Foreldre som får barn utenfor samliv får automatisk foreldreansvaret sammen

Alle barn som er født fra og med 1. januar 2020 har i utgangspunktet foreldre med felles foreldreansvar. Dette gjelder både barn som har gifte foreldre, barn som har samboende foreldre og barn som har foreldre som ikke bor sammen.

Før 2020 har mor hatt foreldreansvaret alene dersom foreldrene ikke var gift eller bodde sammen ved barnets fødsel.

Foreldreansvaret innebærer rett og en plikt til å ta avgjørelser som gjelder barnets personlige forhold, som for eksempel valg av navn, medlemskap i trossamfunn, samtykke til medisinsk behandling, søknad om pass til barnet og rett til å ta avgjørelser for barnet i økonomiske spørsmål. 

I lovbestemmelsen er det lagt opp til at mor kan si nei til felles foreldreansvar innen en angitt frist. De som får barn utenfor samliv er en uensartet gruppe der det ikke alltid vil være til barnets beste med felles foreldreansvar. Det kan for eksempel være tilfellet hvor faren ikke ønsker å ha kontakt med barnet, hvor han er ilagt besøksforbud eller barnet er resultat av en voldtekt. En for vidtgående regel kan også føre til at kvinner ikke vil oppgi hvem som er barnets far.

Mødre som ønsker å ha foreldreansvaret alene må i så fall melde fra til Folkeregisteret innen ett år fra farskapet ble fastsatt (eller fra barnet ble født hvis farskapet var klarlagt da). Fedrene kan innen samme frist melde fra til Folkeregisteret dersom de ikke ønsker foreldreansvar.

Fedre som ikke får foreldreansvar som følge av morens melding vil, som tidligere, måtte reise sak for retten for å få foreldreansvar. Dommeren skal legge avgjørende vekt på hva som vil være til barnets beste i det konkrete tilfellet.