Etikk

Etiske retningslinjer for næringslivskontakt i forsvarssektoren

Regjeringen legger vekt på et godt samarbeid med næringslivet. Respekt for de etiske retningslinjene og etterlevelse av disse er en forutsetning for at samarbeidet gjennomføres på en god og forsvarlig måte. Forsvarssektoren er avhengig av samfunnets tillit til at forsvarssektoren forvalter sine menneskelige, økonomiske og materielle ressurser til felleskapets beste. Høy etisk standard på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er avgjørende for sektorens omdømme og tillit i befolkningen.

Høy etisk standard handler ikke bare om å følge lover og regler. Det må også utvises godt skjønn, i tråd med etiske prinsipper og avveininger. Retningslinjene angir hvordan forsvarssektorens ansatte på en etisk forsvarlig måte skal opptre i kontakt med næringslivet, og skal bidra til at gjeldende lover, regler og retningslinjer etterleves. Verken ansatte i sektoren eller næringslivet skal være i tvil om hvilke bestemmelser som gjelder. Etterlevelse er den enkelte leders og medarbeiders ansvar.

Etiske retningslinjer for næringslivskontakt i forsvarssektoren ble første gang utgitt av Forsvarsdepartementet i april 2007 og ble sist revidert i mai 2011. Revisjonen i 2019 har som mål å tydeliggjøre og forenkle de gjeldende bestemmelsene. Reglene har sitt utspring i allmenngyldige etiske verdier og normer som for eksempel rettferdighet, lojalitet, ærlighet, pålitelighet og sannferdighet. Retningslinjene er ikke en erstatning for, men et supplement til gjeldende regelverk.

Regelverk 
Etiske retningslinjer for næringslivskontakt i forsvarssektoren.pdf

Ethical guidelines for contact with business and industry in the defence sector.pdf