Foreldreansvar, bosted og samvær på tvers av land

Det gjelder egne regler i saker om foreldreansvar, fast bosted og samvær på tvers av landegrenser.

Når kan sak reises i Norge - jurisdiksjon

Norske domstoler kan behandle saker om foreldreansvar, flytting med barnet ut av landet, fast bosted og samvær når saken har tilstrekkelig tilknytning til Norge. Dette er regulert i barneloven § 82. Barnets vanlige bosted er det generelle jurisdiksjonsgrunnlaget i foreldretvister. Jurisdiksjon kan overføres mellom stater som har sluttet seg til Haagkonvensjonen 1996.

Lovvalg

Når norske domstoler har jurisdiksjon i en foreldretvist, reguleres lovvalget av barneloven. Utgangspunktet etter barneloven § 84 er at norsk rett anvendes, med mindre noe annet følger av konvensjoner som Norge er bundet av.

Lovvalg for foreldreansvar etter loven er fastsatt i barneloven § 84 a. Bestemmelsen innebærer at foreldreansvar, vergemål mv. som følger direkte av en lovbestemmelse eller avtale i barnets tidligere vanlige bostedsstat(er), gjelder også i Norge.

Anerkjennelse og fullbyrdelse av avgjørelser

Anerkjennelse av utenlandske avgjørelser om foreldreansvar mv. er regulert i barneloven § 84 b. Bestemmelsen innebærer at en avgjørelse om foreldreansvar mv., flytting med barnet ut av landet, fast bosted eller samvær gjelder i Norge når dette følger av konvensjoner om anerkjennelse som Norge er bundet av.

En part som ønsker å få spørsmål om anerkjennelse og fullbyrdelse etter Haagkonvensjonen avklart på forhånd, kan sende en begjæring om dette til Oslo tingrett. Dette følger av lov om Haagkonvensjonen § 9.