Tidligsamarbeid med industrien i Norge

Tidlig samarbeid med norsk industri knyttet til planlagte og mulige fremtidige prosjekter i FDs investeringsportefølje for Forsvaret besluttes av FD.

Tidlig samarbeid med norsk industri knyttet til planlagte og mulige fremtidige prosjekter i FDs investeringsportefølje for Forsvaret besluttes av FD. Slikt samarbeid med den enkelte bedrift skal avgrenses i tid, ytelse og kostnad, og reguleres av en egen samarbeidsavtale/kontrakt mellom industribedriften og Forsvaret. Slike prosjekter omtales i denne sammenheng som samarbeidsprosjekter. 

Samarbeidsprosjekter kan innebære direkte kjøp fra industri i Norge, FoU-samarbeidsprosjekter med industri i Norge, internasjonalt samarbeid med deltakelse fra industri i Norge, anskaffelser fra utenlandsk leverandør hvor norske bedrifter inngår som underleverandør eller anskaffelser fra utenlandsk leverandør med industrielt samarbeid med industri i Norge.

Samarbeidsavtale

Samarbeidsprosjekt skal baseres på forutsigbarhet og kostnadseffektivitet og gjennomføres i samsvar med de til en hver tid gjeldende lover, forskrifter og direktiver for anskaffelser til Forsvaret. Det skal etableres klare kriterier for å sikre en ryddig vurdering, størst mulig grad av likebehandling av bedrifter og produkter, samt bidra til sporbarhet i prosessen.

Godkjennelsen av individuelle samarbeidsprosjekt vil gi føringer for gjennomføring det aktuelle prosjektet. Den samlede oversikt over samarbeidsprosjektene mellom Forsvaret og industrien identifiseres i Handlingsplanen. Denne planen representerer imidlertid ingen garanti for at prosjektet resulterer i en fremtidig anskaffelse eller at den aktuelle bedrift sikres fremtidige leveranser.

FD har ansvar for å utarbeide den næringsstrategiske analysen som gjøres i konsept- og idefasen av prosjektet. Hensikten i denne innledende fasen er blant annet å identifisere hvilken kompetanse norsk industri har, samt avklare Forsvarets behov i det aktuelle prosjektet. Samarbeidsavtalene/-kontraktene skal inneholde en fremdriftsplan med milepæler/beslutningstidspunkt for den enkelte fase og regulere forpliktelser og rettigheter mht. bl.a. hva leverandøren og FD/Forsvaret skal bidra med i samarbeidet.  Det forutsettes i denne sammenheng at industrien i Norge er villig til å bære en del av kostnadene og risikoen forbundet med prosjektet. Kostnadsdelingen mellom partene reguleres av samarbeidsavtalen/-kontrakten. Videre skal samarbeidsavtalen sikre Forsvaret innsyns- og revisjonsrett hos leverandøren.

Samarbeidsavtalene/-kontraktene skal også inneholde en klausul som gjør det mulig for begge parter å trekke seg fra samarbeidet i avtaleperioden - og som regulerer de forhold som kan åpne for terminering av samarbeidet. Royalty skal avtales med hjemmel i gjeldende regelverk ved inngåelse av en samarbeidsavtale/-kontrakt, og ivareta FDs andel innenfor tidligsamarbeidet. Royalty-rettigheter skal også inngå i en eventuell anskaffelseskontrakt.

En samarbeidsavtale/-kontrakt vil bli avsluttet når det foreligger en fremskaffelsesløsning (FL) som er FDs grunnlag for beslutning om anskaffelse. FD’s beslutning formuleres i et gjennomføringsoppdrag (GO) til anskaffelsesmyndigheten (FLO), som deretter starter arbeidet med selve anskaffelsen.

Forutsatt at kravene som er stilt i samarbeidsavtalen/-kontrakten er innfridd, at forutsetningene for realisering av prosjektet ikke er endret og at det ikke strider med gjeldende regelverk kan Forsvaret be den aktuelle samarbeidsbedriften om et tilbud på det aktuelle system/produkt og innlede forhandlinger om en anskaffelseskontrakt.

Aktører i forsvarssektoren som deltar direkte i et tidligsamarbeidsprosjekt, skal ha personlig karanteneklausul og ha avgitt habilitetserklæring.