Innreise til Norge og koronavirus - spørsmål og svar

For å begrense risikoen for importsmitte har regjeringen strammet ytterligere inn på utlendingers adgang til innreise til Norge (trådde i kraft 29. januar). I utgangspunktet vil kun utlendinger som er bosatt i Norge få anledning til å reise inn i Norge. Dette gjelder også EØS-borgere.

Du kan også lese mer om hvordan koronasituasjonen påvirker innreise og utreise til Norge på UDIs nettsider

Spørsmål og svar om innreise til Norge etter 29. januar

Norge har innført de strengeste innreisereglene siden mars 2020. Som hovedregel kan kun utlendinger som er bosatt i Norge reise inn til Norge, i tillegg til alle norske borgere (uansett hvor de er bosatt). 

Disse kan ikke reise inn til Norge nå (gjelder borgere for alle land, også borgere fra EU/EØS og nordiske borgere): 

 • turister
 • familiemedlemmer som ikke er listet i punktet Unntak: nære familiemedlemmer
 • kjæreste eller forlovede
 • borgere fra EU/EØS (inkludert nordiske borgere) som skal arbeide eller studere i Norge, og som ikke faller inn under noen av unntakene under
 • personer som har fått en oppholdstillatelse for å arbeide eller studere i Norge og som ikke allerede er bosatt her
 • forretningsreisende
 • utlending som har fått Schengen-visum, men som ikke faller inn under noen av unntakene under
 • personer som har fritidseiendom i Norge, men ikke er bosatt her

Her får du en oppsummering av alle unntakene: 

Liste over unntakene:

 • utlendinger som er bosatt i Norge
 • utlendinger som har fått familieinnvandringstillatelse
 • utlendinger som skal besøke eller bo sammen med nære familiemedlemmer i Norge
 • utlendinger som skal gjennomføre samvær med barn
 • utlendinger som har særlige grunner som tilsier at personen gis rett til innreise, slik som særskilt omsorgsansvar for personer i Norge eller andre sterke velferdshensyn
 • asylsøkere og overføringsflyktninger
 • enkelte yrkesgrupper
  • journalister
  • sjømenn og luftfartspersonell
  • gods- og persontransport
  • diplomater og militært personell
  • samer under utøving av reindrift
  • forskere og besetningsmedlemmer på havforskningstokt
 • utlendinger invitert av norske myndigheter og ansatte i internasjonale organisasjoner
 • utlendinger som skal mellomlande på flyplass i Norge (både i internasjonal lufthavntransitt og innad i Schengen)
 • utlendinger som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner
 • helsepersonell fra Sverige og Finland som jobber i den norske helse- og omsorgstjenesten
 • utlendinger som er fastboende på Svalbard, eller som har behov for å reise gjennom det norske fastlandet på vei til eller fra arbeid eller bosted på Svalbard

Norske borgere kan fortsatt reise inn i Norge. 

Obligatorisk testing, reiseregistrering, karantene, og karantehotell vil fortsett gjelde for de som er unntatt innreiserestriksjonene.  

 

Liste over unntakene:

 • Utlendinger som er bosatt i Norge
 • Dersom særlige grunner tilsier at utlendingen gis rett til innreise, slik som særskilt omsorgsansvar for personer i Norge eller andre sterke velferdshensyn
 • Utlendinger som skal gjennomføre samvær med barn
 • Nære familiemedlemmer til personer som er bosatt i Norge, det vil si ektefelle/registrert partner/samboer, mindreårige barn eller stebarn, foreldre eller steforeldre til mindreårige barn eller stebarn
 • Journalister og annet personell på oppdrag for utenlandsk medieinstitusjon
 • Utlendinger som skal mellomlande på flyplass i Norge (både i internasjonal lufthavntransitt og innad i Schengen)
 • Sjømenn og personell innen luftfart
 • Utlending som gjennomfører gods- og persontransport
 • Utlendinger som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner
 • Helsepersonell fra Sverige og Finland som jobber i den norske helse- og omsorgstjenesten
 • Barn og elever som pendler fra Sverige eller Finland til barnehage, grunnskole eller videregående skole, og personer som skal foreta nødvendig transport mellom hjemmet og barnehagen eller skolen
 • Med virkning fra 20. februar 2021 kan det gjøres unntak fra innreiserestriksjonene for arbeidsreisende som har fått godkjent innreise etter en søknadsordning som utarbeides av NFD. Dette er en svært snever søknadsbasert ordning for at næringslivet skal kunne få inn strengt nødvendig næringskritisk personell.
 • Med virkning fra mandag 1. mars vil dagpendlere fra Sverige og Finland igjen kunne komme på jobb i Norge under et strengt test- og kontrollregime. Les mer i rundskriv.
  Dagpendlere må krysse grensen på en åpen grensestasjon innenfor stasjonens åpningstid.  Se kart med oversikt over åpne grenseoverganger med og uten teststasjoner (Helsedirektoratet)

Du kan lese mer om hvert enkelt unntak på UDI sine nettsider.

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg, herunder apotek og renhold
 • Redningstjeneste
 • Digital sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektronisk kommunikasjon
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester

Se liste over kritiske samfunnsfunksjoner.

Ja. Norske statsborgere kan reise inn til Norge.

Obligatorisk testing, reiseregistrering, karantene, og karantehotell vil fortsett gjelde for de som er unntatt innreiserestriksjonene.  

Regjeringen vil fortløpende vurdere om smittesituasjonen tilsier at disse innstramningene kan oppheves eller endres.

Endringene er en følge av dagens smittesituasjon med utbrudd av muterte virusvarianter, og er ment som et midlertidig tiltak for å få kontroll på smittesituasjonen. 

Gjennomgått covid-19 er ikke et eget unntak fra innreiserestriksjonene i forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen. Utlendinger som har gjennomgått covid-19 og har dokumentasjon på det er imidlertid unntatt kravet om negativ test tatt 24 timer før avreise til Norge.

 

Spørsmål og svar for deg som er unntatt innreiserestriksjonene og kan reise inn til Norge

Ja. Fra mandag 18. januar ble det innført obligatorisk testing på grensen for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt.  Dette gjelder også norske statsborgere.

Kravet om obligatorisk test kommer i tillegg til ordningene vi allerede har etablert med krav om innreiseregistrering og karanteneplikt.

Utenlandske reisende må i tillegg vise negativ test for SARS-CoV-2. Den skal være tatt i løpet av de siste 24 timene før innreise til Norge. For personer som ankommer Norge med fly kan testen være tatt i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid på første del av flyreise. Flyreisen kan være direkteflygning til Norge eller sammenhengende flyreise til Norge med mellomlandinger på andre flyplasser.

Ja. For bedre smittekontroll skal alle som reiser til Norge registrere seg før de krysser grensen. Dette gjelder også norske statsborgere.

Etter fullført registrering får man en kvittering som skal vises til politiet ved grensekontrollen. 

Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt.

Alle som kommer til Norge fra røde land må i karantene. Personer som er i innreisekarantene, enten det er på karantenehotell eller i private hjem, kan kun oppholde seg utenfor oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre. Man kan ikke dra på jobb, på skole eller i barnehage, og man kan ikke bruke offentlig transport. Dette gjelder uansett om man er bosatt eller ikke i Norge.

Som hovedregel skal du gjennomføre innreisekarantenen på et karantenehotell der du ankommer Norge.

Du kan benytte et annet egnet oppholdssted hvis du tester deg for koronavirus på grensen der du ankommer Norge eller er unntatt test på grensen, OG du til hører en av tilfellene her:

 • Du er bosatt eller har fast bolig i Norge, uavhengig om den er eid eller leid, og skal oppholde deg i boligen eller på annet egnet oppholdssted i karantenetiden. Du må kunne dokumentere eie- eller leieforholdet. Varigheten av leiekontrakten må være minst seks måneder. Flyttbare oppholdssteder som for eksempel campingvogner, båter og lignende er ikke egnet oppholdssted.
 • Du har et egnet oppholdssted som stilles til disposisjon. Formålet med oppholdet i Norge må være et annet enn arbeid eller oppdrag. Det må være mulig å unngå nærkontakt med andre. 
 • Du er gift eller har felles barn med en person som har fast bolig i Norge. Du må kunne dokumentere at dere er gift eller har felles barn. Dine felles mindreårige barn kan også være i karantene her.
 • Arbeidsgiveren din sørger for et egnet oppholdssted som før innreise til Norge er godkjent av Arbeidstilsynet. Det må være mulig å unngå nærkontakt med andre, oppholdssteder må ha enerom med TV og internett, eget bad, og eget kjøkken eller matservering. Se forklaring på forhåndsgodkjent innkvartering under.

Dersom du reiser sammen med husstanden din til Norge kan dere gjennomføre reisekarantenen sammen uten krav til enerom.

Enkelte yrkesgrupper er unntatt fra å gjennomføre reisekarantene på et karantenehotell. Se oversikten på Helsedirektoratet.no.

Uansett hvor du skal gjennomføre karantenen, må du fylle ut innreiseregistreringsskjemaet før innreise. Der må du fremlegge en bekreftelse på at oppholdsstedet oppfyller kravene for gjennomføring av karantenen.

Dersom du uten rimelig grunn ikke vil la deg teste ved innreise, må du gjennomføre karantenen på karantenehotell. 

Som hovedregel skal innreisekarantenen gjennomføres på et karantenehotell der du ankommer Norge. Personer som kommer til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og som kan dokumentere at arbeidsgiver stiller et egnet oppholdssted til disposisjon har ikke plikt til å bo på karantenehotell. Oppholdsstedet må arbeidsgiver få godkjent på forhånd. Det må være mulig å unngå nærkontakt med andre, oppholdssteder må ha enerom med TV og internett, eget bad, og eget kjøkken eller matservering.

De som kan dokumentere fast bolig i Norge kan oppholde seg der i karantenetiden, uavhengig av om boligen er eid eller leid. 

Folk som bor i Norge uten å være folkeregistrert her, kan bare gjennomføre karantene der de har sin faste bopel og denne tilfredsstiller kravene til egnet oppholdssted. Det betyr at det må være mulig å unngå nærkontakt med andre, og at den som er i karantene må ha enerom, eget bad, eget kjøkken eller matservering. Hvis boligen er leid, må leiekontrakten vare i minst seks måneder for at det skal være «fast bopel» etter bestemmelsen.

Frem til 22. februar 2021 var det slik at personer som kommer til landet med andre formål enn arbeid, og som ikke er folkeregistrerte i Norge, kan gjennomføre karantene på et annet egnet oppholdssted enn karantenehotell. Nå er det mindre mulighet til det. Hovedregelen er nå at denne gruppen må på karantenehotell.

Unntak fra plikt til opphold på karantenehotell for personer som kan
dokumentere sterke velferdshensyn:

Det er bare mulighet til å få unntak fra kravet om å bo på karantenehotell for de som kommer til landet av særlige grunner, eksempelvis for å ha samvær med egne barn, personer som skal være med på fødsel til eget barn, er nært familiemedlem til en alvorlig syk eller dødende person, eller skal delta i begravelse til nært familiemedlem. Dette gjelder både for nordmenn og utlendinger. De må da legge frem bekreftelse på at de har annet egnet oppholdssted i karanteneperioden.

Alle utenlandske arbeidstakere skal som hovedregel gjennomføre innreisekarantenen på et karantenehotell der man ankommer Norge. Personer som kommer til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og som kan dokumentere at arbeidsgiver stiller et egnet oppholdssted til disposisjon har ikke plikt til å bo på karantenehotell. Oppholdsstedet må arbeidsgiver få godkjent på forhånd. Se mer informasjon i neste punkt.

På et egnet oppholdssted skal det være mulig å unngå nærkontakt med andre, det skal være enerom, eget bad, og eget kjøkken eller mulighet for matservering.

Personer i samme husstand som reiser sammen til Norge, kan være i innreisekarantene på samme oppholdssted uten krav om enerom.

Har du kommet til Norge for utføre arbeid må arbeids- eller oppdragsgivere sørge for et egnet oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre. Oppholdsstedet må ha eget bad, og eget kjøkken eller matservering, og enerom med TV og internett, 

Det viktigste er at arbeidstakerne har mulighet for å se på TV på rommet, ikke at dette må skje på et fysisk TV-apparat. Dersom arbeidstakerne har iPad eller PC med slik mulighet tilgjengelig på rommet, vil det være tilstrekkelig.

Arbeidsgivere som stiller innkvartering til disposisjon for utenlandske arbeidere, må få godkjent oppholdssted av Arbeidstilsynet på forhånd.

 

Kommunene skal tilby et kostnadsfritt oppholdssted for de som blir smittet og må i isolasjon, når det ikke er smittevernfaglig forsvarlig å være i hjemmet. Dette gjelder også for de som er i innreisekarantene på karantenehotell.

Det er viktig at kommunen raskt vurderer om smittede kan være på karantenehotellet eller om de bør flyttes.

 

Det bør være samme krav til egnet oppholdssted for innreisekarantene, smittekarantene eller isolasjon.

Regjeringen har derfor forskriftsfestet de samme kravene:

 • Det skal være mulig å unngå nærkontakt med andre, og det skal være enerom, eget bad, og eget kjøkken eller matservering.
 • Det er likevel viktig å være klar over at det fremdeles er vesentlig strengere krav til de som skal isoleres enn for de som er i karantene. De skal isolere seg fra andre i eget hjem eller oppholdsstedet, og så langt som mulig også fra andre i samme husstand.

Ja, personer i innreisekarantene skal oppholde seg på karantenehotell på første ankomststed. Det betyr at en ikke kan reise videre fra f.eks. Oslo lufthavn før karantenen er gjennomført.

 

Personer som er på hotellet må betale en egenandel for oppholdet.

Egenandelen for arbeids- og oppdragsgiver for arbeidstakers- og oppdragstakers opphold er 500 kroner per døgn. Privatpersoner som oppholder seg i karantenehotell i karantenetiden skal betale en egenandel på 500 kroner per døgn. Barn under 10 år som bor på rom med foresatte, skal ikke betale egenandel. For barn i alderen 10 til 18 år er egenandelen 250 kroner per døgn.

Nei. Ved ankomst Norge informerer politiet om plikten til å oppholde seg på karantenehotell og, i samarbeid med kommunen, orienterer om hvilket hotell man skal reise til.

Nei, det er ikke anledning til å reservere plass på et bestemt karantenehotell på forhånd. Ved ankomst Norge informerer politiet om plikten til å oppholde seg på karantenehotell og, i samarbeid med kommunen, orienterer om hvilket hotell man skal reise til.

Dersom arbeids- eller oppdragsgiver ikke har egnet oppholdssted, kan arbeids- eller oppdragsgiver på forhånd reservere egnet oppholdssted på hotell i egenregi. Dette er imidlertid ikke en del av karantenehotellordningen, og avtalen vil være mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og det aktuelle hotellet.

Det vil variere fra sted til sted. Noen kommuner organiserer transport, andre ikke. Man kan bruke offentlig transport fra flyplass, havn eller grenseovergang til hotellet. Smittevernreglene skal følges.

Informasjon om karantenehotellets egne smittevernregler gis ved ankomst. Følg disse, i tillegg til å følge de generelle rådene om å holde avstand/bruke munnbind og å være nøye med å vaske hendene. Du skal unngå steder der det er vanskelig å holde avstand. Du bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (minst 1 meter) til andre og unngå kø.

Ja, du isoleres ikke på hotellet. Du kan oppholde deg utenfor hotellet så fremst du unngår nærkontakt med andre enn dem du eventuelt bor sammen med. Du kan gå på tur og bevege deg der det er lite mennesker.  Dersom man ikke har andre alternativer, kan man gå på butikk og apotek, så lenge smittevernreglene følges. Men du kan ikke være på en arbeidsplass der også andre oppholder seg, eller på skole eller i barnehage. Det er heller ikke tillatt å bruke offentlig transport annet enn fra innreisepunktet og til karantenehotellet. 

Egenandelen for oppholdet dekker hele standardbetalingen for et hotellopphold, også maten.

Du skal få informasjon om reglene som gjelder om opphold på karantenehotell, men det er du selv som vurderer om du må tilbringe karantenetiden på karantehotell. Det er også du selv som vurderer om du kommer inn under noen av unntakene.

Les mer om unntakene i covid-19-forskriften