Avtaler om fast bosted og samvær

Foreldre som ikke bor sammen avtaler på egen hånd fast bosted og samvær for barnet. Ved samlivsbrudd har samboere og ektefeller med felles barn under 16 år plikt til å mekle. Foreldrene kan under meklingen få bistand til å komme fram til gode avtaler som er til det beste for barnet.

Regler om bosted og samvær står i barneloven kapittel 5 og 6

Fast bosted

Foreldre som flytter fra hverandre må bli enige om hvor barnet skal bo fast på bakgrunn av hva de mener er best for barnet. Fast bosted forutsetter at forelder har foreldreansvar, enten alene eller sammen med den andre forelderen. Les mer om foreldreansvar.

Den forelderen barnet bor fast hos kan imidlertid ta større avgjørelser om barnets dagligliv, for eksempel om barnet skal gå i barnehage og hvor i landet barnet skal bo. Bosted er regulert i barneloven §§ 36 flg.

Foreldre kan avtale at barnet skal ha fast bosted hos en av dem eller hos begge (delt bosted). Med delt bosted menes en ordning hvor barnet har fast bosted to steder.

Dette innebærer at barnet bor (omtrent) like mye hos hver av foreldrene og at begge må samtykke til beslutninger som hører inn under det å bo fast sammen med barnet (herunder flytting innenlands). For at delt bosted skal være til barnets beste må foreldrene kunne bli enige om større avgjørelser som gjelder barnets dagligliv.

Dersom foreldrene er uenige om hvor barnet skal bo fast, kan foreldrene reise sak for retten som avgjør saken. Les mer om foreldretvister. Domstolen kan bare i særlige tilfelle idømme delt bosted. 

Samvær

Barnet har rett til samvær med begge foreldre, selv om foreldrene ikke bor sammen. Barnet har krav på omsorg og omtanke fra den som er sammen med barnet.

Den som har samvær kan ta avgjørelser som gjelder omsorgen for barnet under samværet. Den som har samvær med barnet, skal så langt råd er få uttale seg før den som har foreldreansvaret tar avgjørelser som vil gjøre det vanskeligere å utøve samværsretten.

Foreldre kan avtale samvær for andre, for eksempel besteforeldre. Det er bare når en eller begge foreldre er døde, at andre kan reise sak for domstolen om rett til samvær.

Det er presisert i loven at foreldrene selv avtaler omfanget av samværsretten på bakgrunn av hva de mener er best for barnet. Ved avtale eller avgjørelse om samvær skal det legges vekt på best mulig samlet foreldrekontakt, hvor gammelt barnet er, i hvilken grad barnet er knyttet til nærmiljøet, reiseavstanden mellom foreldrene og hensynet til barnet ellers. Les mer om barnets beste og med- og selvbestemmelsesrett.

Det kan avtales at samvær skal skje på bestemte vilkår, herunder kan det avtales at samvær skal skje under tilsyn av en person barnet har tillit til. Foreldrene kan også avtale at samvær forutsetter bistand fra barneverntjenesten, eller ved bistand av en psykolog eller lignende.

I sak for domstolene kan retten fastsette vilkår, og fastsatte samvær under tilsyn av offentlig oppnevnt tilsynsperson, se nedenfor om samvær med tilsyn. Se lenke nedenfor om forskrift om samvær med tilsyn.

Les om reisekostnader ved samvær.

Flytting

Regler om flytting innenlands står i barneloven § 37.

En forelder som har barnet boende fast hos seg kan bestemme at barnet skal flytte innenlands.

Begge foreldre har en plikt til å varsle den andre ved flytting. Fristen er tre måneder før flytting. Les mer om barn som flytter eller reiser utenlands

Regelverk mv om foreldreansvar, fast bosted og samvær: