Foreldreansvar

Foreldreansvar er den rett og plikt foreldre har til å bestemme for barnet i personlige forhold. Foreldrene skal utøve foreldreansvaret ut fra barnets behov og interesser. Når barnet blir eldre skal foreldrene legge økende vekt på barnets mening i takt med barnets alder og modenhet.

Regler om foreldreansvar står i barneloven kapittel 5.

Hvis foreldrene har felles foreldreansvar, må begge være enige i viktige beslutninger om barnet. Foreldre med foreldreansvar bestemmer navn til barnet, om barnet skal meldes inn i et trossamfunn, spørsmål om helsehjelp osv.

Hvis foreldrene har felles foreldreansvar, må begge samtykke til søknad om pass til barnet.  Felles foreldreansvar innebærer også at begge må samtykke til at barnet skal flytte utenlands.

Alle barn som er født fra og med 1. januar 2020 har i utgangspunktet foreldre med felles foreldreansvar. Dette gjelder både barn som har gifte foreldre, barn som har samboende foreldre og barn som har foreldre som ikke bor sammen. Se mer om foreldreansvar for barn født utenfor samliv.

Gifte foreldre fikk felles foreldreansvar for barna de fikk sammen. Fra 1. januar 2006 har samboende foreldre automatisk felles foreldreansvar for barn født etter denne datoen. 

For barn født utenfor samliv før 2020 har moren foreldreansvaret alene.

Foreldrene kan avtale at de skal ha felles foreldreansvar, eller at far skal ha foreldreansvaret alene. Avtalen må sendes til folkeregisteret for å være gyldig. Avtalen må være skriftlig og begge foreldre må ha signert den.

Foreldre som har fått barn uten å bo sammen, men som flytter sammen senere, får ikke felles foreldreansvar som følge av flyttemeldingen. De må sende egen avtale om felles foreldreansvar til skattekontoret.

Fra 1. juli 2016 ble det innført nye regler om foreldreansvar som får betydning i saker med tilknytning til utlandet. Det følger nå av barneloven § 84 a at foreldreansvar fastsatt i lov eller ved avtale i barnets tidligere og nåværende bostedsstat skal legges til grunn i en konkret sak der spørsmål om hvem som har myndighet over barnet, er en del av vurderingen.

Se også barneloven § 84 b om anerkjennelse av utenlandske avgjørelser om blant annet foreldreansvar. Les mer om barneloven §§ 84 a, 84 b og Haagkonvensjonen 1996.

Hvis foreldre som har felles foreldreansvar flytter fra hverandre, fortsetter de å ha felles foreldreansvar hvis de ikke avtaler noe annet.

Foreldrene kan skrive sin egen avtale, eller de kan bruke dette skjemaet

Det er egne regler om foreldreansvar etter dødsfall i barneloven § 38 og barneloven kapittel IV om saksbehandling for retten i saker om foreldreansvar etter dødsfall.