg i fartøyet under reisen, er unntatt fra karanteneplikten selv om fartøyet under reisen har krysset Norges territorialgrenser. For at unntaket skal gjelde kan ikke passasjerer eller mannskap ha vært i land i utenlandsk havn. Dette unntaket gjelder uavhengig av størrelse på fartøyet. Unntaket gjelder selv om fartøyet tar om bord samfunnskritisk personell og personer som gjennomfører varetransport fra utenlandsk havn. Rederiet skal tilrettelegge og kunne fremlegge dokumentasjon for at de som går om bord holdes adskilt fra øvrige passasjerer og unngår nærkontakt med mannskapet. Rederiet skal kontrollere dokumentasjon fra de som går om bord i utenlandsk havn og fastsette et maksimalt antall passasjerer som kan være om bord for at det skal være smittevernfaglig forsvarlig.

Får jeg innreisekarantene dersom jeg drar med båt fra Norge til land som ikke er unntatt karanteneplikt, og ikke forlater båten?

Personer som stiger på fartøy i Norge, og som kun oppholder seg i fartøyet under reisen, er unntatt fra karanteneplikten selv om fartøyet under reisen har krysset Norges territorialgrenser. For at unntaket skal gjelde kan ikke passasjerer eller mannskap ha vært i land i utenlandsk havn. Dette unntaket gjelder uavhengig av størrelse på fartøyet.  Unntaket gjelder selv om fartøyet tar om bord samfunnskritisk personell og personer som gjennomfører varetransport fra utenlandsk havn. Rederiet skal tilrettelegge og kunne fremlegge dokumentasjon for at de som går om bord holdes adskilt fra øvrige passasjerer og unngår nærkontakt med mannskapet. Rederiet skal kontrollere dokumentasjon fra de som går om bord i utenlandsk havn og fastsette et maksimalt antall passasjerer som kan være om bord for at det skal være smittevernfaglig forsvarlig.

Jeg er fullvaksinert. Gjelder da karantenereglene for meg?

For personer som kan dokumentere at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 med et EU-koronasertifikat så gjelder ikke karantenereglene. Det er heller ikke krav om test 24 timer før ankomst eller ved ankomst på grensen.

Jeg har hatt covid-19. Gjelder da karantenereglene for meg?

For personer som kan dokumentere gjennomgått covid-19 med et EU-koronasertifikat så gjelder ikke karantenereglene. Det er heller ikke krav om test 24 timer før ankomst eller ved ankomst på grensen.

Smittekarantene gjelder ikke for disse gruppene, mens ventekarantene gjelder ikke

for personer som er beskyttet mot SARS-CoV-2 eller dersom husstandsmedlemmet i smittekarantene var beskyttet mot SARS-CoV-2 ved nærkontakten.

Er det unntak for bisettelse/alvorlig sykdom?

Personer som har testet negativt for covid-19 kan være unntatt karantene når de samme dag som gjennomført test i Norge skal:

 1. besøke nærstående som er alvorlig syk eller døende, eller
 2. delta i bisettelse eller begravelse til nærstående

Som nærstående personer regnes ektefelle, samboer, kjæreste, barn, søsken, foreldre, besteforeldre, svigerforeldre eller andre personen har en nær personlig tilknytning til.

Unntaket fra karantene gjelder kun i tidsrommet for besøket eller bisettelsen/begravelsen. Karantene vil ellers gjelde.

Personer som er unntatt karantene skal så langt det er mulig unngå nærkontakt med andre som de ikke bor sammen med. Unntaket fra karanteneplikt opphører dersom personen utvikler akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust eller vurderes av lege som mistenkt smittet med covid-19.

Utgifter til testing dekkes av den som skal benytte seg av unntaket.

Har man rett på sykepenger når man er i karantene?

Alle som er syke med covid-19, mistenker å være det, eller som er i karantene, har rett på sykepenger (se unntak i neste punkt).

Personer som bryter myndighetenes reiseråd og får karantene ved hjemkomst til Norge, kan nektes sykepenger. 

Kan en person som er i karantene likevel jobbe dersom arbeidsstedet er slik at ikke andre oppholder seg der?

Ja, men med en viktig presisering. Kravet om å unngå nærkontakt gjelder for all aktivitet utenfor karantenestedet. Det vil si at personen også må kunne komme seg til arbeidsplassen uten å komme i nærkontakt med andre.

Hva er en husholdning/husstand?

En husholdning (et hushold/en husstand) er de som bor i samme bolig. Det omfatter også de som bor i kollektiv.

Unntak for fastsatt samvær foreldre/barn

De som krysser Norges grenser i forbindelse med gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn eller delt bosted for barn etter barnelova og barnevernloven, er unntatt fra innreisekarantene i både arbeidstiden og skoletiden, når de har testet negativt på test for SARS-CoV-2 med testmetoden PCR tatt tidligst tre døgn etter ankomst. Samvær kan gjennomføres i karantenetiden. Barn under 12 år som omfattes av første setning er unntatt fra karantene, selv om de ikke har tatt test.

Unntaket omfatter med andre ord både foreldre som bor i utlandet og som skal gjennomføre avtalt eller fastsatt samvær med barn som bor i Norge, og foreldre som bor i Norge og skal gjennomføre slikt samvær med barn som bor i utlandet. Unntaket gjelder også dersom det er barnet som krysser landegrensen for å gjennomføre avtalt eller fastsatt samvær med foreldre.

Unntaket gjelder når det er fastsatt samvær og delt bosted for barn under 18 år etter barneloven eller tilsvarende utenlandsk lovgivning. Det vil derfor ikke få anvendelse ved reise i andre situasjoner, for eksempel for å besøke ektefelle og barn som bor i et annet land.

Du trenger ikke å søke om at unntaket skal gjelde for deg, men det kan være lurt å ha med seg en skriftlig avtale e.l. når man krysser grensen. Det er ikke begrensninger på hvor lenge samværet kan vare for at unntaket skal gjelde.

Vi gjør oppmerksom på at andre land kan ha egne restriksjoner for innreise eller karantene. Dette kan få betydning for samværet, og foreldre bør derfor undersøke reglene i det aktuelle landet i forkant av samværet.

Ankomst til Norge

Spørsmål og svar om innreise 

Utenlandsreiser

Hvor ofte oppdateres listene og kartet?

Vi følger løpende med på utviklingen i ulike land. Utgangspunktet er at vi oppdaterer hver 7. dag dersom et land eller en region endrer status fra grønt og det innføres karanteneplikt, men vi kan oppdatere oftere ved behov. 

Hvilke kriterier gjelder for å definere om et land eller område medfører krav om innreisekarantene?

Områder defineres å ikke medføre krav om innreisekarantene ut fra følgende kriterier gjeldende frem til 4. juli:

< 25 bekreftede tilfeller per 100 000 innbygger siste to uker (14-dagers insidens), og

< 4 % positive prøver i snitt per uke siste to uker

I tillegg gjøres det en helhetsvurdering basert på trender i smittetallene og annen relevant informasjon, herunder forekomst av nye virusvarianter.

Danmark, Finland og Sverige vurderes på regionalt nivå. Island og øvrige EU/EØS/Schengen-land samt Storbritannia vurderes på nasjonalt nivå.

Fra 5. juli endres disse kriteriene slik at områder defineres å ikke medføre krav om innreisekarantene dersom:

<50 bekreftede tilfeller per 100 000 innbyggere siste to uker og antall positive prøver er fra 1 til 4 prosent, eller

<75 bekreftede tilfeller per 100 000 innbyggere siste to uker og antall positive prøver er under 1 prosent

Det tredje kriteriet om at det skal gjøres en helhetsvurdering basert på trender i smittetallene og annen relevant informasjon, herunder forekomst av nye virusvarianter, fortsetter som før.

Danmark, Finland og Sverige vurderes på regionalt nivå. Island og øvrige EU/EØS/Schengen-land samt Storbritannia vurderes på nasjonalt nivå. Det vil i tillegg bli gjort regionale vurderinger for utvalgte øyer og øygrupper i Europa.

I tillegg vil de land som EU har ført opp på sin tredjelandsliste, bli vurdert etter de same kritereiene.

Kan jeg kjøre bil gjennom områder med karanteneplikt uten å havne i innreisekarantene når jeg kommer hjem?

Ja, du kan reise gjennom land/områder med karanteneplikt på vei til eller fra Norge eller andre områder i EØS-Schengen som er unntatt karanteneplikt, uten at det medfører innreisekarantene. Det er under forutsetning av at man ikke bruker offentlig transport, ikke overnatter i området og at man ikke har nærkontakt med andre enn dem man bor sammen med. Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet mener at det utgjør liten smitterisiko.

Hvis en person kommer fra et land med karanteneplikt, og er i karantene hjemme: Må de andre i husstanden i karantene da? 

Husstandsmedlemmer som bor sammen med en person som er i innreisekarantene oppfordres til også å være i karantene hvis de ikke har adskilte soverom og bad, eller det er vanskelig å holde to meters avstand.

Personer som bor sammen med personer i innreisekarantene, oppfordres til å teste seg på dag syv etter innreise selv om de ikke selv har vært i karantene.

Kommunene er oppfordret til å sette i system et tilbud om karantenested for husstander der det ikke er mulig å holde god nok avstand.

Kan jeg mellomlande med fly i et land med karanteneplikt på vei til Norge, og være unntatt karanteneplikt?

Nei, dersom du mellomlander i et land med karanteneplikt må du i 10 døgns innreisekarantene når du ankommer Norge.  

Karantenetiden kan forkortes til syv dager ved negativ PCR- test tatt tidligst syv døgn etter ankomst til Norge. For beskyttede og mindreårige kan karantenetiden forkortes til tre dager ved negativ PCR- test tatt tidligst tre døgn etter ankomst.

Blir jeg fritatt fra karantene dersom jeg etter å ha oppholdt meg i et land med karanteneplikt mellomlander i et grønt land på vei til Norge?

Nei, for mellomlandinger i grønt land på reise til Norge gjelder karantenekravet som om flyet kom rett fra et område med karanteneplikt. Dersom du flyr fra et land med karanteneplikt og mellomlander i et grønt land må du altså i 10 døgns innreisekarantene når du ankommer Norge.

Karantenetiden kan forkortes til syv dager ved negativ PCR- test tatt tidligst syv døgn etter ankomst til Norge. For de som har fått en vaksinedose med varighet fra 3 til 15 uker etter vaksinasjon og kan dokumentere det med Eus koronasertifikat og mindreårige kan karantenetiden forkortes til tre dager ved negativ PCR- test tatt tidligst tre døgn etter ankomst.

Hva skjer hvis smittesituasjonen endrer seg mens en er i landet/regionen, slik at det innføres krav om karantene ved innreise fra området samt at UD ikke lenger anbefaler reiser til det området? Må en reise hjem?

Da vil rådet være å reise hjem, og da vil personen måtte i 10 døgns innreisekarantene etter ankomst til Norge.

Karantenetiden kan forkortes til syv dager ved negativ PCR- test tatt tidligst syv døgn etter ankomst til Norge. For som har fått en vaksinedose med varighet fra 3 til 15 uker etter vaksinasjon og kan dokumentere det med Eus koronasertifikat og mindreårige kan karantenetiden forkortes til tre dager ved negativ PCR- test tatt tidligst tre døgn etter ankomst.

Jeg kom fra et land med karanteneplikt rett før landet ble "grønt". Må jeg fortsatt sitte i innreisekarantene nå som det fra dette tidspunktet ikke lenger er karanteneplikt?

Nei. Dersom du har vært i et land eller region som medfører karanteneplikt og er i karantene på grunn av dette, og dette landet eller regionen blir grønt, blir du fritatt fra karantene. 

Dette forutsetter selvsagt at du ikke har symptomer på at du er smittet.

Jeg reiste fra Norge til et grønt  land og var der i tre dager, før jeg returnerte til Norge. Må jeg da i karantene?

Nei, grønne land er ikke omfattet av innreisekaranteneplikten, men du må testes på grensen og registrere deg ved innreise.

Burde ikke karanteneplikten ha tilbakevirkende kraft når et land går fra å være "grønt"  til å medføre karanteneplikt?

Vi bør ikke ha mer inngripende tiltak enn det som er nødvendig, men det er selvsagt en risiko for smitte. Det er derfor veldig viktig at personer som kommer hjem fra et land som kort tid etter får så forverret smittesituasjon at landet omfattes av karanteneplikten, er særlig oppmerksomme på symptomer på covid-19, tester seg ved behov og er nøye med å holde avstand på minst en meter og følge smittevernrådene. 

Hva er bakgrunnen for at det er ulike regler for land i EØS- og Schengenområdet?

Kriteriene for å fjerne innreisekarantene i EØS-Schengen-området omfatter antall smittede i forhold til folketallet, hvor stor andel som tester positivt, testregimer og systemer for smittesporing og informasjon. I tillegg gjøres en helhetsvurdering av landene, basert på trender i smittetallene, og annen relevant informasjon. Kriteriene er like for hele EØS/Schengen-området, men vurderingene gjøres på regionalt nivå for Danmark, Finland og Sverige fordi vi har tilgang til regionale data for disse landene. 

Oppdatert liste over land og områder hvor det kreves innreisekarantene ved ankomst til Norge finner du i vedlegget til covid-19-forskriften.

Hvor skal folk finne informasjon om hvilke områder i EØS-Schengen det er greit og ikke greit å reise til?

Helsedirektoratet har i samarbeid med Folkehelseinstituttet til en hver tid oppdatert liste og kart over hvilke områder som har forhøyet smitterisiko på Folkehelseinstituttets nettsider. Du kan også lese vedlegg til covid-19-forskriften.

Hvorfor behandler dere Norden ulikt enn andre europeiske land når det gjelder regional tilnærming?

Folkehelseinstituttet har gode data på regionalt nivå i Norden, mens det i EØS/Schengen-land utenfor Norden har vært knyttet mer usikkerhet til regionale tall.

Arbeidsreiser

Hvordan defineres arbeidsreise?

Arbeidsreise er en reise hvor formålet for reisen er jobbrelatert.

Hvilke regler gjelder for arbeidsreisende fra EØS- og Schengenområdet?

Arbeidsreisende som har lovlig innreise og kommer fra land eller områder som utløser karanteneplikt, er utgangspunktet at personen må i karantene i 10 døgn før vedkommende kan arbeide, med mindre det finnes et unntak i covid-19-forskriften §§ 6a til 6l som kan benyttes eller kan forkorte karantenetiden ved testing etter § 4 c som beskrevet nedenfor.

Hva gjelder for arbeidsreisende som ikke kommer fra EØS eller Sveits?

Alle arbeidsreisende som har lovlig innreise og kommer fra land utenfor EØS og Sveits er underlagt karanteneplikt. Arbeidsreisende fra disse landene må i karantene i 10 døgn før vedkommende kan arbeide. Eneste aktuelle unntak fra innreisekarantene er covid-19-forskriften § 6 e for personell i kritiske samfunnsfunksjoner eller hvor krav om testing etter § 4 c er oppfylt. Se mer om dette unntaket i svar under. 

For arbeidsreisende er det også viktig å sjekke det til enhver tid gjeldende regelverket om rett til innreise til Norge. Les mer om gjeldende regelverk.

Hva gjelder for arbeidsreisende som pendler fra Sverige og Finland?

Karanteneplikten gjelder ikke i arbeidstiden for personer som oppfyller vilkårene i covid-19-forskriften § 6 b og mer enn én gang i løpet av en periode på 15 dager krysser grensen til Norge fra røde områder i Sverige og Finland, mens de er under reise mellom bolig og arbeidssted og mens de er i arbeid.  Unntaket gjelder bare dersom de i Norge testes for SARS-CoV-2

 • minst hver syvende dag
 • eller første dag de ankommer Norge, og deretter hver sjuende dag, dersom det er mer enn sju døgn siden de sist ble testet i Norge for SARS-CoV-2
 • eller i løpet av 7 døgn etter at de sist ble testet i Sverige eller Finland for SARS-CoV-2 (dette alternativet gjelder kun for dagpendlere, og er aktuelt etter lengre fravær fra Norge).

Tilsvarende gjelder for helsepersonell fra Sverige eller Finland, dersom de ikke samtidig jobber i svensk eller finsk helse- og omsorgstjeneste. Unntaket fra karanteneplikten etter § 6 b gjelder bare for arbeidsreisende, ikke for turister.

Reisende med kritisk samfunnsfunksjon

Hvilke regler gjelder for personer som kommer fra land/områder som utløser karanteneplikt for å utføre arbeid som har en samfunnskritisk funksjon?

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, og som har testet negativt for SARS-CoV-2 med testmetode PCR tidligst tre døgn etter ankomst til Norge, er unntatt fra karantene i arbeidstiden.

Unntaket kan likevel kun benyttes i tilfeller hvor det er strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av virksomheten og det ikke er mulighet til å bruke andre unntak i § 6a til § 6i før personen går i arbeid. I akutte situasjoner hvor det ikke er tid til å vente på PCR-svar, kan personen gå i arbeid etter å ha testet negativt med antigen hurtigtest samme dag som arbeidet skal gjennomføres. Unntak fra smittekarantene kan kun benyttes i tilfeller hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

Kravet om PCR tidligst tre døgn etter ankomst gjelder likevel ikke for utenlandsk helsepersonell som er fullvaksinert mot SARS-CoV-2, jobber for spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten i Norge og har testet negativt for SARS-CoV-2 med PCR eller antigen hurtigtest ved ankomst til Norge. Arbeids- og oppdragsgiver plikter å innhente og vurdere dokumentasjon på vaksinasjonen.

Må jeg søke om å være omfattet av unntaket for personer som er "strengt nødvendige"?

Nei. Men du må vurdere om du oppfyller vilkårene, i utgangspunktet i samråd med virksomhetsledelsen, og du må kunne vise at vilkårene for unntak er oppfylt. Det er ikke dokumentasjonskrav for dette. For å legge til rette for enklere grensepasseringer, kan arbeidsstedet ditt gi deg en skriftlig bekreftelse på at du er omfattet av unntaket. For eksempel kan arbeidsgiver gi deg en skriftlig bekreftelse på at du har en samfunnskritisk funksjon eller at grensepassering er nødvendig for å ivareta befolkningens grunnleggende behov. Denne kan du vise når du krysser grensen.

Hvordan kan jeg og virksomheten min vite om jeg er omfattet av dette unntaket?

Hvilke funksjoner som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, beror på en vurdering av hvilke samfunnsmessige konsekvenser det vil ha om personen settes i karantene. Justis- og beredskapsdepartementet omtaler hva som er kritiske samfunnsfunksjoner i rundskriv G-12/2020. Denne listen kan fungere som utgangspunkt for unntak fra innreisekarantene etter covid-19-forskriften. Det må imidlertid gjøres en konkret vurdering i hvert tilfelle.

Dersom en virksomhet er i tvil om en ansatt omfattes av unntaket, bør virksomheten be om en vurdering fra sitt aktuelle sektordepartement. Du kan lese mer om unntaket i Rundskriv I-3/2020 - Revidert rundskriv om karantene ved ankomst til Norge.

Offentlig transport

Kan de som har karanteneplikt fordi de har oppholdt seg i et land med karanteneplikt ta offentlig kommunikasjon hjem fra norsk flyplass?

De som kommer til Norge og er i innreisekarantene, kan bruke offentlig transport fra flyplassen, havnen eller lignende ankomststed til karantenestedet. De som er over 12 år, skal da bruke munnbind. Det beste er likevel om de kan reise hjem i egen bil eller bli hentet.

Personer som ankommer fra land med karanteneplikt og har symptomer på covid-19 bør umiddelbart ta kontakt med helsetjenesten for testing og eventuell isolering. Dersom personer får symptomer under transporten til Norge, bør de varsle personalet (for eksempel cabinpersonalet i fly eller konduktør på tog). Personer med symptomer bør ikke bruke offentlig transport for å reise hjem.

Kan jeg bruke offentlig transport for å reise i Norge når jeg er i karantene?

Det er som hovedregel ikke tillatt å bruke offentlig transport når du er i karantene. Dette gjelder både innreisekarantene og smittekarantene. Det er likevel noen unntak.

De som kommer til Norge og er i innreisekarantene, kan bruke offentlig transport fra flyplassen, havnen eller lignende ankomststed til karantenestedet. Personer som forlater Norge i karantenetiden, kan benytte offentlig transport under utreisen. De som er over 12 år, skal bruke munnbind.

De som er i smittekarantene, kan unntaksvis bruke offentlig transport for å komme seg til egnet karantenested etter særskilt vurdering fra kommunelege. De som er over 12 år, skal bruke munnbind.

Besøke familie

Jeg vil besøke familien min i Norge, men er ikke norsk statsborger. Kan jeg det?

Utlendingsdirektoratet (UDI) har laget en side med spørsmål og svar om innreise og det er flere svar på en del spørsmål på regjeringens infoside. Du kan nektes innreise til Norge hvis vilkårene for det er oppfylt etter midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og tilhørende forskrifter.

Personer som ankommer Norge, skal være i innreisekarantene med mindre man er omfattet av unntak i covid-19-forskriften. Unntakene er omtalt i svar på spørsmål ovenfor, blant annet det praktisk viktige unntaket for gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn.

Jeg vil besøke familien min i utlandet. Må jeg da i innreisekarantene når jeg kommer tilbake til Norge?

Ja, dersom du reiser til røde områder må du i utgangspunktet i innreisekarantene ved hjemkomst til Norge.

Jeg bor i utlandet, men er norsk statsborger. Kan jeg besøke familien min i Norge?

Ja, men du må i utgangspunktet i innreisekarantene. Se svar på forrige spørsmål.

Hytte/fritidseiendom i Norge eller i utlandet

Jeg vil reise til hytte eller fritidseiendom i utlandet. Må jeg da i innreisekarantene når jeg kommer tilbake til Norge?

Ja, dersom du reiser til områder som ikke er unntatt fra innreisekarantene må du i utgangspunktet i ti døgns innreisekarantene når du kommer tilbake til Norge.

Hvorfor får ikke personer som har hytter/familie i Sverige eller Finland lov å reise dit?

Norske borgere har anledning til å reise til Sverige, men for områder som er definert å ha forhøyet smitterisiko vil det være krav om innreisekarantene ved ankomst til Norge igjen.

Helsedirektoratet anbefaler ikke å åpne for reiser til områder med forhøyet smitterisiko, heller ikke for nordmenn som har hytte eller familie i Sverige eller Finland. Vi vet at dette er viktig for mange, men smitteimport utgir en for stor risiko for nye utbrudd.

Hva gjelder for de med hytte/eiendom i Norge, men som er bosatt i utlandet?

For personer som kommer fra utlandet og fra områder med karanteplikt er det karanteneplikt. Utgangspunktet er at personer i innreisekarantene skal oppholde seg på karantenehotell i karantenetiden.

Kan jeg dra til hytta i Sverige for måke snø av taket, og slippe innreisekarantene? 

Ja, men da kan du ikke overnatte på fritidseiendommen eller annet sted i Sverige eller Finland før retur til Norge. Nordmenn som har hytter, campingvogn eller lignende i Sverige eller Finland kan dra dit på dagstur for å utføre strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn for å avverge store materielle skader på fritidseiendom, båt, campingvogn eller lignende, og slippe karantene ved retur til Norge.

Snømåking fra hyttetak er regnet som strengt nødvendig vedlikehold. 

Unntaket gjelder ikke dersom du har tatt offentlig transport hatt nærkontakt med andre personer enn dine husstandsmedlemmer. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter fra andre personer.

Koronasertifikat

Hvilke koronasertifikater er godkjent for innreise til Norge?

Alle sertifikater som er tilknyttet EUs digitale koronasertifikat, NHS Covid-pass fra England og Wales med QR-kode, koronasertifikat fra Nord-Irland og Sveits.

Hva innebærer det at det norske koronasertifikatet knytter seg til den europeiske løsningen?

Norge er koblet til EUs løsning. Koronasertifikatet vil kunne brukes i EU/EØS/Schengen, samt øvrige land som kobler seg til EUs løsning. Oppdatert liste over land som er koblet til EUs løsning finner du her.  I tillegg aksepterer Norge koronasertifikat som er verifiserbart med QR-kode fra England, Wales og Nord-Irland. De som velger å reise, må selv sette seg inn i reglene for karantene og smittevern i det landet de skal til. Dette vil variere fra land til land. Du finner regler for innreise som gjelder for ulike land på https://reopen.europa.eu/enHer vises også smittesituasjonen i landene. Informasjonen oppdateres kontinuerlig, og er tilgjengelig på 24 språk.

EU/EØS/Schengen-borgere som er fullvaksinerte eller har gjennomgått koronasykdom de siste seks månedene, og som kan dokumentere dette gjennom et verifiserbart koronasertifikat som er koblet til EUs løsning, vil kunne reise fritt inn i Norge. De slipper karantene, test på grensen og krav til å registrere seg ved innreise. Det samme gjelder britiske borgere med verifiserbart koronasertifikat med QR-kode utstedt i England, Wales og Nord-Irland.

Må alle som kommer til Norge vise koronasertifikat – også de som kommer fra grønne land?

Alle reisende fra grønne land slipper innreisekarantene. Personer som ikke har koronasertifikat som viser fullvaksinasjon eller gjennomgått covid-19 må teste seg på grensen og registrere seg ved innreise.

Hva med barn under 18 år?

For barn som kommer reisende fra land med karanteneplikt avhenger dette av om barnet har fått vaksine eller gjennomgått covid-19. Hvis ikke, kan barnet teste seg ut av karantene på dag 3.

Er reglene like for nordmenn og utlendinger?

Ja, for de som har koronasertifikat og fra tidspunktet EU-sertifikatet er tatt i bruk.

Kan personer som er fullvaksinert i et land utenfor EU/EØS, men ikke har mulighet til å etterregistrering vaksiner i SYSVAK, slippe karantene når de kommer til Norge? 

Nei. Per i dag er det bare unntak fra innreisekarantene for personer som er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19-sykdom siste 6 måneder, og som kan fremvise norsk koronasertifikat. Foreløpig er det kun det norske koronasertifikatet som vil kunne verifiseres med QR-kode på grensen. Dette gjelder inntil de tekniske løsningene for aksept av sertifikater fra EU og EØS, som vil være på plass innen slutten av juni.

Jo flere fordeler et koronasertifikat gir, slik som færre eller ingen innreiserestriksjoner til Norge, jo større insentiver vil det være for å jukse for å komme seg inn. Når det gjelder personer som har blitt vaksinert utenfor EU/EØS, er dette derfor en krevende problemstilling.

Generelt utgjør innreise en stor risiko for importsmitte, spesielt av nye virusvarianter. Vi må derfor ha et godt system for å verifisere dokumentasjon på vaksiner fra land utenfor EU/EØS. Norge er en del av EUs felles rammeverk for Digital Covid Certificate (DCC) og det pågår arbeid i EU med gjensidig godkjenning av DCC-kompatible tredjelandsertifikater.  I forbindelse med innføring av koronasertifikat arbeides det med vurderinger av ulike løsninger for dokumentasjon av koronavaksiner gitt utenfor EU/EØS. Dette er derfor noe regjeringen vil komme tilbake til.

Toppidrett

Hvilke krav er det til innreisekarantene for toppidrettsutøvere?

Det gis lettelser i krav om innreisekarantene for norske toppidrettsutøvere og nødvendig støttepersonell som allerede har rett til innreise etter innreiseregelverket og som returnerer til Norge etter konkurranser eller konkurranseforberedelser i utlandet. Lettelser vil si unntak fra innreisekarantene både i arbeidstiden og fritiden etter negativ PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomsten. Unntaket avgrenses til toppidrettsutøvere definert av NIF eller Norges Bilsportforbund. Det gis lettelser i krav om innreisekarantene for utenlandske toppidrettsutøvere og nødvendig støttepersonell ved innreise til Norge i forbindelse med Oslo Bislett Games og kvalifiseringskamper til UEFA Champions League og UEFA Conference League. Det gis unntak fra krav om opphold på karantenehotell og fra innreiserestriksjoner for de samme gruppene toppidrettsutøvere og støttepersonell med krav til egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering.