Domstolsbehandling av foreldretvister

Av hensyn til barnet er det viktig at foreldrene er opptatt av barnets behov og samarbeider godt om å være om foreldre. Forskning viser at høyt konfliktnivå mellom foreldrene over tid kan være skadelig for barn

Foreldre som ikke bor sammen avtaler på egen hånd spørsmål om barna. Av hensyn til barnet er det viktig at foreldrene er opptatt av barnets behov og samarbeid om foreldreskapet. Les mer på Bufdirs hjemmeside.

Fast bosted forutsetter dessuten at forelder har foreldreansvar, enten alene eller sammen med den andre forelderen. 

Familieverntjenesten kan bistå ved inngåelse og endring av avtaler, og kan veilede og støtte foreldre som har behov for å styrke foreldresamarbeidet. Les mer om mekling og familievernkontorenes tilbud til familier på Bufdirs sider.

Dersom foreldrene ikke blir enige om foreldreansvar, flytting med barnet ut av landet, fast bosted eller samvær, kan de reise sak for domstolen. Regler om foreldretvister står i barneloven kapittel 7 flg.  Det gjelder egne regler i saker om foreldreansvar, fast bosted og samvær på tvers av landegrenser, les mer om dette: Foreldreansvar, bosted og samvær på tvers av land.

Mekling ved familievernkontoret eller hos ekstern mekler er obligatorisk i forkant av domstolsbehandling. Når saken kommer til retten skal dommeren vurdere om det er mulig å oppnå forlik mellom partene, og legge forholdene til rette for det. Dommeren har også mulighet til å sende en sak tilbake til ny mekling hos familieverntjenesten.

Barnets beste skal være avgjørende ved avtaler og avgjørelser om foreldreansvar, flytting med barnet ut av landet, fast bosted og samvær. Hva som er barnets beste i den enkelte sak, skal avgjøres ut i fra en konkret helhetsvurdering.

Det er lovfestet at barnets mening skal tillegges vekt ved vurderingen. Les mer om Barnets beste og barnets med- og selvbestemmelsesrett

Når domstolen skal vurdere barnets beste når det gjelder fast bosted, legges det særlig vekt på hensynet til barnets mening, best mulig samlet foreldrekontakt, risiko ved miljøskifte, følelsesmessig tilknytning til hver av foreldrene, stabile forhold i hjemmet og omsorgsmuligheter framover. Retten kan pålegge delt bosted, men dette er en unntaksregel.

Dersom samvær ikke er til barnets beste, må domstolen avgjøre at det ikke skal være samvær. Domstolen kan også fastsette vilkår for samvær. Domstolen kan som vilkår gi pålegg om samvær under tilsyn av offentlig oppnevnt tilsynsperson.

Det er også presisert i barneloven at domstolen kan sette vilkår for samvær som ruskontroll, krav om deltagelse på sinnemestringskurs mv. Se nærmere i barneloven §§ 43 og 43 a.

Les mer om samvær med tilsyn.


Regelverk: