Avtaler og foreldretvister. Forholdet til utlendingsloven

Prinsippet om barnets beste er ivaretatt ved utformingen av utlendingslovgivingen, og barnets beste vektlegges i saker etter denne loven.

Justis- og beredskapsdepartementet har det overordnede ansvaret for utlendingslovgivningen. Dette omfatter også saker som gjelder barn. Enkeltsaker blir håndtert av Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE), som ligger under Justis- og beredskapsdepartementet.

Barne- og familiedepartementet bistår ikke i enkeltsaker.