Farskap

Barneloven regulerer fastsetting og endring av farskap.

Når foreldrene er gift

Når foreldrene er gift, regnes mannen som moren er gift med ved fødselen som barnets far. Dette kalles pater est-regelen. Hvis barnet fødes mens moren er formelt separert, fastsettes farskapet som om foreldrene ikke er gift.

Når foreldrene ikke er gift

Når barnets foreldre ikke er gift med hverandre, følger ikke farskapet direkte av loven. Det mest vanlige er at farskap i disse tilfellene etableres ved at mor oppgir hvem som er far, og han erklærer farskapet.

Faren kan erklære farskapet hos jordmor eller lege ved svangerskapskontroll, eller i forbindelse med fødselen. Farskapet kan også erklæres skriftlig ved personlig fremmøte hos NAV, på skattekontoret eller hos en dommer.

Farskap kan også fastsettes ved dom. Da pålegger dommeren som regel DNA-test av den mannen som moren har oppgitt som far.

Farskap i utlandet (etter norsk rett)

I utlandet kan farskap erklæres på norsk utenriksstasjon dersom partene har tilknytning til Norge. I tilfeller hvor partene har nærmere tilknytning til et annet land, skal farskapet vanligvis fastsettes der.

Farskap i utlandet (etter utenlandsk rett)

Farskap som følger direkte av utenlandsk lov, godkjennes uten videre i Norge. Dette gjelder hovedsaklig farskap som følger av pater est-regelen i andre land. Andre farskap må anerkjennes i hvert enkelt tilfelle av NAV, for å være gyldig i Norge.

Mer informasjon

Det er Arbeids- og velferdsetaten (NAV) som har ansvaret for at det blir fastsatt farskap til barna som blir født i Norge.

Nærmere informasjon finnes på hjemmesidene til NAV