Foreldreskap (farskap og morskap)

Tilknytningen mellom barn og foreldre er grunnleggende i menneskers liv. Foreldrenes rettigheter og plikter overfor barnet er knyttet til det juridiske foreldreskapet. Det er derfor viktig at foreldreskap etableres så tidlig som mulig. Det vil gi trygghet og stabilitet for barnet.

Vanligvis vil det biologiske, sosiale og juridiske foreldreskapet være sammenfallende, men f.eks. ved adopsjon eller assistert befruktning vil dette kunne variere.

FNs barnekonvensjon artikkel 7 fastslår at barn har rett til å kjenne sine foreldre. Barn kan vokse opp med mor og far, to mødre eller to fedre. Foreldrene kan være biologiske, juridiske eller sosiale foreldre. Lovverket omfatter ulike familiekonstellasjoner og det er en målsetting å likestille barnas to juridiske foreldre.

Det juridiske foreldreskapet har betydning for en rekke rettigheter og plikter. Foreldrene skal gi barnet omsorg og omtanke. De har plikt til å forsørge barnet, enten direkte eller ved å betale barnebidrag.

Barn har rett til samvær med begge foreldrene, også hvis de ikke bor sammen. Begge foreldrene har ansvar for at samværsretten blir oppfylt.

Les mer om farskap.

Les mer om morskap.