Prioriterte sektorer

EØS-midlene

Romfolk står overfor utfordringer på en rekke ulike områder. Derfor er det viktig med en bred og helhetlig tilnærming gjennom tiltak innenfor en rekke ulike sektorer.

Romfolk står overfor utfordringer på en rekke ulike områder. Derfor er det viktig med en bred og helhetlig tilnærming gjennom tiltak innenfor en rekke ulike sektorer. 

Sivilt samfunn
Det sivile samfunn spiller en avgjørende rolle for å sette sosiale og økonomiske ulikheter på dagsorden og forsvare svake grupper. EØS-midlene støtter frivillige organisasjoner som dokumenterer og tar opp brudd på grunnleggende rettigheter romfolk utsettes for. Dette inkluderer manglende tilgang til offentlige tjenester som helse og utdanning, og bekjempelse av diskriminering og hatefulle ytringer. Det gis også støtte til å styrke kompetansen og kapasiteten til frivillige organisasjoner drevet av rom.

Helse og utdanning
Bare 15 prosent av romungdom fullfører videregående skole. Mens kun 20 prosent romfolket i Europa er dekket av helseforsikringer, ifølge en undersøkelse fra EUs kontor for grunnleggende rettigheter (FRA). Det er avgjørende å bryte den onde sirkelen av fattigdom og marginalisering, og samtidig ruste romungdom til å ta kontroll over egen framtid. Gjennom EØS-midlene støtter Norge blant annet opprettelsen av rådgivningssentre for barn og unge, inkludert opplæring av egne romloser. Det satses også på tiltak for å hindre frafall i skolen.

Tilgangen til helsetjenester for rombefolkningen skal bedres, med særlig vekt på mor- og barnehelse. Utdanning av helsepersonell med rombakgrunn støttes også.

Justissektoren
Om lag halvparten av rombefolkningen i Europa svarer at de har vært utsatt for diskriminering på grunn av deres etniske bakgrunn ifølge undersøkelsen fra FRA. Det er behov for å øke politiets og domstolenes kompetanse på å behandle slike saker i en rekke land. Gjennom EØS-midlene støtter Norge justisreformer hvor dette er et prioritert tema. Bedring av soningsforhold i fengsler og bedring av rehabiliteringstilbudet for rom i fengsler støttes også.

Kulturelt mangfold
Romfolket er den største minoriteten i Europa, og er ofte utsatt for negativ omtale i media og andre offentlige sammenhenger. Mer kunnskap og dialog mellom minoriteter og majoriteter er avgjørende for økt toleranse og reell inkludering i samfunnet.

Til toppen