Samvær med tilsyn

Beskyttet og støttet tilsyn

Reglene om samvær med tilsyn av offentlig oppnevnt tilsynsperson står i barneloven § 43a.

Samvær med tilsyn av offentlig oppnevnt tilsynsperson skal fastsettes i form av beskyttet tilsyn eller støttet tilsyn. Beskyttet tilsyn kan brukes der barnet trenger overvåking under samværet, for eksempel fordi samværsforelderen har t problemer med rus eller psykisk lidelse.

Støttet tilsyn skal støtte barnet, forelderen eller familien under samværet, for eksempel ved etablering av kontakt mellom barnet og samværsforelderen eller der det er høyt konfliktnivå mellom foreldrene.

Det er et vilkår at barnets behov skal tale for samvær med tilsyn. Domstolen plikter å begrunne samvær med tilsyn, fastsette tilsynsformen, og bestemme for hvor lang tidsperiode ordningen  skal vare og antallet timer.

Det følger av forskrift at beskyttet tilsyn kan gis med inntil 16 timer i året, mens støttet tilsyn kan fastsettes inntil 32 timer. Samvær med tilsyn skal normalt ikke fastsettes for en lengre periode enn ett år.

Den kommunale barneverntjenesten har ansvaret for beskyttet tilsyn. Bufetat har ansvaret for støttet tilsyn. Alle tilsynspersoner skal legge fram politiattest.

Regelverk: