Reisekostnader ved samvær

Foreldre skal som utgangspunkt dele på kostnadene til samværsreiser.

Reglene om deling av reisekostnader ved samvær står i barneloven § 44.
Foreldre som ikke avtaler noe annet skal dele på kostnadene til samværsreiser. Fordelingen skal skje i forhold til størrelsen på inntektene deres.

Hovedregelen kan unntaksvis fravikes dersom det foreligger særlige grunner som gjør en annen fordeling rimelig. Dersom en av partene mener at det foreligger særlige grunner, kan han eller hun be Arbeids- og velferdsetaten fastsette fordelingen av reisekostnader eller reise sak for forliksrådet.

Særlige grunner betyr at det skal mye til for å få fastsatt en annen fordeling, f. eks. at det foreligger store inntektsforskjeller mellom partene samtidig som reisekostnadene er høye.

Foreldrene har full avtalefrihet og kan avtale den fordelingen av reisekostnadene ved samvær som de mener er best egnet i deres konkrete situasjon.

Bestemmelsen gjelder utgifter til henting og bringing mellom bostedsforelderen og samværsforelderen. Med reisekostnader menes alle kostnadene som knytter seg til selve reisen til barnet, og reisen til en voksen hvis barnet ikke kan reise alene.

Kostnader foreldrene har til sin egen reise til barnet når det skal hentes, og retur etter at samvær er avsluttet, omfattes også. I tillegg gir loven hjemmel for å dele reiseutgiftene der samværsforelderen skal reise til barnet for å ha samvær der barnet bor.

Bestemmelsen gjelder ikke reisekostnader til feriereiser under samværet eller tapt arbeidsfortjeneste for den som bringer barnet til eller fra samvær.

Bestemmelsen kan ikke brukes når barnet har delt bosted. I slike tilfelle bor barnet hos begge foreldrene og ingen av foreldrene anses for å ha samvær med barnet. Det er derfor foreldrenes egen sak å avgjøre spørsmålet om reisekostnader. 

Ved beregningen av foreldrenes inntekter skal det, når ikke annet blir avtalt, benyttes det samme inntektsbegrepet som ved fastsettelse av barnebidrag etter reglene om barnebidrag. Der foreldrene har en bidragsavtale eller avgjørelse, er det rimelig å basere seg på de inntektene som er lagt til grunn der.

Regelverk: