Avtaler og foreldretvister. Forholdet til utlendingsloven

Prinsippet om barnets beste er ivaretatt ved utformingen av utlendingslovgivingen, og barnets beste vektlegges i saker etter denne loven.

Justis- og beredskapsdepartementet har det overordnede ansvaret for utlendingslovgivningen. Dette omfatter også saker som gjelder barn. Enkeltsaker blir håndtert av Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE), som ligger under Justis- og beredskapsdepartementet.

Barne- og likestillingsdepartementet bistår ikke i enkeltsaker.

Les mer om  Foreldreansvar, flytting med barnet ut av landet, fast bosted og samvær på tvers av land. Haagkonvensjonen 1996 som får virkning 1. juli 2016 gjelder ikke avgjørelser om asyl eller innvandring. Se konvensjonen artikkel 4 bokstav j.


 

 

Til toppen