Asylkjeden

I 2015 vil Justis- og beredskapsdepartementet ha særskilt oppmerksomhet på asylkjeden.

Asylkjeden kan defineres som prosessen fra en person vurderer å forlate sitt hjemland for å søke asyl, til en tidligere asylsøker med oppholdstillatelse inngår som en ordinær innbygger i en kommune, eller en tidligere asylsøker med avslag forlater Norge. Virkemidler tilknyttet asylkjeden ligger under flere programkategorier og departementer.

Hovedvekten av virkemidlene er å finne under Justis- og beredskapsdepartementets ansvarsområde, som både har et sektoransvar og et samordningsansvar for asylpolitikken.

Justis- og beredskapsdepartementets sektoransvar for asylpolitikken: 

Politiet, UDI og UNE

Registrering og behandling av asylsøknader

UDI

Innkvartering av asylsøkere i mottak

UDI

Assistert retur

Politiet

Tvangsretur

Statens sivilrettsforvaltning/UDI

Fri rettshjelp/advokatordning

Statens sivilrettsforvaltning

Representantordning for enslige mindreårige asylsøkere

Justis- og beredskapsdepartementet er opptatt av å sikre økt handlekraft og gjennomføringsevne og at tjenestene gjennomføres effektivt med god kvalitet.

På migrasjonsfeltet er det prioritert å sette mål knyttet til asylkjeden og følgende hovedmål er valgt ut: 

  • Færre asylsøkere uten beskyttelsesbehov
  • Raskere retur
  • Raskere avklaring av identitet

Rask bosetting er definert som et delmål av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. I tillegg til de mål som er fastsatt for asylkjeden skal utlendingsforvaltningen sørge for en effektiv, rettssikker og forutsigbar saksbehandling.

Les mer om mål for asylkjeden i Justis- og beredskapsdepartementets budsjettforslag for 2015