Migrasjonskjeden

Migrasjonskjeden defineres som prosessen fra en person beslutter å søke om oppholdstillatelse eller beskyttelse i Norge, via vedtak i utlendingssaken til integrering i det norske samfunnet eller til avslag og retur til hjemlandet eller trygt tredjeland.

Regjeringen arbeider for å redusere antall asylsøkere uten beskyttelsesbehov, raskere bosetting av personer som får opphold og raskere retur av personer uten lovlig opphold i Norge.

Dette krever effektivitet i alle ledd, både når det gjelder avklaring av identitet, saksbehandling, bosetting og integreringsarbeid eller retur. God integrering er avhengig av at asylsøkere som etter behandling av søknaden får opphold, blir tatt godt imot og raskt kan komme inn i arbeids- og samfunnsliv.

Innenfor Justis- og beredskapsdepartementets ansvarsområde involverer oppgavene i migrasjonskjeden Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Kompetanse Norge (tidligere Vox), kommunene, Politidirektoratet (POD) (herunder Politiets utlendingsenhet (PU), politidistriktene, Nasjonalt ID-senter og Kripos), Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og norske utenriksstasjoner.

Les mer om migrasjonskjeden i Justis- og beredskapsdepartementets budsjettforslag for 2017