Bosted og samvær

Foreldretvister

Foreldre som ikke bor sammen kan selv inngå avtaler om felles barn når det gjelder foreldreansvar, fast bosted og samvær. Det lokale familievernkontoret kan bistå. Foreldre som ikke blir enige, kan reise sak for domstolen.

Avtaler om fast bosted og samvær

Foreldre som ikke bor sammen avtaler på egen hånd fast bosted og samvær for barnet. Ved samlivsbrudd har samboere og ektefeller med felles barn under 16 år plikt til å mekle. Foreldrene kan under meklingen få bistand til å komme fram til gode avtaler som er til det beste for barnet.

Foreldreansvar

Foreldretvistar

Av omsyn til barnet, er det viktig at foreldra fokuserer på barnets behov og samarbeider om foreldreskapet.

Jente blåser løvetann

Barnets med- og selvbestemmelsesrett

Barnets beste

Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører og angår barn. Før foreldre eller andre treffer avgjørelse om personlige forhold for barnet, har barnet rett til å få informasjon og mulighet til å bli hørt.